Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.779

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej

Na podstawie art. 173 ust. 10 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się następujące wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zwanej dalej "Izbą", wiceprezesa oraz pozostałych członków Izby:
1) Prezes Izby - 6,2;
2) wiceprezes Izby - 5,8;
3) członek Izby inny niż wymieniony w pkt 1 i 2 - 5,6.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2007 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego Prezesa, wiceprezesa oraz pozostałych członków Krajowej Izby Odwoławczej (Dz. U. poz. 885 oraz z 2016 r. poz. 2178).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.