Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1013 t.j.

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2019 r.

USTAWA
z dnia 8 października 2004 r.
o włączeniu Akademii Medycznej im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Art.  1. 
1.  Włącza się Akademię Medyczną im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, zwaną dalej "Akademią", do Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zwanego dalej "Uniwersytetem", z dniem wejścia w życie ustawy.
2.  Z dniem włączenia jednostki organizacyjne Akademii stają się jednostkami organizacyjnymi Uniwersytetu.
3.  Z dniem włączenia znosi się Akademię.
Art.  2. 
1.  Uniwersytet z dniem włączenia Akademii, oprócz dotychczasowej działalności:
1) prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych;
2) prowadzi działalność leczniczą, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z późn. zm.) 1  ;
3) uczestniczy w sprawowaniu opieki zdrowotnej przez zakłady opieki zdrowotnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.) 2 .
2.  (uchylony).
3.  (uchylony).
Art.  3. 
1.  Uniwersytet przejmuje, z dniem włączenia, wszelkie prawa i zobowiązania Akademii.
2.  Zakres praw oraz zobowiązań Akademii, o których mowa w ust. 1, ustalą Akademia oraz Uniwersytet w formie protokołu. Stan gospodarki finansowej Akademii zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez Akademię na dzień poprzedzający dzień włączenia Akademii do Uniwersytetu.
Art.  4. 
1.  Z dniem włączenia Akademii do Uniwersytetu:
1) pracownicy zatrudnieni w Akademii stają się pracownikami Uniwersytetu;
2) studenci Akademii stają się studentami Uniwersytetu;
3) dyrektor administracyjny Akademii staje się zastępcą dyrektora administracyjnego Uniwersytetu;
4) fundusz dla byłych pracowników Akademii, o którym mowa w art. 122 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym, tworzy się w Uniwersytecie.
2.  Jednostki organizacyjne Uniwersytetu, o których mowa w art. 1 ust. 2, zachowują uprawnienia do nadawania stopni naukowych, posiadane przez jednostki organizacyjne Akademii.
Art.  5. 
1.  Organizację uczelni oraz inne sprawy dotyczące jej funkcjonowania, wynikające z włączenia Akademii do Uniwersytetu, określi statut uchwalony przez senat Uniwersytetu.
2.  Senat Uniwersytetu określi zasady wyodrębnienia finansowego jednostek Uniwersytetu realizujących działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1.
Art.  6. 
1.  Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy rektor oraz prorektorzy Uniwersytetu pełnią funkcje do końca swojej kadencji; rektor Akademii staje się prorektorem Uniwersytetu, a prorektorzy Akademii przestają pełnić swoje funkcje.
2.  Od dnia włączenia Akademii dotychczasowy skład senatu Uniwersytetu zostaje powiększony o dotychczasowy skład senatu Akademii, a dziekani i rady wydziałów poszczególnych wydziałów Akademii stają się odpowiednio dziekanami i radami wydziałów Uniwersytetu.
Art.  7. 

W zakresie uregulowanym niniejszą ustawą art. 10 ust. 2-5 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym nie stosuje się.

Art.  8. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

1 Ustawa utraciła moc z dniem 1 września 2005 r. na podstawie art. 276 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2005.164.1365), która weszła w życie z dniem 1 września 2005 r.
2 Ustawa utraciła moc z dniem 1 lipca 2011 r. na podstawie art. 220 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U.2011.112.654), która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 r.