§ 3. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2459 - OpenLEX

§ 3. - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2459

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.
§  3. 
1. 
Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.