Art. 48. - [Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Karta stałego pobytu] - Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobyt oraz wyjazd z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1697 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 września 2021 r.
Art.  48.  [Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu. Karta stałego pobytu]
1. 
Obywatelowi UE, który nabył prawo stałego pobytu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozdziale, wydaje się dokument potwierdzający prawo stałego pobytu.
2. 
Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który nabył prawo stałego pobytu zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym rozdziale, jest obowiązany uzyskać kartę stałego pobytu.