§ 6. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2459 - OpenLEX

§ 6. - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2459

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.
§  6. 
1. 
Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1-3 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).
2. 
Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.