Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.150.1462

Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 18 sierpnia 2003 r.
w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
oznaczenie wiz, z wyłączeniem wiz wydawanych szefom i członkom personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;
2)
wzór wizy;
3)
wzór blankietu wizowego;
4)
wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie;
5)
sposób odnotowywania przyjęcia wniosku wizowego;
6)
sposób zamieszczania wizy w dokumencie podróży oraz anulowania wizy wydanej przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej "ustawą";
7)
sposób odnotowywania przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej w dokumencie podróży wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub jej unieważnieniu.
 
1.
Wizy oznacza się następującymi symbolami:
1)
wizę lotniskową - "A";
2)
wizę tranzytową - "B";
3)
wizę pobytową krótkoterminową - "C";
4)
wizę pobytową długoterminową - "D";
5)
wizę wjazdową - "W".
2.
Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamieszcza się napis "cel wydania:" oraz następujące oznaczenia celu wydania dla wiz pobytowych krótkoterminowych i długoterminowych:
1)
"01" - gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2)
"02" - gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin;
3)
"03" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;
4)
"04" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
5)
"05" - gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach międzynarodowych;
6)
"06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego oraz organizacji międzynarodowej;
7)
"07" - gdy wiza jest wydawana w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
8)
"08" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy;
9)
"09" - gdy wiza jest wydawana w celu naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym, z wyłączeniem wykonywania pracy;
10)
"10" - gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
11)
"11" - gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33 ust. 1 ustawy;
12)
"12" - gdy wiza jest wydawana w celu pobytu małoletniego, o którym mowa w art. 34 ustawy;
13) 2
 "13" - gdy wiza jest wydawana w celu, o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy;
14)
"14" - gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określone w art. 26 pkt 4 lit. a-m ustawy.
3.
Na naklejce wizowej w polu "rodzaj wizy" wpisuje się następujące oznaczenie wiz wjazdowych:
1)
"W/1" - gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji,
2)
"W/2" - gdy wiza jest wydawana w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,
3) 3
 "W/3" - gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
4) 4
 "W/4" - gdy wiza jest wydawana w celu przebywania lub dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
1.
Wzór wizy określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór blankietu wizowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Wzór formularza wniosku o wydanie wizy określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
4.
Wzór formularza wniosku o przedłużenie wizy pobytowej określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Przyjęcie wniosku wizowego odnotowuje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie datownika oraz pieczęci urzędowej organu, który przyjął wniosek.
1.
Wizę zamieszcza się w dokumencie podróży na pierwszej wolnej, przeznaczonej na ten cel stronie, przez wklejenie naklejki samoprzylepnej, odpowiednio zabezpieczonej, wypełnionej przez organ wydający wizę.
2.
Wizę wydaną przedstawicielowi ustawowemu w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy, anuluje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci urzędowej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej podstawę prawną anulowania wizy, wyraz "anulowano" i podpis upoważnionego pracownika urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce pobytu przedstawiciela ustawowego oraz przez odciśnięcie datownika.
 
1.
Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 5, oraz wydanie decyzji o unieważnieniu wizy odnotowuje się w dokumencie podróży przez odciśnięcie pieczęci zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz datownika albo przez umieszczenie adnotacji zawierającej rodzaj i numer decyzji, podstawę prawną jej wydania i podpis upoważnionego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz przez odciśnięcie datownika.
2.
W przypadku decyzji o unieważnieniu wizy w dokumencie podróży należy również odcisnąć pieczęć z napisem "anulowano", a optycznie zmienny element naklejki wizowej, element zabezpieczający zwany "efektem ukrytego obrazu" oraz napis "wiza" zniszczyć przez ich zdrapanie po przekątnej, aby uniemożliwić ich późniejsze nieuprawnione wykorzystanie.
3.
Unieważnienia w dokumencie podróży błędnie wypełnionej naklejki wizowej należy dokonać poprzez przekreślenie naklejki po przekątnej na krzyż. Dodatkowo element zabezpieczający zwany "efektem ukrytego obrazu" oraz napis "wiza" należy zniszczyć w sposób, o którym mowa w ust. 2.
Do czasu wyczerpania zapasów, nie dłużej niż do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej wizy mogą być wydawane na blankietach według wzorów określonych na podstawie dotychczasowych przepisów, stosowanych do dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2003 r.2)
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu postępowania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. Nr 68, poz. 716 i Nr 138, poz. 1562, z 2002 r. Nr 189, poz. 1586 oraz z 2003 r. Nr 20, poz. 176 i Nr 133, poz. 1243), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w zakresie postępowania w sprawach wiz i wzorów wiz.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  6

WZÓR

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

BLANKIET WIZOWY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE WIZY POBYTOWEJ

1 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.88.842) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
2 § 2 ust. 2 pkt 13 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.24.160) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.24.160) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.
4 § 2 ust. 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) tiret drugie rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.24.160) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.
5 § 6:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.88.842) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 stycznia 2007 r. (Dz.U.07.24.160) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 14 lutego 2007 r.

6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 23 kwietnia 2004 r. (Dz.U.04.88.842) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.