Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. - Dz.U.2022.537 - OpenLEX

Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.537

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 marca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lutego 2022 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490) zarządza się, co następuje:
Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 4,173.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2022 r.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 367).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.