[Wejście w życie] - § 9. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2021.988 - OpenLEX

§ 9. - [Wejście w życie] - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.988

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.
§  9.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 2459), które zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 159) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.