Wejście w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.891

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 13 marca 2023 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do załączników A i B do Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z artykułem 14 Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r. 1 , dnia 1 stycznia 2023 r. weszły w życie zmiany do załączników A i B do powyższej umowy.

Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy delegowanej Komisji (UE) 2022/2407 z dnia 20 września 2022 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego (Dz. Urz. UE L 317 z 9.12.2022, str. 64) w zakresie transportu drogowego.

ZAŁĄCZNIK

Przekład

__________________________________________________________________________

ADR

obowiązująca od dnia 1 stycznia 2023 r.

__________________________________________________________________________

Umowa dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych

grafika

1 Jednolity tekst Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzonej w Genewie dnia 30 września 1957 r., uwzględniający zmiany znowelizowanych załączników A i B, został ogłoszony w Dz. U. z 2021 r. poz. 874 oraz 1307.