Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.66.425

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 lipca 1921 r.
w przedmiocie włączenia do miasta Białej Podlaskiej folwarku Białka oraz miejscowości Zofja Las.

Na zasadzie art. 1-3 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczet miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. Ust. R. P. № 19, poz. 92) zarządza się co następuje:
§  1. Wyłącza się z obszaru gminy Sidorki powiatu Bialskiego:
a) folwark Białka, graniczący od zachodu z gruntami m. Białej Podlaskiej, od północy z gruntami folwarku Kozula wsi Grabanów, od wschodu i południa gruntami wsi Sielczyk;
b) miejscowość Zofja Las, granicząca od zachodu i północy z gruntami miasta Białej Podlaskiej, od wschodu i południowego wschodu z gruntami wsi Sidorki i od południa z drogą, wiodącą od wsi Sidorek do miasta Białej Podlaskiej.

Jednocześnie wymienione miejscowości włącza się do obszaru miasta Biała Podlaska.

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1921 roku.