Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1719

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 września 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 12 czerwca 2017 r.
w sprawie wejścia w życie zmian do Przepisów załączonych do Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., obowiązujących od dnia 1 stycznia 2017 r.

Podaje się do wiadomości, że zgodnie z art. 20 ust. 5 Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. 1 , dnia 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany do Przepisów załączonych do powyższej umowy.
Jednolity tekst wskazanej wyżej umowy, uwzględniający zmiany do załączonych Przepisów stanowiących integralną część umowy, ogłasza się w załączniku do niniejszego oświadczenia rządowego.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej umowy, składając dokumenty ratyfikacyjne, zatwierdzenia, przyjęcia oraz przystąpienia w podanych niżej datach:

Republika Austrii9 listopada 2004 r.
Królestwo Belgii17 czerwca 2014 r.
Republika Bułgarii7 marca 2006 r.
Republika Chorwacji4 marca 2009 r.
Republika Czeska21 września 2011 r.
Republika Francuska3 kwietnia 2008 r.
Wielkie Księstwo Luksemburga24 maja 2007 r.
Republika Mołdawii19 lutego 2008 r.
Królestwo Niderlandów30 kwietnia 2003 r.
Republika Federalna Niemiec31 stycznia 2008 r.
Rzeczpospolita Polska25 czerwca 2010 r.
Federacja Rosyjska10 października 2002 r.
Rumunia3 grudnia 2008 r.
Republika Serbii6 stycznia 2011 r.
Republika Słowacka20 października 2009 r.
Konfederacja Szwajcarska8 lutego 2011 r.
Ukraina 28 stycznia 2010 r.
Węgry4 maja 2004 r.

Przy składaniu dokumentów ratyfikacyjnych, zatwierdzenia, przyjęcia oraz przystąpienia podane niżej państwa złożyły następujące oświadczenia 2 :

Królestwo Belgii

Oświadczenie:

"Zgodnie ze zrewidowaną Konwencją o Żegludze na Renie (oraz art. 14 ust. 3 pkt b Umowy ADN) kompetencje Państw-Stron niniejszej konwencji w zakresie regulacji dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych na Renie są wykonywane kolektywnie w ramach Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie. Dlatego też Centralna Komisja musi wdrożyć Umowę ADN i jej załączniki, a także poprawki do przepisów regulujących żeglugę na Renie, zgodnie z ww. konwencją. Państwo członkowskie Centralnej Komisji zobowiązuje się, w tym kontekście, do pomocy w podejmowaniu niezbędnych środków zmierzających do wdrożenia niniejszej umowy na Renie."

Declaration:

"In accordance with the revised Convention on the Navigation of the Rhine (and of article 14, paragraph 3 (b), of the Agreement ADN), the competencies of the State Parties to this Convention in respect of regulations concerning the transport of the dangerous goods on the Rhine are exercised jointly in the framework of the Central Commission for the Navigation of the Rhine. Therefore, the provisions of the Agreement ADN and its annexes as well as their amendments must be implemented in the Rhine regulations by the Central Commission in accordance with the above-mentioned Convention. The Member State of the Central Commission undertakes, in this context, to assist in taking the necessary measures for the implementation of this agreement on the Rhine."

Konfederacja Szwajcarska

Oświadczenie na podstawie art. 14 ust. 3 pkt a:

"Niniejsza umowa nie obejmuje:

(a) odcinka Renu powyżej mostu autostradowego w Rheinfelden;

(b) jezior: Bodeńskiego, Léman, Majeur i Lugano."

Declaration under article 14, paragraph 3 (a):

"This Agreement shall not extend to:

(a) the Rhine upstream of the highway overpass in Rheinfelden;

(b) lakes: Constance, Léman, Majeur and Lugano."

Oświadczenie na podstawie art. 14 ust. 3 pkt b:

"Wdrożenie niniejszej umowy na odcinku Renu poniżej mostu "Mittlere Rheinbrücke" w Bazylei odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w dokumentach statutowych Centralnej Komisji ds. Żeglugi na Renie. Wobec tego postanowienia Umowy i jej załączników, a także doraźnych zmian, należy wdrożyć zgodnie ze Zrewidowaną Konwencją o Żegludze na Renie, podpisaną w Moguncji dnia 17 października 1868 r. przez Wielkie Księstwo Badenii, Bawarię, Francję, Wielkie Księstwo Hesji, Niderlandy i Prusy."

Declaration under article 14, paragraph 3 (b):

"The implementation of this Agreement on the Rhine downstream of the "Mittlere Rheinbrücke" in Basel is subject to compliance with the procedures set out in the statutes of the Central Commission for the Navigation of the Rhine. Accordingly, the provisions of the Agreement and its annexes as well as the ad hoc amendments must be implemented in accordance with the Revised Convention on the Navigation of the Rhine, signed in Mannheim on 17 october 1868 by the Grand Duchy of Baden, Bavaria, France, the Grand Duchy of Hesse, the Netherlands and Prussia."

Ogłoszenie Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN) stanowi realizację obowiązku transpozycji przewidzianego w art. 2 ust. 1 dyrektywy Komisji 2016/2309/UE z dnia 16 grudnia 2016 r. dostosowującej po raz czwarty do postępu naukowo-technicznego załączniki do dyrektywy 2008/68/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie transportu lądowego towarów niebezpiecznych (Dz. Urz. UE L 345 z 20.12.2016, str. 48) w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi.

ZAŁĄCZNIK

Przekład

wraz z Załączonymi Przepisami, obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r.

grafika

1 Tekst Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r., został ogłoszony w Dz. U. z 2010 r. poz. 1537. Jednolity tekst umowy uwzględniający zmiany do załączonych Przepisów został ogłoszony w Dz. U. z 2015 r. poz. 1638.
2 Teksty oświadczeń złożonych przez Republikę Austrii, Republikę Francuską, Wielkie Księstwo Luksemburga, Królestwo Niderlandów i Republikę Federalną Niemiec oraz tekst zastrzeżenia złożonego przez Ukrainę zostały ogłoszone w oświadczeniu rządowym z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawartej w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz. U. poz. 1538).