Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.71.611

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 maja 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 kwietnia 2009 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 74 ust. 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:
§  1. Wielokrotność kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego ustala się na 3,40.
§  2. Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego od dnia 1 stycznia 2009 r.
§  3. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2008 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 100, poz. 644).
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.