Art. 9. - Wejście w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.99.631

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 sierpnia 1998 r.
Art.  9.

Z dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 3, traci moc ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o terenowych organach rządowej administracji ogólnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 32, poz. 176).