Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2018.343 - OpenLEX

Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.343

Akt utracił moc
Wersja od: 9 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 i 138) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.), wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2)
wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";
3)
wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4)
sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5)
sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych;
6)
wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
7)
sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
8)
sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy.
Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
1)
"01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2)
"02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;
3)
"03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4)
"04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5)
"05" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;
6)
"05a" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
7)
"05b" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.), w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;
8)
"06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;
9)
"07" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;
10)
"08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;
11)
"09" - gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drogiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
12)
"10" - gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
13)
"11" - gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
14)
"12" - gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
15)
"13" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;
16)
"14" - gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
17)
"15" - gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
18)
"16" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej, a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę programu;
19)
"17" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
20)
"17a" - gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
21)
"18" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
22)
" 19" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
23)
"20" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
24)
"21" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
25)
"22" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; z 2018 r. poz. 107 i 138.
26)
"22a" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
27)
"23" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1-24a ustawy.
1. 
Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1. 
Do wniosku o wydanie wizy krajowej dołącza się jedną fotografię osoby, której wniosek dotyczy.
2. 
Fotografia dołączana do wniosku o wydanie wizy krajowej spełnia następujące wymagania:
1)
jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;
2)
ma wymiary 35 mm x 45 mm;
3)
została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
4)
przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny kolor jego skóry;
5)
przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
1. 
Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej stronie przeznaczonej na wizy.
2. 
Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie datownika oraz właściwej pieczęci.
1. 
Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1 oraz art. 69 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadkach, o których mowa w art. 73 ust. 1-3 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. 
Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych.
Naklejkę wizową wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę, na stronie, na której odnotowano przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
W przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy krajowej unieważnia się przez przekreślenie jej na krzyż atramentem niemożliwym do wywabienia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 lutego 2018 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O ODMOWIE WYDANIA WIZY KRAJOWEJ

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. 592 oraz z 2017 r. poz. 2013), które na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o repatriacji, ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 2282) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.