§ 2. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2020.2459 - OpenLEX

§ 2. - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2459

Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2020 r.
§  2. 
Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
1)
"01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2)
"02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
3)
"03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4)
"04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5)
"05a" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
6)
"05b" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, 2023, 2369 i 2400), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
7)
"06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
8)
"07" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
9)
"08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
10)
"09" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;
11)
"10" - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12)
" 11" - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
13)
" 12" - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14)
" 13" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
15)
" 13a" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
16)
" 13b" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
17)
" 14" - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
18)
" 15" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19)
" 16" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
20)
"17" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21)
"17a" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
22)
" 17b" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub przebywania z nim;
23)
"18" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
24)
" 19" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
25)
"20" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
26)
"21" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
27)
"22" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin;
28)
"22a" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
29)
"22b" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy;
30)
"23" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24b ustawy.