Wejście w życie poprawki do art.2 ust.3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki. Nowy Jork.1954.06.04.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.11.60

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 1967 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 20 marca 1968 r.
w sprawie wejścia w życie poprawki do artykułu 2 ust. 3 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem 23 Konwencji dotyczącej ułatwień celnych dla turystyki, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 4 czerwca 1954 r. (Dz. U. z 1961 r. Nr 42, poz. 216), dnia 6 czerwca 1967 r. weszła w życie następująca poprawka do tej konwencji:
W artykule 2 ust. 3 w tekście w języku polskim po wyrazach "jeden przenośny odbiorczy aparat radiowy" dodaje się wyrazy "jeden przenośny telewizor", w tekście w języku angielskim po wyrazach "one portable wireless receiving set" dodaje się wyrazy "one portable television set", w tekście w języku francuskim po wyrazach "un appareil récepteur de radio portatif" dodaje się wyrazy "un appareil de teélévision portatif", oraz w tekście w języku hiszpańskim po wyrazach "un receptor de radio portátil" dodaje się wyrazy "un receptor de televisión portátil" .