§ 4. - [Przechowywanie zarejestrowanego obrazu] - Wizyjny system kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1755

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 września 2019 r.
§  4.  [Przechowywanie zarejestrowanego obrazu]
1. 
Zarejestrowany obraz przechowuje się na elektronicznym nośniku informacji, zwanym dalej "nośnikiem", który zapewnia możliwość odczytywania zarejestrowanego obrazu w postaci niewpływającej negatywnie na identyfikację, o której mowa w art. 25 ust. 6d ustawy, w urządzeniach produkowanych przez różnych producentów, przeznaczonych do tego rodzaju nośników.
2. 
Pojemność nośnika umożliwia przechowywanie zarejestrowanego obrazu przez co najmniej miesiąc od daty dokonania zapisu. Zarejestrowany obraz podlega skasowaniu po upływie miesiąca od daty dokonania jego zapisu.
3. 
Nośnik powinien być przechowywany w sposób zabezpieczający przed utratą danych, szkodliwym działaniem środków chemicznych, temperatury, światła, promieniowania lub pożaru oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a także dostępem osób nieuprawnionych.
4. 
Pomieszczenie, w którym jest przechowywany nośnik, powinno stanowić odrębną strefę pożarową, oddzieloną zgodnie z warunkami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696 i 1712), które określają warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
5. 
Elementy oddzielenia przeciwpożarowego pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, powinny posiadać klasę odporności ogniowej co najmniej REI 120.
6. 
W przypadku gdy ściany zewnętrzne pomieszczenia, o którym mowa w ust. 4, nie stanowią ścian oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej co najmniej REI 120, powinny znajdować się w odległości co najmniej 20 m od miej sca magazynowania lub składowania odpadów.