Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.983

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 maja 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej

Na podstawie art. 65 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 729) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej, ustala się na 3,91.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej od dnia 20 maja 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.