Wielokrotność prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowe zasady wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1999.51.521

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 czerwca 1999 r.
w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium. *

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. Nr 122, poz. 593, z 1995 r. Nr 74, poz. 368, z 1997 r. Nr 98, poz. 604 i Nr 106, poz. 679 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1124) zarządza się, co następuje:
Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej "kolegium":
Lp.StanowiskoMnożniki wynagrodzenia zasadniczegoDodatek funkcyjny
1Prezes kolegium3,40,6
2Wiceprezes kolegium3,20,3
3Członek kolegium3,0-
1.
Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium, w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi prezes właściwego kolegium.
2.
Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 60% miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.
Dla pracowników biura kolegium ustala się:
1)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia,
2)
tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia,
3)
tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia, z wyłączeniem pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi.
1.
Prezes kolegium dokonuje przeszeregowania pracownika biura kolegium, w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska, oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2.
Prezes kolegium może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.
Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach nie związanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
Pracownikom kolegium może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku uzależnia się od charakteru, złożoności, ilości i efektów pracy.
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 140, poz. 782 oraz z 1998 r. Nr 54, poz. 349),
2)
rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 1994 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu dla nieetatowych członków samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 140, poz. 783).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 marca 1999 r., z wyjątkiem § 1 oraz § 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1999 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I 710- 830
II 720- 870
III 725- 915
IV 730- 960
V 745-1.025
VI 755-1.095
VII 765-1.165
VIII 775-1.240
IX 790-1.315
X 820-1.395
XI 840-1.480
XII 870-1.590
XIII 905-1.725
XIV 940-1.860
XV 970-2.000
XVI1.010-2.150
XVII1.045-2.305

ZAŁĄCZNIK Nr  2

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego*
12
1do 35
2do 50
3do 65
4do 85
5do 95
6do 110
7do 125
* Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w I kategorii zaszeregowania ustalone według tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWykształcenieLiczba lat pracy
1Kierownik biuraXV-XVIIdo 7wyższe4
2Główny księgowyXV-XVIdo 6wyższe

średnie

4

6

3Starszy inspektorXIII-XV-wyższe3
4InspektorXII-XIV-średnie6
5ReferentVII-IX-średnie-
*Z dniem 1 stycznia 2002 r. rozporządzenie traci moc w części sprzecznej z ustawą z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.01.79.856) w brzmieniu ustalonym przez art. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U.01.154.1799).
1 Załącznik Nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 lipca 2000 r. (Dz.U.00.64.756) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2000 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 sierpnia 2001 r. (Dz.U.01.92.1019) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2001 r.