Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2208

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 listopada 2017 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie wejścia w życie poprawek do załącznika do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., przyjętych w Londynie dnia 16 września 1988 r.

Podaje się do wiadomości, że na podstawie art. 9 ust. 2 Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r. 1 , Strony niniejszej konwencji dnia 16 września 1988 r. w Londynie podczas konferencji przeglądowej Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., przyjęły poprawki do załącznika do niniejszej konwencji.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że poprawki do załącznika do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., weszły w życie dnia 27 marca 1990 r.

Niniejsze państwa są związane załącznikiem do Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r.:

Republika Argentyńska

Związek Australijski

Królestwo Belgii

Federacyjna Republika Brazylii

Republika Chile

Republika Francuska

Japonia

Kanada

Republika Federalna Niemiec

Królestwo Norwegii

Islamska Republika Pakistanu

Rzeczpospolita Polska

Republika Południowej Afryki

Federacja Rosyjska

Stany Zjednoczone Ameryki

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

Republika Włoska

1 Tekst Konwencji o ochronie fok antarktycznych, sporządzonej w Londynie dnia 1 czerwca 1972 r., został ogłoszony w Dz. U. z 1980 r. poz. 119.