Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1569 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 14 kwietnia 2020 r.
Art.  29a.  56 [Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne]
1.  Weteran poszkodowany, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, ma prawo do udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
2.  Turnus readaptacyjno-kondycyjny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje w szczególności zajęcia psychologiczne, sportowo-rekreacyjne i fizjoterapeutyczne.
3.  W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym może uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny.
4.  W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym nie mogą uczestniczyć weterani poszkodowani, u których lekarz stwierdził przeciwwskazania medyczne do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym.
5.  Koszt udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym jest finansowany z budżetu państwa odpowiednio w części pozostającej w dyspozycji:
1) Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-żołnierza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
2) ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
4) Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW i pełnoletniego najbliższego członka rodziny.
6.  Wniosek weterana poszkodowanego o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny zawiera:
1) imię i nazwisko;
2) numer PESEL;
3) serię i numer legitymacji weterana poszkodowanego;
4) miejsce służby lub pracy;
5) adres zamieszkania i do korespondencji;
6) numer telefonu kontaktowego.
7.  Do wniosku dołącza się:
1) kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;
2) opinię psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
3) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
4) zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny w przypadku udziału członka rodziny.
8.  Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny zawiera następujące dane pełnoletniego najbliższego członka rodziny:
1) imię i nazwisko;
2) stopień pokrewieństwa;
3) numer PESEL;
4) adres zamieszkania;
5) numer telefonu kontaktowego.
9.  Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-żołnierzy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-żołnierza wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.

10.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.

11.  Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2) ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3) wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4) podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5) miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.";

56 Art. 29a dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1726) zmieniającej nin. ustawę z dniem 11 marca 2020 r.