Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.420 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 5 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 22 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych resortu sprawiedliwości

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do:
1) niektórych pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych więziennictwa, wymienionych w tabeli I w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
2) pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek wymienionych w ust. 1 pkt 2, z wyjątkiem § 9 i 10 oraz wymagań kwalifikacyjnych, które są określone w tabeli II w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabelę stawek dodatku funkcyjnego, która jest określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  2a.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) pracowniku - rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostkach organizacyjnych wymienionych w § 1 ust. 1;
2) pracowniku jednostki naukowej - rozumie się przez to pracownika zatrudnionego w jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzącej działalność naukową i badawczo-rozwojową.
§  3. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
2.  Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
§  3a. 
1.  Pracownikowi jednostki naukowej zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny może być także przyznany pracownikowi jednostki naukowej innemu niż wymieniony w ust. 1, pełniącemu funkcje kierownicze.
§  4. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% wynagrodzenia zasadniczego pracownika.
§  5.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  6. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub prawo do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub prawa do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  7. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  8.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  9. 
1.  Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.  Przy ustaleniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce organizacyjnej więziennictwa w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej, z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych warunkach.
12.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce organizacyjnej więziennictwa po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody za dany okres.
§  10. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2) dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3) trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  11.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, nie więcej niż o 1/3, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  12.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w cywilnej jednostce organizacyjnej więziennictwa, w dniu 1 maja 2008 r., ustalone z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym rozporządzeniem, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  13.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  14.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 11 lipca 1996 r. w sprawie zasad wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa (Dz. U. poz. 430, z późn. zm.), z wyjątkiem § 3a i 5, które tracą moc z dniem 30 kwietnia 2008 r.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 4, który wchodzi w życie z dniem 1 maja 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

TABELE

MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

I.

Dla niektórych pracowników cywilnych więziennictwa

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 020 - 2 000
II1 070 - 2 050
III1 120 - 2 100
IV1 170 - 2 150
V1 220 - 2 200
VI1 270 - 2 250
VII1 320 - 2 300
VIII1 370 - 2 350
IX1 430 - 2 400
X1 530 - 2 500
XI1 630 - 2 600
XII1 730 - 2 700
XIII1 840 - 2 800

II.

Dla pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 280 - 1 950
II1 340 - 2 050
III1 400 - 2 170
IV1 470 - 2 300
V1 540 - 2 550
VI1 730 - 2 800
VII1 910 - 3 050
VIII2 100 - 3 300
IX2 290 - 3 700
X2 480 - 4 100
XI2 550 - 4 500
XII2 900 - 4 900
XIII3 250 - 5 400
XIV3 600 - 5 900
XV3 950 - 6 400
XVI4 200 - 6 900
XVII4 900 - 7 920
XVIII5 870 - 8 950

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELA

STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego*)
1

2

3

do 110

do 145

do 190

*) Wynagrodzenie zasadnicze zostało określone w załączniku nr 1 w tabeli II.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

Tabela I. Niektórych pracowników zatrudnionych w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej, okręgowych inspektoratach Służby Więziennej, Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach szkolenia Służby Więziennej, ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej oraz aresztach śledczych i zakładach karnych
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaWymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat pracy
12345
1Kierownik kotłowni*)XI - XIIIwyższe

średnie

4

8

2Szef kuchniVI - VIIIśrednie gastronomiczne-
3Mechanik - operator spychacza

Konserwator*) Elektryk*)

V - VIIzasadnicze o wymaganym profilu-
Technik*)średnie
Kucharz

Rzemieślnik

zasadnicze
Kierowcawedług odrębnych przepisów
4Palacz kotłów wysokociśnieniowych*)III - VIzasadnicze o wymaganym profilu-
5Aparaturowy stacji uzdatniania wodyII - Vzasadnicze o wymaganym profilu-
Wykwalifikowana pomoc kuchenna

Kelner

zasadnicze-
Kancelista

Operator urządzeń powielających

Młodszy kucharz

Robotnik gospodarczy

podstawowe-
6Palacz c.o.*)I - IVpodstawowe i kurs dla palaczy-
7Pomoc kuchenna

Młodszy kelner

Dozorca

Sprzątaczka

I - IIIpodstawowe-

*) Pracownicy zajmujący się eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych określonych w przepisach odrębnych obowiązani są posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem wydanym przez komisje kwalifikacyjne.

TABELA II. Pracowników jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Sprawiedliwości, prowadzących działalność naukową i badawczo-rozwojową

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku

funkcyjnego do

Wymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
I. Pracownicy naukowi i badawczo-techniczni oraz pracownicy biblioteczni i dokumentacji naukowej
1Profesor zwyczajnyXVII - XVIII-według odrębnych przepisów
2Profesor wizytującyXVI - XVII-
3Profesor nadzwyczajnyXV - XVI-
4Starszy kustosz dyplomowany

Starszy dokumentalista dyplomowany

XV - XVI-
5Główny specjalista badawczo-technicznyXIV - XV-
6AdiunktXIII - XIV-
7Kustosz dyplomowany

Dokumentalista dyplomowany

XIII - XIV-
8Adiunkt: biblioteczny, dokumentacji naukowejXII - XIII-
9Starszy specjalista badawczo-technicznyXII - XIII-
10AsystentXI - XII-
11Asystent: biblioteczny, dokumentacji naukowejXI - XII-
12Specjalista badawczo-technicznyX - XI-
II. Pracownicy inni niż wymienieni w części I
1Dyrektor--wyższe5
2Zastępca dyrektora--stopień lub tytuł naukowy3 lata na

samodzielnym

stanowisku

3Główny księgowy--według odrębnych przepisów
4Radca prawnyXIV - XVI1według odrębnych przepisów
5Kierownik: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcjiXIII - XVI3wyższe7, w tym 2 lata na

samodzielnym

stanowisku

6Główny specjalista inżynieryjno-technicznyXIII - XVI-wyższe9
7Zastępca głównego księgowego Zastępca kierownika: zakładu, działu, pracowni, wydziału, sekcji

Kierownik: kadr, sekretariatu

XI - XII1wyższe

średnie

5

9

8Starszy specjalista inżynieryjno-technicznyX - XII-wyższe7
9Starszy specjalista inny niż wymieniony w lp. 8X - XII-wyższe

średnie

5

9

10Specjalista inżynieryjno-techniczny

Prawnik

Psycholog

Biolog

Chemik

Ekonomista

Informatyk

Kryminalistyk

Mechanik

VIII - XI-wyższe1
11Specjalista inny niż wymieniony w lp. 10

Asystent dyrektora

VIII - XI-wyższe

średnie

2

4

12Specjalista ds. bhpVIII - XI-według odrębnych przepisów
13Starszy referent: administracyjny,

ekonomiczny, finansowy

Technik analityk

Starszy laborant

Kasjer

Magazynier

Księgowy

Sekretarz

Sekretarka

VI - IX-wyższe

średnie

po

wstępnym stażu

2

14Starszy inspektor ds. bhpVI - IX-według odrębnych przepisów
15KonserwatorVII - VIII-średnie zawodowe5
16Kierowca-mechanikVI - VII-według odrębnych przepisów
17Referent: administracyjny, ekonomiczny, finansowy LaborantV - VI-średnie-
18Inspektor ds. bhpV - VI-według odrębnych przepisów
19Rzemieślnik: elektryk, stolarz, ślusarz i inniV - VI-zasadnicze zawodowe-
20MaszynistkaIV - V-średnie-
21Pracownik:

administracyjno-gospodarczy, gospodarczy

IV - V-podstawowe-
22Palacz c.o.IV - V-uprawnienia

palacza c.o.

-
23Sprzątaczka

Dozorca

Portier

Telefonistka

III - IV-podstawowe-
24StażystaII - IV-wyższe

średnie

-
25GoniecII - III-podstawowe-
1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).