Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. - Dz.U.2004.252.2521 - OpenLEX

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.252.2521

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 listopada 2004 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:
Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 1,83.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 października 2004 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 maja 2000 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 40, poz. 467 oraz z 2001 r. Nr 110, poz. 1173).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135.