Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1355

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 29 maja 2017 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 35 § 3 Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. 1 , dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do powyższej konwencji 2 . Wyżej wymienione zmiany weszły w życie w stosunku do Rzeczypospolitej Polskiej oraz pozostałych państw-stron konwencji, które nie złożyły oświadczenia dotyczącego RID zgodnie z art. 42 § 1 zdanie pierwsze konwencji.

Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Ogłoszenie niniejszego Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) stanowi jednocześnie realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 48) w zakresie transportu kolejowego.

ZAŁĄCZNIK

Przekład

RID

Załącznik C - Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

Obowiązuje od 1 stycznia 2017 roku

Ten tekst zastępuje przepisy RID obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

Uwagi Sekretariatu OTIF:

Państwami-Stronami RID są (stan na 1 sierpnia 2016 r.):

Albania, Algieria, Armenia, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Gruzja, Hiszpania, Holandia, Iran, Irlandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Maroko, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Tunezja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Członkowstwo Iraku, Libanu i Syrii w OTIF zostało zawieszone do momentu przywrócenia ruchu międzynarodowego.

01.01.2017 r.

Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)

Załącznik  C

Regulamin międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)

Artykuł  1

Zakres stosowania

§  1.  Regulamin niniejszy stosuje się do:

a) międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych koleją na terytorium Państw-Stron RID,

b) przewozu uzupełniającego transport kolejowy, do którego stosują się Przepisy ujednolicone CIM, z zastrzeżeniem przepisów międzynarodowych regulujących przewozy wykonywane przez inny rodzaj transportu,

oraz działalności, o której mowa w załączniku do niniejszego Regulaminu.

§  2.  Towary niebezpieczne, które zgodnie z Załącznikiem nie są dopuszczone do przewozu, nie mogą być przedmiotem przewozu międzynarodowego.
Artykuł  1bis

Dla celów niniejszego Regulaminu i jego Załącznika wyrażenie "Państwo-Strona RID" oznacza państwo członkowskie Organizacji, które nie złożyło oświadczenia dotyczącego niniejszego Regulaminu, o którym mowa w artykule 42 § 1 zdanie 1 Konwencji.

Artykuł  2

Wyłączenia

Regulaminu niniejszego nie stosuje się, w całości lub w części, do przewozów towarów niebezpiecznych, których wyłączenie przewiduje Załącznik. Wyłączenia mogą być przewidziane tylko wówczas, jeżeli ilość, rodzaj wyłączonych przewozów lub opakowanie gwarantują bezpieczeństwo przewozu.

Artykuł  3

Ograniczenia

Każde Państwo-Strona RID zachowuje prawo do regulowania lub zakazywania międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych na swoim terytorium, z innych przyczyn niż bezpieczeństwo podczas przewozu.

Artykuł  4

Stosowanie innych przepisów

Przewozy, do których stosuje się niniejszy Regulamin, podlegają w dalszym ciągu przepisom krajowym lub międzynarodowym, stosowanym do przewozu towarów kolejami.

Artykuł  5

Rodzaj dopuszczonych pociągów. Przewóz w postaci bagażu podręcznego, przesyłki bagażowej lub w/na pojazdach samochodowych

§  1.  Towary niebezpieczne przewozi się tylko pociągami towarowymi z wyjątkiem:

a) towarów niebezpiecznych dopuszczonych do przewozu zgodnie z Załącznikiem z zachowaniem wymagań dotyczących ich maksymalnej ilości i szczególnych warunków przewozu obowiązujących w pociągach innych niż pociągi towarowe;

b) towarów niebezpiecznych przewożonych na warunkach szczególnych określonych w Załączniku w postaci bagażu podręcznego, przesyłki bagażowej lub w/na pojazdach samochodowych zgodnie z art. 12 Przepisów ujednoliconych CIV.

§  2.  Towary niebezpieczne mogą być przewożone jako bagaż podręczny, jak również mogą być nadawane do przewozu lub przewożone jako przesyłka bagażowa lub w/na pojazdach, jeżeli odpowiadają warunkom szczególnym określonym w Załączniku.
Artykuł  6

Załącznik

Załącznik stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

***

Załącznik otrzyma brzmienie, które ustali Komisja Ekspertów do spraw Przewozu Towarów Niebezpiecznych w dniu wejścia w życie Protokołu z dnia 3 czerwca 1999 r. wprowadzającego zmiany do Konwencji o międzynarodowym przewozie koleją (COTIF) z dnia 9 maja 1980 r., zgodnie z jej art. 19 § 4.

Uwaga Sekretariatu OTIF:

W tekście poniżej, "RID" odnosi się do Załącznika do Załącznika C do COTIF, o którym mowa w artykule 6. W pewnych wyjątkowych przypadkach, w których tekst odnosi się do tekstu Załącznika C przedstawionego powyżej, odwołanie ma miejsce wyraźnie do "Załącznika C do COTIF" (np. w 1.1.2,1.5.1.3).

SPIS TREŚCI

Część 1 Przepisy ogólne

1.1 Zakres i stosowanie

1.1.1 Struktura

1.1.2 Zakres stosowania

1.1.3 Wyłączenia

1.1.3.1 Wyłączenia dotyczące charakteru operacji transportowych

1.1.3.2 Wyłączenia dotyczące przewozu gazów

1.1.3.3 Wyłączenia dotyczące przewozu paliw ciekłych

1.1.3.4 Wyłączenia wynikające z przepisów specjalnych lub dotyczące towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych lub w ilościach wyłączonych

1.1.3.5 Wyłączenia dotyczące opakowań próżnych nieoczyszczonych

1.1.3.6 Dopuszczalna maksymalna całkowita ilość na wagon lub kontener wielki

1.1.3.7 Wyłączenia dotyczące przewozu układów magazynowania i wytwarzania energii elektrycznej

1.1.3.8 Zastosowanie wyłączeń przy przewozie towarów niebezpiecznych jako bagaż podręczny, przesyłka bagażowa lub w/na pojazdach

1.1.3.9 Wyłączenia dotyczące towarów niebezpiecznych używanych podczas przewozu do chłodzenia lub klimatyzowania

1.1.3.10 Wyłączenia dotyczące lamp zawierających towary niebezpieczne

1.1.4 Stosowanie innych przepisów

1.1.4.1 Przepisy ogólne

1.1.4.2 Przewóz w łańcuchu transportowym obejmującym przewóz morski lub lotniczy

1.1.4.3 Używanie cystern przenośnych typu IMO dopuszczonych dla transportu morskiego

1.1.4.4 Przewozy kombinowane kolejowe - drogowe

1.1.4.5 Przewozy inne niż kolejowe

1.1.4.6 Przewozy do lub przez terytorium Państw-Stron SMGS

1.1.5 Stosowanie norm

1.2 Definicje i jednostki miar

1.2.1 Definicje

1.2.2 Jednostki miar

1.3 Szkolenie osób uczestniczących w przewozie towarów niebezpiecznych

1.3.1 Zakres stosowania

1.3.2 Sposób szkolenia

1.3.2.1 Szkolenie ogólne

1.3.2.2 Szkolenie stanowiskowe

1.3.2.3 Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

1.3.3 Dokumentacja

1.4 Obowiązki uczestników przewozu w zakresie bezpieczeństwa

1.4.1 Ogólne środki bezpieczeństwa

1.4.2 Obowiązki głównych uczestników przewozu

1.4.2.1 Nadawca

1.4.2.2 Przewoźnik

1.4.2.3 Odbiorca

1.4.3 Obowiązki innych uczestników przewozu

1.4.3.1 Załadowca

1.4.3.2 Pakujący

1.4.3.3 Napełniający

1.4.3.4 Operator kontenera-cysterny lub cysterny przenośnej

1.4.3.5 Operator wagonu-cysterny

1.4.3.6 Zarządca infrastruktury kolejowej

1.4.3.7 Rozładowca

1.4.3.8 Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie (ECM)

1.5 Odstępstwa

1.5.1 Odstępstwa czasowe

1.5.2 Przesyłki wojskowe

1.6 Przepisy przejściowe

1.6.1 Przepisy ogólne

1.6.2 Naczynia ciśnieniowe i naczynia do gazów klasy 2

1.6.3 Wagony-cysterny i wagony-baterie

1.6.4 Kontenery-cysterny, cysterny przenośne i MEGC

1.6.5 (zarezerwowany)

1.6.6 Klasa 7

1.6.6.1 Sztuki przesyłek niewymagające zatwierdzenia wzoru przez władzę właściwą zgodnie z przepisami IAEA Seria Bezpieczeństwo Nr 6 wydanie z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)

1.6.6.2 Sztuki przesyłek zatwierdzone zgodnie z przepisami IAEA Seria Bezpieczeństwo Nr 6 wydanie z 1973 r., z 1973 r. (ze zmianami) oraz z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)

1.6.6.3 Sztuki przesyłek wyłączone spod przepisów dla materiałów rozszczepialnych zgodnie z RID wydanie z 2011 r. i z 2013 r. (IAEA Standardy Bezpieczeństwa Seria Nr TSR-1 wydanie 2009 r.)

1.6.6.4 Materiał promieniotwórczy w specjalnej postaci zatwierdzony zgodnie z przepisami IAEA Seria Bezpieczeństwo Nr 6 z 1973 r., z 1973 r. (ze zmianami), z 1985 r. i z 1985 r. (ze zmianami z 1990 r.)

1.7 Przepisy ogólne dotyczące materiałów promieniotwórczych

1.7.1 Zakres zastosowania

1.7.2 Program ochrony przed promieniowaniem

1.7.3 System zarządzania

1.7.4 Warunki specjalne

1.7.5 Materiały promieniotwórcze o innych właściwościach niebezpiecznych

1.7.6 Niezgodność

1.8 Działania kontrolne oraz inne środki wspomagające przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa

1.8.1 Kontrole urzędowe towarów niebezpiecznych

1.8.2 Współdziałanie administracji

1.8.3 Doradca do spraw bezpieczeństwa

1.8.4 Wykaz władz właściwych i jednostek przez nie upoważnionych

1.8.5 Powiadamianie o zdarzeniach związanych z towarami niebezpiecznymi

1.8.6 Kontrole administracyjne w zakresie wykonywania oceny zgodności, badań okresowych, badań pośrednich oraz badań nadzwyczajnych, określonych w dziale 1.8.7

1.8.7 Procedury oceny zgodności i badania okresowego

1.8.8 Procedury oceny zgodności dla nabojów gazowych

1.9 Ograniczenia przewozowe wprowadzane przez władze właściwe

1.10 Przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa

1.10.1 Przepisy ogólne

1.10.2 Szkolenia z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa

1.10.3 Przepisy dotyczące towarów niebezpiecznych wysokiego ryzyka

1.11 Wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych

Część 2 Klasyfikacja

2.1 Przepisy ogólne

2.1.1 Wstęp

2.1.2 Zasady klasyfikacji

2.1.3 Klasyfikacja materiałów niewymienionych z nazwy, włącznie z roztworami i mieszaninami (takimi jak preparaty i odpady)

2.1.4 Klasyfikacja próbek

2.1.5 Klasyfikacja opakowań odpadowych próżnych nieoczyszczonych

2.2 Przepisy szczególne dotyczące poszczególnych klas

2.2.1 Klasa 1: Materiały wybuchowe i przedmioty z materiałami wybuchowymi

2.2.1.1 Kryteria

2.2.1.2 Materiały i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.1.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.1.4 Glosariusz nazw

2.2.2 Klasa 2: Gazy

2.2.2.1 Kryteria

2.2.2.2 Gazy niedopuszczone do przewozu

2.2.2.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.3 Klasa 3: Materiały zapalne ciekłe

2.2.3.1 Kryteria

2.2.3.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.3.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.41 Klasa 4.1: Materiały zapalne stałe, materiały samoreaktywne, materiały polimeryzujące oraz materiały wybuchowe odczulone stałe

2.2.41.1 Kryteria

2.2.41.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.41.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.41.4 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych materiałów samoreaktywnych w opakowaniach

2.2.42 Klasa 4.2: Materiały podatne na samozapalenie

2.2.42.1 Kryteria

2.2.42.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.42.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.43 Klasa 4.3: Materiały wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne

2.2.43.1 Kryteria

2.2.43.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.43.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.51 Klasa 5.1: Materiały utleniające

2.2.51.1 Kryteria

2.2.51.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.51.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.52 Klasa 5.2: Nadtlenki organiczne

2.2.52.1 Kryteria

2.2.52.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.52.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.52.4 Wykaz dotychczas sklasyfikowanych nadtlenków organicznych w opakowaniach

2.2.61 Klasa 6.1: Materiały trujące

2.2.61.1 Kryteria

2.2.61.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.61.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.62 Klasa 6.2 Materiały zakaźne

2.2.62.1 Kryteria

2.2.62.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.62.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.7 Klasa 7: Materiały promieniotwórcze

2.2.7.1 Definicje

2.2.7.2 Klasyfikacja

2.2.7.2.1 Przepisy ogólne

2.2.7.2.2 Wyznaczanie podstawowych wartości dla izotopów promieniotwórczych

2.2.7.2.3 Określenie innych właściwości materiałów

2.2.7.2.4 Klasyfikacja sztuk przesyłek lub materiału nieopakowanego

2.2.7.2.5 Warunki specjalne

2.2.8 Klasa 8: Materiały żrące

2.2.8.1 Kryteria

2.2.8.2 Materiały niedopuszczone do przewozu

2.2.8.3 Wykaz pozycji zbiorczych

2.2.9 Klasa 9: Różne materiały i przedmioty niebezpieczne

2.2.9.1 Kryteria

2.2.9.2 Materiały i przedmioty niedopuszczone do przewozu

2.2.9.3 Wykaz materiałów i przedmiotów niebezpiecznych

2.3 Metody badań

2.3.0 Przepisy ogólne

2.3.1 Badanie na wypacanie materiałów wybuchowych kruszących typu A

2.3.2 Badania dotyczące mieszanin znitrowanej celulozy klasy 4.1

2.3.3 Badania dotyczące materiałów zapalnych ciekłych klas 3, 6.1 i 8

2.3.3.1 Oznaczanie temperatury zapłonu

2.3.3.2 Oznaczanie temperatury wrzenia

2.3.3.3 Oznaczanie zawartości nadtlenku

2.3.4 Oznaczanie podatności na płynięcie

2.3.5 Klasyfikowanie materiałów metaloorganicznych do klas 4.2 i 4.3

Część 3 Wykazy towarów niebezpiecznych, przepisy specjalne i wyłączenia dotyczące ilości ograniczonych i wyłączonych

3.1 Zagadnienia ogólne

3.1.1 Wprowadzenie

3.1.2 Oficjalna nazwa przewozowa

3.1.3 Roztwory i mieszaniny

3.2 Wykaz towarów niebezpiecznych

3.2.1 Objaśnienia do tabeli A: Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym UN

Tabela A Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku numerycznym UN

Tabela B Wykaz towarów niebezpiecznych w porządku alfabetycznym

3.3 Przepisy specjalne dotyczące określonych przedmiotów lub materiałów

3.4 Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych

3.5 Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach wyłączonych

3.5.1 Ilości wyłączone

3.5.2 Opakowania

3.5.3 Badania sztuk przesyłek

3.5.4 Znakowanie sztuk przesyłek

3.5.5 Ilość maksymalna sztuk przesyłek na wagon lub kontener

3.5.6 Dokumentacja

Część 4 Używanie opakowań i cystern

4.1 Używanie opakowań, włącznie z DPPL i opakowaniami dużymi

4.1.1 Przepisy ogólne dotyczące pakowania towarów niebezpiecznych do opakowań, włącznie z DPPL i opakowaniami dużymi

4.1.2 Dodatkowe przepisy ogólne dotyczące używania DPPL

4.1.3 Przepisy ogólne dotyczące instrukcji pakowania

4.1.4 Wykaz instrukcji pakowania

4.1.4.1 Instrukcje pakowania dla używania opakowań (z wyjątkiem DPPL i opakowań dużych)

4.1.4.2 Instrukcje pakowania dla używania DPPL

4.1.4.3 Instrukcje pakowania dla używania opakowań dużych

4.1.5 Przepisy specjalne pakowania dotyczące materiałów klasy 1

4.1.6 Przepisy specjalne pakowania dotyczące towarów klasy 2 i towarów innych klas, przyporządkowanych do instrukcji pakowania P200

4.1.7 Przepisy specjalne pakowania dotyczące nadtlenków organicznych klasy 5.2 i materiałów samoreaktywnych klasy 4.1

4.1.7.1 Używanie opakowań (z wyjątkiem DPPL)

4.1.7.2 Używanie DPPL

4.1.8 Przepisy specjalne pakowania dotyczące materiałów klasy 6.2

4.1.9 Przepisy specjalne pakowania dotyczące materiałów promieniotwórczych

4.1.9.1 Przepisy ogólne

4.1.9.2 Wymagania i kontrola przewozu materiałów o niskiej aktywności właściwej (materiały LSA) i przedmiotów skażonych powierzchniowo (przedmioty SCO)

4.1.9.3 Sztuki przesyłek zawierające materiał rozszczepialny

4.1.10 Przepisy specjalne dotyczące pakowania razem

4.2 Używanie cystern przenośnych oraz MEGC-UN

4.2.1 Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu materiałów klas 1 i 3 do 9

4.2.2 Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych i chemikaliów pod ciśnieniem

4.2.3 Przepisy ogólne dotyczące używania cystern przenośnych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych

4.2.4 Przepisy ogólne dotyczące używania MEGC-UN

4.2.5 Instrukcje i przepisy specjalne dotyczące cystern przenośnych

4.2.5.1 Przepisy ogólne

4.2.5.2 Instrukcje dla cystern przenośnych

4.2.5.3 Przepisy specjalne dotyczące cystern przenośnych

4.3 Używanie wagonów-cystern, cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern, ze zbiornikami wykonanymi z materiałów metalowych, oraz wagonów-baterii i MEGC

4.3.1 Zakres stosowania

4.3.2 Przepisy dotyczące wszystkich klas

4.3.2.1 Używanie

4.3.2.2 Stopień napełnienia

4.3.2.3 Eksploatacja

4.3.2.4 Próżne nieoczyszczone wagony-cysterny, wagony-baterie i MEGC

4.3.3 Przepisy specjalne dotyczące klasy 2

4.3.3.1 Kodowanie i hierarchia cystern

4.3.3.2 Warunki napełniania i ciśnienie próbne

4.3.3.3 Eksploatacja

4.3.3.4 Przepisy dotyczące kontroli napełniania wagonów-cystern do gazów skroplonych

4.3.4 Przepisy specjalne dotyczące klas 3 do 9

4.3.4.1 Kodowanie, racjonalne zastosowanie i hierarchia cystern

4.3.4.2 Przepisy ogólne

4.3.5 Przepisy specjalne

4.4 Używanie kontenerów-cystern, włącznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami, ze zbiornikami wykonanymi z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

4.4.1 Przepisy ogólne

4.4.2 Eksploatacja

4.5 Używanie cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo

4.5.1 Używanie

4.5.2 Eksploatacja

Część 5 Procedury ekspedycyjne

5.1 Przepisy ogólne

5.1.1 Zastosowanie i przepisy ogólne

5.1.2 Stosowanie opakowań zbiorczych

5.1.3 Próżne nieoczyszczone opakowania (włącznie z DPPL oraz opakowaniami dużymi), cysterny, wagony i kontenery przeznaczone do przewozu luzem

5.1.4 Pakowanie razem

5.1.5 Przepisy ogólne dotyczące klasy 7

5.1.5.1 Zatwierdzenie przewozu i powiadamianie

5.1.5.2 Świadectwa wydawane przez władzę właściwą

5.1.5.3 Określenie wskaźnika transportowego (TI) i wskaźnika krytycznościowego (CSI)

5.1.5.4 Przepisy specjalne dotyczące wyłączonych sztuk przesyłek zawierających materiał promieniotwórczy klasy 7

5.1.5.5 Streszczenie wymagań odnośnie do zatwierdzania i uprzedniego powiadamiania

5.2 Znakowanie i umieszczanie nalepek ostrzegawczych

5.2.1 Znakowanie sztuk przesyłek

5.2.2 Nalepki ostrzegawcze na sztukach przesyłek

5.2.2.1 Przepisy dotyczące stosowania nalepek

5.2.2.2 Przepisy dotyczące nalepek ostrzegawczych

5.3 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych oraz znakowanie

5.3.1 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych

5.3.1.1 Przepisy ogólne

5.3.1.2 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na kontenerach wielkich, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych

5.3.1.3 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach z kontenerami wielkimi, MEGC, kontenerami- cysternami lub cysternami przenośnymi

5.3.1.4 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach przeznaczonych do przewozu luzem, wagonach-cysternach, wagonach-bateriach i wagonach z cysternami odejmowalnymi

5.3.1.5 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na wagonach przewożących tylko sztuki przesyłek

5.3.1.6 Umieszczanie dużych nalepek ostrzegawczych na próżnych wagonach-cysternach, wagonach-bateriach, MEGC, kontenerach-cysternach i cysternach przenośnych oraz na próżnych wagonach i kontenerach wielkich przeznaczonych do przewozu luzem

5.3.1.7 Opis dużych nalepek ostrzegawczych

5.3.2 Oznakowanie tablicami pomarańczowymi

5.3.2.1 Przepisy ogólne dotyczące oznakowania tablicami pomarańczowymi

5.3.2.2 Opis tablic pomarańczowych

5.3.2.3 Znaczenie numerów zagrożenia

5.3.3 Znak dla materiałów o podwyższonej temperaturze

5.3.4 Znaki manewrowania, według wzorów 13 i 15

5.3.4.1 Przepisy ogólne

5.3.4.2 Opis znaków manewrowania według wzorów nr 13 i 15

5.3.5 Pas pomarańczowy

5.3.6 Znak dla materiałów zagrażających środowisku

5.4 Dokumentacja

5.4.0 Przepisy ogólne

5.4.1 Dokument przewozowy dla przewozu towarów niebezpiecznych i związane z nim informacje

5.4.1.1 Informacje ogólne wymagane w dokumencie przewozowym

5.4.1.2 Informacje dodatkowe lub specjalne dotyczące niektórych klas

5.4.1.3 (zarezerwowany)

5.4.1.4 Forma i stosowany język

5.4.1.5 Towary, które nie są niebezpieczne

5.4.2 Certyfikat pakowania kontenera lub pojazdu

5.4.3 Instrukcje pisemne

5.4.4 Przechowywanie informacji o przewozie towarów niebezpiecznych

5.4.5 Przykład formularza dla multimodalnego przewozu towarów niebezpiecznych

5.5 Przepisy specjalne

5.5.1 (skreślony)

5.5.2 Przepisy specjalne dotyczące jednostek transportowych cargo fumigowanych (UN 3359)

5.5.2.1 Przepisy ogólne

5.5.2.2 Szkolenie

5.5.2.3 Oznakowanie i nanoszenie dużych nalepek ostrzegawczych

5.5.2.4 Dokumentacja

5.5.3 Przepisy specjalne dotyczące sztuk przesyłek, wagonów i kontenerów zawierających materiały stwarzające zagrożenie uduszeniem, jeżeli używane są dla chłodzenia lub klimatyzowania (takie jak suchy lód (UN 1845) lub azot schłodzony skroplony (UN 1977) lub argon schłodzony skroplony (UN 1951))

5.5.3.1 Zakres stosowania

5.5.3.2 Przepisy ogólne

5.5.3.3 Sztuki przesyłek zawierające materiały używane do chłodzenia lub klimatyzowania

5.5.3.4 Oznakowanie sztuk przesyłek zawierających materiały używane do chłodzenia lub klimatyzowania

5.5.3.5 Wagony i kontenery zawierające nieopakowany suchy lód

5.5.3.6 Oznakowanie wagonów i kontenerów

5.5.3.7 Dokumentacja

Część 6 Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań, DPPL, opakowań dużych i cystern

6.1 Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań

6.1.1 Przepisy ogólne

6.1.2 Kod określający typ opakowania

6.1.3 Oznakowanie

6.1.4 Przepisy dotyczące opakowań

6.1.4.0 Przepisy ogólne

6.1.4.1 Bębny stalowe

6.1.4.2 Bębny aluminiowe

6.1.4.3 Bębny metalowe inne niż stalowe lub aluminiowe

6.1.4.4 Kanistry stalowe lub aluminiowe

6.1.4.5 Bębny ze sklejki

6.1.4.6 (skreślony)

6.1.4.7 Bębny tekturowe

6.1.4.8 Bębny i kanistry z tworzywa sztucznego

6.1.4.9 Skrzynie drewniane

6.1.4.10 Skrzynie ze sklejki

6.1.4.11 Skrzynie z materiałów drewnopochodnych

6.1.4.12 Skrzynie tekturowe

6.1.4.13 Skrzynie z tworzywa sztucznego

6.1.4.14 Skrzynie stalowe lub aluminiowe lub z innego metalu

6.1.4.15 Worki z tkanin włókienniczych

6.1.4.16 Worki z tkaniny z tworzywa sztucznego

6.1.4.17 Worki z folii z tworzywa sztucznego

6.1.4.18 Worki papierowe

6.1.4.19 Opakowania złożone (tworzywo sztuczne)

6.1.4.20 Opakowania złożone (szkło, porcelana, kamionka)

6.1.4.21 Opakowania kombinowane

6.1.4.22 Opakowania metalowe lekkie

6.1.5 Przepisy dotyczące badań opakowań

6.1.5.1 Wykonywanie i okresowość badań

6.1.5.2 Przygotowanie opakowań do badań

6.1.5.3 Badanie na spadek

6.1.5.4 Badanie szczelności

6.1.5.5 Badanie na ciśnienie wewnętrzne (hydrauliczne)

6.1.5.6 Badanie na spiętrzanie

6.1.5.7 Dodatkowe badanie przenikalności dla bębnów i kanistrów z tworzywa sztucznego wymienionych w 6.1.4.8 oraz opakowań złożonych (tworzywo sztuczne) - z wyjątkiem 6HA1 - wymienionych w 6.1.4.19, przeznaczonych do przewozu cieczy mających temperaturę zapłonu ≤ 60 °C

6.1.5.8 Sprawozdanie z badania

6.1.6 Ciecze wzorcowe do badania zgodności chemicznej opakowań z polietylenu, włącznie z DPPL, zgodnie z 6.1.5.2.6 lub 6.5.6.3.5

6.2 Przepisy dotyczące budowy i badań naczyń ciśnieniowych, pojemników aerozolowych, naczyń małych zawierających gaz (nabojów gazowych) i wkładów do ogniw paliwowych zawierających gaz skroplony palny

6.2.1 Przepisy ogólne

6.2.1.1 Projektowanie i budowa

6.2.1.2 Materiały

6.2.1.3 Wyposażenie obsługowe

6.2.1.4 Zatwierdzanie naczyń ciśnieniowych

6.2.1.5 Badania i próba odbiorcza

6.2.1.6 Badania i próby okresowe

6.2.1.7 Przepisy dla producentów

6.2.1.8 Przepisy dla jednostek inspekcyjnych

6.2.2 Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych-UN

6.2.2.1 Projektowanie, budowa oraz badanie odbiorcze i próby

6.2.2.2 Materiały

6.2.2.3 Wyposażenie obsługowe

6.2.2.4 Badania i próby okresowe

6.2.2.5 System oceny zgodności i zatwierdzanie do produkcji naczyń ciśnieniowych

6.2.2.6 System zatwierdzania badań i prób okresowych naczyń ciśnieniowych

6.2.2.7 Oznakowanie naczyń ciśnieniowych-UN wielokrotnego napełniania

6.2.2.8 Oznakowanie naczyń ciśnieniowych UN jednorazowego napełniania

6.2.2.9 Oznakowanie układów magazynowania w wodorkach metali UN

6.2.2.10 Oznakowanie wiązek butli-UN

6.2.2.11 Procedury równoważne dla oceny zgodności oraz badań i prób okresowych

6.2.3 Przepisy ogólne dotyczące naczyń ciśnieniowych nieoznaczonych symbolem UN

6.2.3.1 Projektowanie i budowa

6.2.3.2 (zarezerwowany)

6.2.3.3 Wyposażenie obsługowe

6.2.3.4 Badanie i próba odbiorcza

6.2.3.5 Badania i próby okresowe

6.2.3.6 Zatwierdzanie naczyń ciśnieniowych

6.2.3.7 Przepisy dla producentów

6.2.3.8 Przepisy dla jednostek inspekcyjnych

6.2.3.9 Oznakowanie naczyń ciśnieniowych wielokrotnego napełniania

6.2.3.10 Oznakowanie naczyń ciśnieniowych jednorazowego napełniania

6.2.3.11 Naczynia ciśnieniowe awaryjne

6.2.4 Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych niebędących naczyniami ciśnieniowymi-UN, projektowanych, budowanych i badanych zgodnie z zalecanymi normami

6.2.4.1 Projektowanie, budowa i badanie odbiorcze

6.2.4.2 Badania okresowe

6.2.5 Przepisy dotyczące naczyń ciśnieniowych niebędących naczyniami ciśnieniowymi UN, które nie są projektowane, budowane i badane zgodnie z zalecanymi normami

6.2.5.1 Materiały

6.2.5.2 Wyposażenie obsługowe

6.2.5.3 Butle, zbiorniki rurowe, bębny ciśnieniowe i wiązki butli z metalu

6.2.5.4 Przepisy dodatkowe dotyczące naczyń ciśnieniowych ze stopów aluminium dla gazów sprężonych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych i gazów bez ciśnienia, podlegających wymaganiom specjalnym (próbki gazu), jak również przedmiotów zawierających gaz pod ciśnieniem, innych niż pojemniki aerozolowe i naczynia małe zawierające gaz (naboje gazowe)

6.2.5.5 Naczynia ciśnieniowe z materiałów kompozytowych

6.2.5.6 Naczynia kriogeniczne zamknięte

6.2.6 Przepisy ogólne dotyczące pojemników aerozolowych, naczyń małych zawierających gaz (nabojów gazowych) i wkładów do ogniw paliwowych zawierających gaz skroplony palny

6.2.6.1 Projektowanie i budowa

6.2.6.2 Próba ciśnieniowa hydrauliczna

6.2.6.3 Próba szczelności

6.2.6.4 Odniesienie do norm

6.3 Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań dla materiałów zakaźnych kategorii A klasy 6.2

6.3.1 Przepisy ogólne

6.3.2 Przepisy dotyczące opakowań

6.3.3 Kodowanie dla oznaczenia typu opakowania

6.3.4 Oznakowanie

6.3.5 Przepisy dotyczące badań opakowań

6.4 Przepisy dotyczące budowy, badań i zatwierdzania sztuk przesyłek materiałów promieniotwórczych, oraz dotyczące zatwierdzania takiego materiału

6.4.1 (zarezerwowany)

6.4.2 Przepisy ogólne

6.4.3 (zarezerwowany)

6.4.4 Przepisy dotyczące wyłączonych sztuk przesyłek

6.4.5 Przepisy dotyczące przemysłowych sztuk przesyłek

6.4.6 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek zawierających heksafluorek uranu

6.4.7 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typu A

6.4.8 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typu B(U)

6.4.9 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typu B(M)

6.4.10 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek Typu C

6.4.11 Przepisy dotyczące sztuk przesyłek zawierających materiały rozszczepialne

6.4.12 Procedury badań i wykazywanie zgodności

6.4.13 Badanie integralności systemu zapewniającego szczelność i integralności osłony oraz ocena bezpieczeństwa krytycznościowego

6.4.14 Płyta zderzeniowa do badania na spadek

6.4.15 Badania dla wykazania odporności w normalnych warunkach przewozu

6.4.16 Dodatkowe badania dla sztuk przesyłek Typu A zaprojektowanych dla materiałów ciekłych i gazów

6.4.17 Badania dla wykazania odporności w awaryjnych warunkach przewozu

6.4.18 Badanie na głębokie zanurzenie w wodzie dla sztuk przesyłek Typu B(U) i Typu B(M) mających więcej niż 105 A2 oraz dla sztuk przesyłek Typu C

6.4.19 Badanie na wodoszczelność dla sztuk przesyłek zawierających materiał rozszczepialny

6.4.20 Badania sztuki przesyłek Typu C

6.4.21 Badania opakowań zaprojektowanych dla heksafluorku uranu w ilości 0,1 kg lub większej

6.4.22 Zatwierdzanie wzorów sztuk przesyłek i materiałów

6.4.23 Wnioski i zatwierdzenia przewozu materiałów promieniotwórczych

6.5 Przepisy dotyczące budowy i badań DPPL

6.5.1 Przepisy ogólne

6.5.1.1 Zakres

6.5.1.4 System kodowania DPPL

6.5.2 Oznakowanie

6.5.2.1 Oznakowanie podstawowe

6.5.2.2 Oznakowanie dodatkowe

6.5.2.3 Zgodność z typem konstrukcji

6.5.2.4 Znaki przebudowanego DPPL złożonego (31HZ1)

6.5.3 Wymagania konstrukcyjne

6.5.3.1 Przepisy ogólne

6.5.4 Badania, certyfikacja i kontrola

6.5.4.4 Kontrola i badania

6.5.4.5 DPPL naprawiony

6.5.5 Przepisy specjalne dotyczące DPPL

6.5.5.1 Przepisy specjalne dotyczące DPPL metalowych

6.5.5.2 Przepisy specjalne dotyczące DPPL elastycznych

6.5.5.3 Przepisy specjalne dotyczące DPPL ze sztywnego tworzywa sztucznego

6.5.5.4 Przepisy specjalne dotyczące DPPL złożonych z naczyniem wewnętrznym z tworzywa sztucznego

6.5.5.5 Przepisy specjalne dotyczące DPPL tekturowych

6.5.5.6 Przepisy specjalne dotyczące DPPL drewnianych

6.5.6 Przepisy dotyczące badań DPPL

6.5.6.1 Wykonanie i częstotliwość badań

6.5.6.2 Badanie typu konstrukcji

6.5.6.3 Przygotowanie DPPL do badań

6.5.6.4 Badanie na podnoszenie od dołu

6.5.6.5 Badanie na podnoszenie od góry

6.5.6.6 Badanie na spiętrzanie

6.5.6.7 Badanie szczelności

6.5.6.8 Badanie na ciśnienie wewnętrzne (hydrauliczne)

6.5.6.9 Badanie na spadek

6.5.6.10 Badania na rozdzieranie

6.5.6.11 Badanie na spadek z przewróceniem

6.5.6.12 Badanie na podnoszenie leżącego DPPL

6.5.6.13 Badanie na drgania

6.5.6.14 Sprawozdanie z badania

6.6 Przepisy dotyczące budowy i badań opakowań dużych

6.6.1 Przepisy ogólne

6.6.2 Kodowanie dla określenia typów opakowań dużych

6.6.3 Oznakowanie

6.6.3.1 Oznakowanie podstawowe

6.6.3.2 Przykłady oznakowania

6.6.4 Przepisy dotyczące opakowań dużych

6.6.4.1 Przepisy dotyczące opakowań dużych metalowych

6.6.4.2 Przepisy dotyczące opakowań dużych z materiałów elastycznych

6.6.4.3 Przepisy dotyczące opakowań dużych ze sztywnych tworzyw sztucznych

6.6.4.4 Przepisy dotyczące opakowań dużych tekturowych

6.6.4.5 Przepisy dotyczące opakowań dużych drewnianych

6.6.5 Przepisy dotyczące badań opakowań dużych

6.6.5.1 Wykonywanie i częstotliwość badań

6.6.5.2 Przygotowanie do badań

6.6.5.3 Przepisy dotyczące badań

6.6.5.4 Zatwierdzenie i sprawozdanie z badania

6.7 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badania cystern przenośnych oraz MEGC-UN

6.7.1 Przepisy ogólne i stosowanie

6.7.2 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu materiałów klasy 1 i klas 3 do 9

6.7.2.1 Definicje

6.7.2.2 Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.2.3 Kryteria projektowania

6.7.2.4 Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.2.5 Wyposażenie obsługowe

6.7.2.6 Otwory dolne

6.7.2.7 Urządzenia bezpieczeństwa

6.7.2.8 Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.2.9 Nastawianie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.10 Elementy topliwe

6.7.2.11 Płytki bezpieczeństwa

6.7.2.12 Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.13 Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.14 Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.2.15 Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.2.16 Urządzenia pomiarowe

6.7.2.17 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.2.18 Zatwierdzenie typu

6.7.2.19 Badania i próby

6.7.2.20 Oznakowanie

6.7.3 Przepisy dotyczące projektowania, budowy, badań i prób cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych skroplonych

6.7.3.1 Definicje

6.7.3.2 Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.3.3 Kryteria projektowania

6.7.3.4 Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.3.5 Wyposażenie obsługowe

6.7.3.6 Otwory dolne

6.7.3.7 Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.3.8 Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.9 Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.10 Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.3.11 Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.3.12 Urządzenia pomiarowe

6.7.3.13 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.3.14 Zatwierdzenie typu

6.7.3.15 Badania i próby

6.7.3.16 Oznakowanie

6.7.4 Przepisy dotyczące projektowania, budowy, badań i prób cystern przenośnych przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych

6.7.4.1 Definicje

6.7.4.2 Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.4.3 Kryteria projektowania

6.7.4.4 Minimalna grubość ścianki zbiornika

6.7.4.5 Wyposażenie obsługowe

6.7.4.6 Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.4.7 Przepustowość i ustawienie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.8 Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.9 Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.4.10 Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.4.11 Urządzenia pomiarowe

6.7.4.12 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania cystern przenośnych

6.7.4.13 Zatwierdzenie typu

6.7.4.14 Badania i próby

6.7.4.15 Oznakowanie

6.7.5 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań MEGC-UN, przeznaczonych do przewozu gazów nieschłodzonych

6.7.5.1 Definicje

6.7.5.2 Przepisy ogólne dotyczące projektowania i budowy

6.7.5.3 Wyposażenie obsługowe

6.7.5.4 Urządzenia obniżające ciśnienie

6.7.5.5 Przepustowość urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.6 Oznakowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.7 Połączenia z urządzeniami obniżającymi ciśnienie

6.7.5.8 Usytuowanie urządzeń obniżających ciśnienie

6.7.5.9 Urządzenia pomiarowe

6.7.5.10 Podpory, ramy i uchwyty do podnoszenia i mocowania MEGC

6.7.5.11 Zatwierdzenie typu

6.7.5.12 Badania i próby

6.7.5.13 Oznakowanie

6.8 Przepisy dotyczące budowy, wyposażenia, zatwierdzania typu, badań i oznakowania wagonów-cystern, cystern odejmowalnych, kontenerów-cystern i nadwozi wymiennych-cystern ze zbiornikami wykonanymi z materiałów metalowych oraz wagonów-baterii i MEGC

6.8.1 Zakres stosowania

6.8.2 Przepisy dotyczące wszystkich klas

6.8.2.1 Budowa

6.8.2.2 Wyposażenie

6.8.2.3 Zatwierdzenie typu

6.8.2.4 Badania

6.8.2.5 Oznakowanie

6.8.2.6 Przepisy dotyczące cystern projektowanych, budowanych i badanych na podstawie zalecanych norm

6.8.2.7 Przepisy dotyczące cystern, które nie są projektowane, budowane i badane na podstawie zalecanych norm

6.8.3 Przepisy specjalne dotyczące klasy 2

6.8.3.1 Budowa zbiorników

6.8.3.2 Wyposażenie

6.8.3.3 Zatwierdzenie typu

6.8.3.4 Badania i próby

6.8.3.5 Oznakowanie

6.8.3.6 Przepisy dotyczące wagonów-baterii i MEGC projektowanych, budowanych i badanych na podstawie zalecanych norm

6.8.3.7 Przepisy dotyczące wagonów-baterii i MEGC, które nie są projektowane, budowane i badane na podstawie zalecanych norm

6.8.4 Przepisy specjalne

6.8.5 Przepisy dotyczące materiałów i budowy zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern o ciśnieniu próbnym nie mniejszym niż 1 MPa (10 bar) oraz zbiorników wagonów-cystern i kontenerów-cystern, przeznaczonych do przewozu gazów schłodzonych skroplonych klasy 2

6.8.5.1 Materiały i zbiorniki

6.8.5.2 Przepisy dotyczące badań

6.8.5.3 Badania na udarność

6.8.5.4 Odniesienia do norm

6.9 Przepisy dotyczące projektowania, budowy, wyposażenia, zatwierdzenia typu, badań i oznakowania kontenerów-cystern, włącznie z nadwoziami wymiennymi-cysternami, ze zbiornikami wykonanymi z tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknem

6.9.1 Przepisy ogólne

6.9.2 Budowa

6.9.2.3 Materiały

6.9.3 Wyposażenie

6.9.4 Badanie i zatwierdzenie typu

6.9.5 Badania

6.9.6 Oznakowanie

6.10 Przepisy dotyczące budowy, wyposażenia, zatwierdzania typu, badań i oznakowania cystern do przewozu odpadów napełnianych podciśnieniowo

6.10.1 Przepisy ogólne

6.10.2 Projektowanie

6.10.3 Wyposażenie

6.10.4 Badania

6.11 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań kontenerów do przewozu luzem

6.11.1 (zarezerwowany)

6.11.2 Zakres stosowania i przepisy ogólne

6.11.3 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i badań kontenerów zgodnych z CSC i używanych jako kontenery do przewozu luzem typu BK1 lub BK2

6.11.4 Przepisy dotyczące projektowania, budowy i zatwierdzania kontenerów do przewozu luzem typu BK1 lub BK2, innych niż kontenery zgodne z CSC

6.11.5 Przepisy dotyczące projektowania, budowy, kontroli i badań kontenerów do przewozu luzem elastycznych typu BK3

Część 7 Przepisy dotyczące warunków przewozu, rozładunku, manipulowaniu ładunkiem

7.1 Przepisy ogólne

7.2 Przepisy dotyczące przewozu w sztukach przesyłek

7.3 Przepisy dotyczące przewozu luzem

7.3.1 Przepisy ogólne

7.3.2 Przepisy dotyczące przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 a)

7.3.3 Przepisy dotyczące przewozu luzem przy zastosowaniu 7.3.1.1 b)

7.4 Przepisy dotyczące przewozu w cysternach

7.5 Przepisy dotyczące załadunku, rozładunku i manipulowania

7.5.1 Przepisy ogólne

7.5.2 Załadunek razem

7.5.3 Odległość ochronna

7.5.4 Środki ostrożności dotyczące środków spożywczych, innych artykułów konsumpcyjnych i pasz dla zwierząt

7.5.5 (zarezerwowany)

7.5.6 (zarezerwowany)

7.5.7 Manipulowanie i mocowanie

7.5.8 Oczyszczanie po rozładunku

7.5.9 (zarezerwowany)

7.5.10 (zarezerwowany)

7.5.11 Przepisy specjalne dla poszczególnych klas lub określonych towarów

7.6 Przepisy dotyczące nadawania przesyłek ekspresowych

7.7 Przewóz kombinowany w pociągach mieszanych (kombinowany przewóz pasażersko-towarowy)

Nieoficjalna część RID

Przepisy dotyczące badania pojemników z tworzywa sztucznego

CZĘŚĆ  1

PRZEPISY OGÓLNE

1 Tekst Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. w brzmieniu nadanym Protokołem z dnia 3 czerwca 1999 r. (Protokół 1999) został ogłoszony w Dz. U. z 2007 r. poz. 674.
2 Tekst załącznika do Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID), stanowiącego załącznik C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2009 r. poz. 1318. Jednolity tekst Regulaminu międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) uwzględniający wprowadzone zmiany został ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 1726.