Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.931 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium

Na podstawie art. 15 ust. 5 i 7 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1659) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się następujące mnożniki wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego dla prezesa, wiceprezesa i etatowych członków samorządowego kolegium odwoławczego, zwanego dalej "kolegium":
Lp.StanowiskoMnożniki wynagrodzenia zasadniczegoDodatek funkcyjny
1Prezes kolegium3,750,74
2Wiceprezes kolegium3,50,42
3Członek kolegium3,32-
§  2. 
1.  Wysokość wynagrodzenia pozaetatowych członków kolegium, w zależności od przyjętej organizacji pracy i liczby posiedzeń w danym miesiącu, określi prezes właściwego kolegium.
2.  Miesięczna wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, wynosi do 60% miesięcznego wynagrodzenia etatowego członka kolegium.
§  3.  Dla pracowników biura kolegium ustala się:
1) tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  4. 
1.  Prezes kolegium dokonuje przeszeregowania pracownika biura kolegium, w ramach wynagrodzenia przewidzianego dla danego stanowiska, oraz awansowania pracownika na stanowisko wyższe od zajmowanego.
2.  Prezes kolegium może, w uzasadnionych wypadkach, skrócić pracownikowi wymagany okres pracy zawodowej na danym stanowisku.
§  5.  Pracownikom zatrudnionym na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołem przysługuje dodatek funkcyjny. Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikom zatrudnionym na stanowiskach niezwiązanych z kierowaniem zespołem, określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, z tym że maksymalna stawka tego dodatku przewidziana dla danego stanowiska jest niższa o jedną stawkę.
§  5a. 
1.  Pracownikom kolegium może być przyznany, na czas określony, nie dłuższy niż rok, dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany pracownikom kolegium z tytułu okresowego zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań o wysokim stopniu złożoności lub odpowiedzialności, jak również ze względu na zakres wykonywanych zadań i charakter pracy.
3.  Dodatek specjalny, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacany, w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  6.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1999 r. w sprawie wielokrotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad wynagradzania prezesa, wiceprezesa, pozostałych członków samorządowego kolegium odwoławczego i pracowników biura tego kolegium (Dz. U. poz. 521, z 2000 r. poz. 756 oraz z 2001 r. poz. 1019).
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
I1540-2000
II1560-2100
III1580-2200
IV1600-2300
V1620-2400
VI1640-2500
VII1670-2600
VIII1700-2700
IX1730-2800
X1780-2900
XI1830-3000
XII1890-3150
XIII1950-3300
XIV2000-3450
XV2050-3600
XVI2100-3750
XVII2150-3900
XVIII2200-4050
XIX2250-4200
XX2300-4350
XXI2350-4500

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA PROCENTOWYCH STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent od kwoty 800 zł
1do 35
2do 50
3do 65
4do 85
5do 95
6do 110
7do 125
8do 150
9do 175
10do 200

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWykształcenieLiczba lat pracy
1Kierownik biuraXV-XXIdo 10wyższe4
2Główny księgowyXV-XXIdo 10wg odrębnych przepisów-
3Starszy inspektorXIII-XVII-wyższe

średnie

3

5

4InspektorXII-XVI-wyższe

średnie

2

4

5KsięgowyX-XIV-średnie-
6InformatykXI-XIV-średnie-
7ReferentVIII-XIV-średnie-
8ArchiwistaI-III-średnie-
9SprzątaczkaI-podstawowe-