Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.612

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2018 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. poz. 611).