Art. 23. - Wielkoobszarowe tereny zdegradowane.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1719

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 sierpnia 2023 r.
Art.  23. 

W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, 1113, 1501, 1506 i 1688) w art. 21 w ust. 2 w pkt 36 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 37 w brzmieniu:

"37) z zakresu ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o wielkoobszarowych terenach zdegradowanych (Dz. U. poz. 1719) o:

a) ewidencji wielkoobszarowych terenów zdegradowanych, o której mowa w art. 3 ust. 9 tej ustawy,

b) decyzjach w sprawie poprawy stanu środowiska na wielkoobszarowych terenach zdegradowanych, o których mowa w art. 8 ust. 1 tej ustawy, oraz decyzjach w sprawie zakończenia wykonania planu, o których mowa w art. 17 ust. 5 tej ustawy.".