Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.67.440

| Akt utracił moc
Wersja od: 13 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 11 lipca 1921 r.
w przedmiocie wcielenia państwowej organizacji wykonawczej służby bezpieczeństwa we Lwowie i Krakowie do policji państwowej.

Na zasadzie art. 3 przepisów przejściowych do ustawy o policji państwowej 2 dn. 24 lipca 1919 r. (Dz. Pr. № 61 poz. 363) zarządzam co następuje;
§  1. Z dniem 15 sierpnia 1921 r. policja państwowa we Lwowie i Krakowie zorganizowana zostaje na wzór komend powiatowych i podlegać będzie w zakresie służby bezpieczeństwa i czynności wykonawczych, zgodnie z art. 11 ust. o poi. państw., dyrektorom policji tychże miast.
§  2. Ciążące dotychczas na dyrekcjach policji miast Lwowa i Krakowa obowiązki, przewidziane w "Głównych zarysach organizacji władz policyjnych", zatwierdzonych postanowieniem cesarskiem z dn. 10 lipca 1850 r. i ogłoszonych dla Galicji rozporządzeniem namiestnika z dn. 4 czerwca 1851 r. (Dz. praw kraj. № 125), przechodzą na nowoutworzone komendy policji państwowej we Lwowie i Krakowie w ramach, określonych art. 2 ustawy o policji państwowej.

W szczególności w powyższych ramach należeć będą do rzeczonych komend policji państwowej:

a) dozór nad cudzoziemcami, mieszkającymi we Lwowie i Krakowie, w myśl istniejących przepisów, oraz wykonanie wydalenia podejrzanych obcych, szczególnie, zagranicznych emisarjuszy i cudzoziemców, zakłócających porządek (§ 4 Głównych zarysów organizacji władz policyjnych);
b) dozorowanie szczególnie sygnalizowanych i podejrzanych indywiduów i badanie w razie danym autentyczności paszportów (§ 5 Głów. zar. org. władz polic);
c) donoszenie dyrekcjom policji o spostrzeżeniach, poczynionych przy stykaniu się z ludnością, a wyszczególnionych w § 8 powyższego rozporządzenia organizacyjnego;
d) współdziałanie z dyrekcjami policji w walce ze szpiegostwem i wogóle z działalnością antypaństwową (§ 11 Gł. zar. org. władz polic);
e) staranie o bezpieczeństwo osób i mienia wykonywać się mające, według postanowień §§ 12, 13, 14, 15, 16 i 28 wyżej wymienionych "Gł. zar. org. władz policyjnych" oraz nadzór nad składami i handlami materjałów wybuchowych i handlami broni;
f) utrzymanie porządku publicznego, według postanowień §§ 18, 29, 21 i pierwszego ustępu § 25 "Głównych zarysów organizacji władz policyjnych", dozór nad ruchem kołowym, utrzymanie porządku podczas przedstawień teatralnych i widowisk w odnośnych lokalach oraz kinach, wreszcie dozór nad włóczącymi się kuglarzami, muzykantami, arfenistami, śpiewakami i t. p,;
g) współdziałanie z dyrekcjami policji w sprawie powstrzymania publicznego nierządu i nadzór nad zachowaniem się prostytutek, tudzież współdziałanie w sprawie zapobiegania nieobyczajności, wywołującej publiczne zgorszenie, przez dozorowanie publicznych kąpieli i wszystkich wystaw, szyldów, napisów i t. d. (§§ 22 i 23 Gł. zar. org. władz polic);
h) popieranie gminy przy sprawowaniu policji miejscowej według § 33 powyższych Gł. zar. org. władz polic.
§  3. Urzędnicy., i niżsi funkcjonariusze dyrekcji policji we Lwowie i Krakowie, którzy przejęci zostaną do policji państwowej, przechodzą na etat policji państwowej i obowiązują ich wszystkie postanowienia ustawy o policji państwowej.
§  4. Areszta policyjne wraz z personelem dozorczym oraz inne budynki i lokale, jak ekspozytury, komisarjaty, inspekcje i strażnice, tudzież inwentarz żywy i martwy do nich należący, przekazane zostają policji państwowej od 15 sierpnia 1921 r.

O ileby zaszła konieczność dalszego zatrzymania pewnych lokali lub tylko ich części przez dyrekcję policji, sprawę tę rozstrzygnie i ureguluje Generalny Delegat Rządu na Małopolską w porozumieniu z Główną Komendą policji państwowej po rozpatrzeniu odpowiednich wniosków interesowanego dyrektora policji.

§  5. Generalny Delegat Rządu na Małopolską w porozumieniu z Główną Komendą policji wyda potrzebne zarządzenia.
§  6. Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą ostatni ustęp § 2 rozporządzenia z dn. 12 listopada 1919 r. (Dz. Ust. № 87 poz. 475).