Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1284 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 20 lutego 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych, wymaganych kwalifikacji oraz zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izb

Na podstawie art. 26a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 561) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa:
1) wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w art. 26a ust. 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych;
2) zasady wynagradzania prezesa izby, zastępcy prezesa izby, etatowych członków kolegium izby i pozostałych pracowników regionalnych izb obrachunkowych, zwanych dalej "izbami";
3) wymagane kwalifikacje w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej;
4) zasady ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży pozaetatowych członków kolegiów izby.
2.  Do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się przepisy w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "najniższym wynagrodzeniu zasadniczym", rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, ustalone w tabeli, o której mowa w § 4 pkt 1.
§  3.  Ustala się wielokrotności kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, zastępcy prezesa i etatowych członków kolegium izby, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  4.  Dla pracowników izb, niewymienionych w § 1 ust. 2 oraz § 3, ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia;
3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  5. 
1.  Przeszeregowania pracownika w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego dokonuje prezes izby.
2.  Prezes izby może w uzasadnionych wypadkach skrócić pracownikowi wymagany okres pracy na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy regulujące wymagania kwalifikacyjne pracowników.
§  6.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem wydziałem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek ten przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem wydziałem, dla których w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku, przewidzianą dla danego stanowiska, obniża się o jedną stawkę.
§  7. 
1.  Pracownikom izby, z wyłączeniem osób zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być przyznany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, dodatek służbowy w wysokości do 40% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Wysokość dodatku służbowego uzależnia się od charakteru, złożoności i efektów pracy.
2.  W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 60%.
§  8. 
1.  Inspektorom do spraw kontroli gospodarki finansowej, zwanym dalej "inspektorami kontroli", przysługuje miesięczny dodatek kontrolerski w wysokości 30% łącznie od wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.
2.  W zależności od złożoności wykonywanych czynności kontrolnych oraz indywidualnych efektów pracy dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być podwyższony do 50%.
§  9. 
1.  Miesięczna wysokość ryczałtu dla pozaetatowych członków kolegium izby wynosi do 75% miesięcznego maksymalnego zasadniczego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.
2.  Do diet i innych należności z tytułu podróży służbowych pozaetatowych członków kolegium izby stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.
§  10.  Pracownicy, którzy nie spełniają wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez nich w dniu wejścia w życie rozporządzenia, mogą być nadal zatrudniani na tych stanowiskach.
§  11.  Tracą moc:
1) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 464, z późn. zm.);
2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1992 r. w sprawie zasad ustalania ryczałtu, diet i zwrotu kosztów podróży nieetatowych członków kolegiów regionalnych izb obrachunkowych (Dz. U. poz. 465).
§  12. 
1.  Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 2, oraz ryczałt, diety i zwrot kosztów, o których mowa w § 1 pkt 4, w wysokości i na zasadach oraz z zastosowaniem wielokrotności kwoty bazowej określonych w rozporządzeniu przysługują od dnia 1 stycznia 2004 r.
2.  Zasady wynagradzania, o których mowa w § 1 ust. 2, do pracowników zatrudnionych na stanowiskach pomocniczych i obsługi stosuje się od dnia 1 stycznia 2004 r.
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA WIELOKROTNOŚCI KWOTY BAZOWEJ

Lp.StanowiskoWynagrodzenie zasadniczeDodatek funkcyjny
1Prezes izby3,7-5,30,7-1,2
2Zastępca prezesa2,9-4,40,5-0,9
3Etatowy członek kolegium2,2-3,6

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I1220-1460
II1230-1520
III1240-1600
IV1250-1680
V1270-1770
VI1290-1890
VII1310-2010
VIII1330-2150
IX1360-2280
X1400-2430
XI1450-2590
XII1500-2750
XIII1550-2950
XIV1610-3190
XV1670-3430
XVI1740-3700
XVII1810-3970
XVIII1890-4310

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
1do 35
2do 50
3do 65
4do 80
5do 95
6do 110
7do 125

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWykształcenieLiczba lat pracy
1Naczelnik wydziałuXV-XVIIIdo 7wyższe4
2Kierownik biura, zastępca naczelnika wydziałuXV-XVIIdo 7wyższe4
3Zastępca kierownika biuraXV-XVIdo 6wyższe4
4Radca prawnyXV-XVIIdo 7według odrębnych przepisów
5Główny księgowyXV-XVIIdo 6według odrębnych przepisów
6Główny inspektor kontroliXV-XVIdo 6wyższe6
6aAudytor wewnętrznyXV-XVIdo 6według odrębnych przepisów
7

(skreślona)

8Pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnychXII-XIV-według odrębnych przepisów
9Starszy inspektor kontroliXIII-XVdo 5wyższe4
10Starszy informatyk, starszy specjalistaXIII-XV-wyższe4
11Inspektor kontroli,XII-XIV-wyższe3
informatyk, specjalistaśrednie6
12Młodszy inspektorXI-XII-wyższe-
kontroliśrednie2
13Starszy księgowyX-XII-średnie2
14Księgowy, starszy referentIX-XI-średnie1
15ReferentVII-IX-średnie-