Wejście w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP), stanowiący załącznik VII do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.2.12

Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1971 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 21 grudnia 1970 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP) stanowiącego załącznik VII do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 69 § 4 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), sporządzonej w Bernie dnia 25 lutego 1961 r. (Dz. U. z 1964 r. Nr 44, poz. 300), wejdą w życie w dniu 1 stycznia 1971 r. zmiany do Regulaminu międzynarodowego dla przewozu wagonów prywatnych (RIP), stanowiącego załącznik VII do wyżej wymienionej konwencji, uchwalonej na VI sesji Komisji Rzeczoznawców RIP, która odbyła się w Bernie w dniach od 13 do 16 kwietnia 1970 r.
(Tekst zmienionego Regulaminu zamieszczony jest w załączniku do niniejszego numeru.)

ZAŁĄCZNIK 

Konwencja międzynarodowa o przewozie towarów kolejami (CIM) z dnia 25 lutego 1961 r.