Wejście w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1973.27.155

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1973 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 7 czerwca 1973 r.
w sprawie wejścia w życie Konwencji o międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r.

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie z artykułem XXIV ustęp 2 Konwencji międzynarodowej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne, sporządzonej w Moskwie, Londynie i Waszyngtonie dnia 29 marca 1972 r., złożony został dnia 25 stycznia 1973 r. Rządom Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki polski dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji.
Wymieniona konwencja weszła w życie w stosunku do Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dnia 25 stycznia 1973 r.

Jednocześnie podaje się do wiadomości, że następujące państwa stały się stronami powyższej konwencji, która weszła w życie dnia 30 sierpnia 1972 r., składając wymienionym Rządom dokumenty ratyfikacyjne lub dokumenty przystąpienia do tej konwencji w niżej podanych datach:

Związek RadzieckiWielka BrytaniaStany Zjednoczone Ameryki
Bułgaria14.V.1973 r.16.V.1972 r.14.VI.1972 r.
Mali9.VI.1972 r.
Irlandia29.VI.1972 r.29.VI.1972 r.
Ekwador17.VIII.1972 r.
Niemiecka Republika Demokratyczna30.VIII.1972 r.
Niger1.IX.1972 r.
Irak4.X.1972 r.
Mongolska Republika Ludowa20.X.1972 r.14.IX.1972 r.
Kuwejt23.XI.1972 r.30.X.1972 r.15.XI.1972 r.
Węgry27.XII.1972 r.27.XII.1972 r.27.XII.1972 r.
Republika Dominikańska23.II.1973 r.
Laos20.III.1973 r.

Zgodnie z artykułem XXIV ustęp 3 wymieniona konwencja weszła w życie dnia 30 sierpnia 1972 r. w stosunku do Bułgarii, Mali, Irlandii, Ekwadoru i Niemieckiej Republiki Demokratycznej, natomiast dla pozostałych wyżej wymienionych państw, zgodnie z artykułem XXIV ustęp 4, konwencja weszła w życie w dniu złożenia ich dokumentów ratyfikacyjnych lub dokumentów przystąpienia.