Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.45.274

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU PRACY I PŁAC
z dnia 21 września 1960 r.
w sprawie warunków zajmowania i opróżniania lokali w hotelach robotniczych.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. Nr 10, poz. 59) i art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o utworzeniu Komitetu Pracy i Płac oraz o zmianach właściwości w dziedzinie ubezpieczeń społecznych, rent, zaopatrzeń i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 119) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Hotelem robotniczym w rozumieniu niniejszego rozporządzenia jest zespół pomieszczeń pozostających w zarządzie uspołecznionego zakładu pracy i przeznaczonych przez ten zakład na wspólne zakwaterowanie - na czas trwania umowy o pracę - pracowników zamiejscowych nie mających możliwości codziennego dojazdu do pracy.
2. Do hoteli robotniczych nie zalicza się: domów noclegowych, schronisk robotniczych, kwater pływających i ruchomych, pokoi gościnnych i innych urządzeń socjalnych organizowanych przez zakłady pracy dla zapewnienia pracownikom tymczasowego odpoczynku.
§  2.
1. Do zajęcia miejsca w hotelu robotniczym są uprawnieni pracownicy zatrudnieni w zakładzie pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel.
2. Pracownicy innych zakładów pracy są uprawnieni do zajęcia miejsca w hotelu robotniczym, jeżeli zakłady te zawarły odpowiednią umowę o miejsca w hotelu robotniczym dla swoich pracowników z zakładem pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel robotniczy.
§  3.
1. Podstawę do zajęcia miejsca w hotelu robotniczym stanowi pisemne skierowanie, wystawione przez zakład pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel; skierowanie podpisuje kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona.
2. Pracownikom uprawnionym do zajęcia miejsca w hotelu robotniczym w przypadkach określonych w § 2 ust. 2 skierowanie wystawia zakład pracy zarządzający hotelem na podstawie imiennego zgłoszenia tego zakładu pracy, który zawarł z nim umowę o miejsca w hotelu dla swoich pracowników.
3. Pracownik, któremu zostało przydzielone miejsce w hotelu robotniczym, podpisuje przy otrzymaniu skierowania zobowiązanie do przestrzegania określonych w zobowiązaniu warunków zajmowania miejsca w hotelu, stosowania się do regulaminu hotelowego i zwolnienia miejsca w hotelu w razie utraty uprawnień do jego zajmowania.
§  4.
1. Zakład pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel robotniczy, cofa skierowanie do zajmowania miejsca w hotelu w razie:
1) ustania stosunku pracy między pracownikiem zajmującym miejsce w hotelu robotniczym a zakładem pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel,
2) ustania stosunku pracy między pracownikiem zajmującym miejsce w hotelu robotniczym a zakładem pracy, który zawarł umowę o miejsca w hotelu dla swoich pracowników z zakładem pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel; o ustaniu stosunku pracy zakład obowiązany jest zawiadomić zakład pracy zarządzający hotelem robotniczym; cofnięcie skierowania następuje w tych przypadkach na podstawie zawiadomienia zakładu pracy, który zawarł umowę o miejsca w hotelu,
3) otrzymania przez pracownika zajmującego miejsce w hotelu robotniczym mieszkania w miejscu zatrudnienia,
4) upływu terminu umowy zawartej przez zakład pracy zatrudniający pracownika z zakładem pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel robotniczy,
5) dopuszczenia się przez pracownika zajmującego miejsce w hotelu robotniczym kradzieży przedmiotów znajdujących się w hotelu na szkodę zakładu pracy, w którego zarządzie jest hotel, lub współmieszkańców hotelu.
2. Zakład pracy, wymieniony w ust. 1, może cofnąć skierowanie do zajmowania miejsca w hotelu robotniczym pracownikom, którzy:
1) naruszają w sposób istotny przepisy regulaminu hotelowego,
2) niszczą urządzenia lub sprzęt hotelowy,
3) postępowaniem swoim wywołują zgorszenie współmieszkańców hotelu,
4) zakłócają uporczywie spokój w hotelu lub
5) zalegają z opłatami za korzystanie z miejsca w hotelu robotniczym za okres co najmniej 2 miesięcy.
§  5.
1. Cofnięcia skierowania do zajmowania miejsca w hotelu robotniczym (§ 4) dokonuje na piśmie kierownik zakładu pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel, lub osoba przez niego upoważniona.
2. Pracownik, któremu cofnięto skierowanie z przyczyn wymienionych w § 4 ust. 2, może w ciągu trzech dni od dnia otrzymania cofnięcia zażądać rozpatrzenia zasadności cofnięcia skierowania do zajmowania przez niego miejsca w hotelu robotniczym; cofnięcie skierowania powinno zawierać pouczenie o tym przysługującym pracownikowi uprawnieniu.
3. Rozpatrzenia zasadności cofnięcia prawa do zajmowania miejsca w hotelu robotniczym dokonuje na wniosek pracownika w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku rada zakładowa tego zakładu pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel robotniczy.
4. Do czasu rozpatrzenia zasadności cofnięcia prawa do zajmowania miejsca w hotelu (ust. 3) cofnięcie skierowania ulega wstrzymaniu.
§  6.
1. Osoby, które przez cofnięcie skierowania utraciły prawo do zajmowania miejsca w hotelu robotniczym, obowiązane są zwolnić to miejsce bez prawa do pomieszczenia zastępczego.
2. Zakład pracy, w którego zarządzie znajduje się hotel, może wezwać do bezzwłocznego opuszczenia hotelu i zabrania swych rzeczy osoby zajmujące miejsca w hotelu bezprawnie, tj. osoby, które przez prawomocne cofnięcie skierowania utraciły prawo do zajmowania miejsca w hotelu lub które zajęły miejsca w hotelu bez skierowania zakładu pracy.
3. W razie nieopuszczenia hotelu na wezwanie zakładu pracy (ust. 2) zakład pracy dokonuje usunięcia osoby, która nie zastosowała się do wezwania, przy użyciu przymusu bezpośredniego.
4. W razie nieobecności osoby, która podlega usunięciu z hotelu robotniczego, zakład pracy obowiązany jest zabezpieczyć ruchomości stanowiące własność tej osoby w taki sposób, aby nie uległy one uszkodzeniu lub kradzieży.
§  7.
1. Tryb postępowania określony w §§ 5 i 6 ma zastosowanie również w stosunku do osób, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zajmują miejsca w hotelu robotniczym niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia.
2. W stosunku do osób zajmujących miejsca w hotelu robotniczym niezgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia w dniu jego wejścia w życie, a zatrudnionych w uspołecznionych zakładach pracy, zakład pracy zarządzający hotelem stosuje określony w §§ 5 i 6 tryb postępowania w porozumieniu z zakładem pracy zatrudniającym te osoby, w celu umożliwienia zapewnienia pracownikowi nowego pomieszczenia; w tym przypadku osoba zajmująca miejsce w hotelu powinna je opuścić na wezwanie zakładu pracy w ciągu jednego miesiąca, z tym że na uzasadniony wniosek zakładu pracy zatrudniającego tę osobę termin ten może być przedłużony do trzech miesięcy.
§  8. Stawki opłat za zajmowanie miejsca w hotelu robotniczym określają odrębne przepisy.
§  9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.