§ 4. - [Warunki nabycia prawa do emerytury] - Wiek emerytalny pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1983.8.43

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
§  4.  [Warunki nabycia prawa do emerytury]
1. 
Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienione w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:
1)
osiągnął wiek emerytalny wynoszący: 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn,
2) 7
 (skreślony),
3)
ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach.
2.  8
 (skreślony).
3. 
Do okresów zatrudnienia w szczególnych warunkach, o których mowa w ust. 1, zalicza się także okresy pracy górniczej w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym górników i ich rodzin oraz okresy zatrudnienia na kolei w rozumieniu przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników kolejowych i ich rodzin, a także okresy pracy lub służby, o których mowa w § 5-10.
7 § 4 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.61.377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1997 r.
8 § 4 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 3 czerwca 1997 r. (Dz.U.97.61.377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 czerwca 1997 r.