Wejście w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID).

Dziennik Ustaw

Dz.U.1964.14.84

Akt jednorazowy
Wersja od: 14 kwietnia 1964 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 14 stycznia 1964 r.
w sprawie wejścia w życie załącznika I do Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r., zawierającego Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID).

Podaje się niniejszym do wiadomości, na podstawie komunikatu Urzędu Centralnego Przewozów Międzynarodowych Kolejami Żelaznymi w Bernie, że zgodnie z art. 67 § 4 Konwencji międzynarodowej o przewozie towarów kolejami (CIM), podpisanej w Bernie dnia 25 października 1952 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 57, poz. 259), wszedł w życie w dniu 1 czerwca 1962 r. nowy załącznik I do powyższej Konwencji, zawierający Przepisy dotyczące materiałów i przedmiotów wyłączonych od przewozu lub przyjmowanych do przewozu warunkowo (RID), ustalony w załączonym brzmieniu przez Komisję Rzeczoznawców na jej XVI sesji.
(Tekst załącznika I jest zamieszczony w załączniku do niniejszego numeru).

ZAŁĄCZNIK  I

KONWENCJA MIĘDZYNARODOWA O PRZEWOZIE TOWARÓW KOLEJAMI (CIM)