[Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne] - Art. 29a. - Weterani działań poza granicami państwa. - Dz.U.2022.2205 t.j. - OpenLEX

Art. 29a. - [Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne] - Weterani działań poza granicami państwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2205 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 października 2022 r.
Art.  29a.  [Bezpłatne turnusy readaptacyjno-kondycyjne]
1. 
Weteran poszkodowany, którego ustalony uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30%, ma prawo do udziału w bezpłatnych turnusach readaptacyjno-kondycyjnych organizowanych przez jednostki organizacyjne podległe Ministrowi Obrony Narodowej lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
2. 
Turnus readaptacyjno-kondycyjny trwa 14 dni kalendarzowych i obejmuje w szczególności zajęcia psychologiczne, sportowo-rekreacyjne i fizjoterapeutyczne.
3. 
W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym wraz z weteranem poszkodowanym może uczestniczyć pełnoletni najbliższy członek rodziny.
4. 
W turnusie readaptacyjno-kondycyjnym nie mogą uczestniczyć weterani poszkodowani, u których lekarz stwierdził przeciwwskazania medyczne do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym.
5. 
Koszt udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym jest finansowany z budżetu państwa odpowiednio w części pozostającej w dyspozycji:
1)
Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-żołnierza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
2)
ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
3)
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW i pełnoletniego najbliższego członka rodziny;
4)
Szefa Agencji Wywiadu - w odniesieniu do weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW i pełnoletniego najbliższego członka rodziny.
6. 
Wniosek weterana poszkodowanego o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny zawiera:
1)
imię i nazwisko;
2)
numer PESEL;
3)
serię i numer legitymacji weterana poszkodowanego;
4)
miejsce służby lub pracy;
5)
adres zamieszkania i do korespondencji;
6)
numer telefonu kontaktowego.
7. 
Do wniosku dołącza się:
1)
kopię decyzji o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego;
2)
opinię psychologa o braku przeciwwskazań do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
3)
zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w turnusie readaptacyjno-kondycyjnym;
4)
zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny w przypadku udziału członka rodziny.
8. 
Zgłoszenie pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego na turnus readaptacyjno-kondycyjny zawiera następujące dane pełnoletniego najbliższego członka rodziny:
1)
imię i nazwisko;
2)
stopień pokrewieństwa;
3)
numer PESEL;
4)
adres zamieszkania;
5)
numer telefonu kontaktowego.
9. 
Minister Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb kierowania weteranów poszkodowanych-żołnierzy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2)
ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3)
wzór wniosku weterana poszkodowanego-żołnierza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-żołnierza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4)
podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5)
miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-żołnierza wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.

10. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2)
ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3)
wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4)
podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5)
miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.

11. 
Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
tryb kierowania weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów poszkodowanych - funkcjonariuszy AW, wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny, na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
2)
ramowy program turnusu readaptacyjno-kondycyjnego,
3)
wzór wniosku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW o skierowanie na turnus readaptacyjno-kondycyjny i wzór zgłoszenia pełnoletniego najbliższego członka rodziny weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW na turnus readaptacyjno-kondycyjny - wraz z miejscem na stanowisko podmiotu kierującego na turnus,
4)
podmiot kierujący na turnus readaptacyjno-kondycyjny,
5)
miejsce prowadzenia turnusów readaptacyjno-kondycyjnych

- uwzględniając potrzeby weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW oraz weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW wynikające z jego aktualnego stanu zdrowia.";