Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.718

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Na podstawie art. 114 ust. 4 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2017 r. poz. 1920 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ustala się na 3,86.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego od dnia 1 stycznia 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Dz. U. poz. 567).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.