Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 stycznia 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

Na podstawie art. 223 ust. 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, ustala się na 3,10.
§  2.  Przepis § 1 stosuje się od dnia 1 marca 2017 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.