§ 7. - [Wejście w życie] - Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  7.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 4 ust. 4-6, które wchodzą w życie z dniem 22 lutego 2021 r.