Wejście w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.882

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2015 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.), dnia 1 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej umowy.
Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2014/103/UE z dnia 21 listopada 2014 r. dostosowującej po raz trzeci do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 335 z 22.11.2014, str. 15) w zakresie transportu drogowego.

ZAŁĄCZNIK

Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych