Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2287

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 26 listopada 2018 r.
w sprawie weryfikacji dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika

Na podstawie art. 160 ust. 2 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowe cechy umożliwiające weryfikację istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym.
§  2. 
1.  Dokument pochodzący od komornika sądowego opatruje się informacją, która umożliwia jednoznaczne zweryfikowanie istnienia i treści dokumentu w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego, zwanym dalej "systemem teleinformatycznym".
2.  Informacja zawiera:
1) niepowtarzalny identyfikator, który umożliwia weryfikację dokumentu z danymi zawartymi w systemie teleinformatycznym;
2) adres strony internetowej, na której jest udostępniona usługa umożliwiająca weryfikację istnienia i treści dokumentu;
3) oznaczenie komornika, od którego pochodzi dokument, poprzez podanie imienia i nazwiska komornika, oznaczenia sądu, przy którym działa komornik, oraz oznaczenia siedziby kancelarii i adresu kancelarii,
4) informację o dacie, godzinie, minucie i sekundzie, w której nastąpiło pobranie dokumentu;
5) wskazanie, ile stron liczy dokument, oraz oznaczenie numeru każdej strony;
6) nazwę dokumentu;
7) klauzulę, że dokument posiada moc dokumentu wydanego przez komornika sądowego, bez opatrywania go w pieczęć urzędową i podpis upoważnionej osoby;
8) pouczenie, że weryfikacja dokumentu może nastąpić za pośrednictwem usługi udostępnianej na stronie internetowej przy użyciu niepowtarzalnego identyfikatora.
3.  Dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 2, 5 i 6, są udostępniane na każdej stronie dokumentu.
§  3.  Weryfikacja dokumentu nie wymaga uwierzytelnienia w systemie teleinformatycznym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2016 r. w sprawie sposobu i cech umożliwiających weryfikację istnienia i treści pisma w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika (Dz. U. poz. 1421), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 300 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244).