Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.418 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 30 kwietnia 2008 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych

Na podstawie art. 773 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Przepisy rozporządzenia stosuje się do pracowników:
1) niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych działających na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245), zakładanych i prowadzonych przez:
a) ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
b) ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
c) ministra właściwego do spraw rolnictwa,
d) Ministra Sprawiedliwości,
e) ministra właściwego do spraw środowiska,
f) ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej,
g) ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej,
h) ministra właściwego do spraw rybołówstwa;
2) zatrudnionych w:
a) (uchylona),
b) 2  Biurze Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
c) Centrum Edukacji Artystycznej,
d) Krajowym Centrum Edukacji Rolniczej.
2.  Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do dyrektora, zastępcy dyrektora i głównego księgowego jednostek, o których mowa w ust. 1, z wyjątkiem § 13 i 14 oraz kwalifikacji zawodowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Ustala się:
1) tabele miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) tabele stanowisk, zaszeregowań i kwalifikacji zawodowych pracowników, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia;
3) wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego oraz tabelę stawek dodatku funkcyjnego, które są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
§  3.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) szkole bez bliższego określenia, rozumie się przez to:
a) szkoły,
b) placówki doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym,
c) warsztaty szkolne szkół zawodowych przy zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich,
d) zakłady poprawcze oraz schroniska dla nieletnich tworzone i prowadzone przez Ministra Sprawiedliwości,
e) Centralną Komisję Egzaminacyjną oraz okręgowe komisje egzaminacyjne;
2) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym - rozumie się przez to najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania, określone w tabelach miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego, o których mowa w § 2 pkt 1.
§  4.  Pracownikowi zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
§  5.  Godzinową stawkę:
1) wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, oraz
2) wynikającą z najniższego wynagrodzenia zasadniczego

- ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

§  6. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku związanym z kierowaniem zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2.  Dodatek funkcyjny przysługuje również pracownikowi innemu niż wymieniony w ust. 1, koordynującemu wykonywanie określonych zadań, zatrudnionemu na stanowisku, dla którego w wykazie stanowisk, o którym mowa w § 2 pkt 3, przewiduje się dodatek funkcyjny, z tym że maksymalną stawkę tego dodatku obniża się o dwie stawki.
§  7. 
1.  Z tytułu okresowego zwiększenia zakresu obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań albo ze względu na charakter pracy lub warunki wykonywania pracy pracodawca może przyznać pracownikowi dodatek specjalny.
2.  Dodatek specjalny przyznaje się na czas określony, a w uzasadnionych przypadkach na czas nieokreślony.
3.  Dodatek specjalny jest wypłacany w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia, w kwocie nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego pracownika.
§  8. 
1.  Pracownikowi zatrudnionemu w zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich przysługuje dodatek specjalny za trudną pracę.
2.  Wysokość i warunki przyznawania dodatku, o którym mowa w ust. 1, są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, nie niższy jednak od dodatku ustalonego na podstawie art. 1518 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
§  10. 
1.  Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2.  Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2a.  3  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do dodatku za wysługę lat wlicza się jeden z tych okresów.
3.  4  (uchylony).
4.  Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
5.  Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;
2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub do wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
§  11. 
1.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz premiowy.
2.  Wysokość funduszu premiowego oraz warunki przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
§  12.  W ramach posiadanych środków na wynagrodzenia może być tworzony fundusz nagród z przeznaczeniem na nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, pozostający w dyspozycji pracodawcy.
§  13. 
1.  Pracownikowi przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1) 75% miesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy;
2) 100% miesięcznego wynagrodzenia - po 25 latach pracy;
3) 150% miesięcznego wynagrodzenia - po 30 latach pracy;
4) 200% miesięcznego wynagrodzenia - po 35 latach pracy;
5) 300% miesięcznego wynagrodzenia - po 40 latach pracy.
2.  Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3.  W razie równoczesnego pozostawania w więcej niż jednym stosunku pracy do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się jeden z tych okresów.
4.  Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody.
5.  Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
6.  Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody jubileuszowej, będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody jubileuszowej. Nagrodę jubileuszową oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
7.  W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
8.  Jeżeli w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających zaliczalność do okresów uprawniających do świadczeń pracowniczych okresów niepodlegających dotychczas wliczeniu upływa okres uprawniający pracownika do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę - najwyższą.
9.  Pracownikowi, który w dniu wejścia w życie przepisów, o których mowa w ust. 8, ma okres dłuższy niż wymagany do nagrody jubileuszowej danego stopnia, a w ciągu 12 miesięcy od tego dnia upłynie okres uprawniający go do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej - różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej.
10.  Przepisy ust. 8 i 9 mają odpowiednio zastosowanie, jeżeli w dniu, w którym pracownik udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej, był uprawniony do nagrody wyższego stopnia oraz gdy pracownik prawo to nabędzie w ciągu 12 miesięcy od tego dnia.
11.  Przy ustalaniu prawa do nagrody jubileuszowej przysługującej pracownikowi, który był zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 lipca 1996 r., a przed tym dniem nabył prawo do nagrody jubileuszowej z uwzględnieniem okresów podlegających wliczeniu do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej na podstawie przepisów obowiązujących przed tym dniem, okresy te podlegają wliczeniu na dotychczasowych zasadach.
12.  Pracownik, który podjął zatrudnienie w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, po dniu 1 lipca 1996 r., nabywa prawo do nagrody jubileuszowej na zasadach określonych w ust. 2-10, niezależnie od wcześniejszego nabycia prawa do nagrody jubileuszowej za dany okres pracy.
§  14. 
1.  Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1) jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 10 lat;
2) 5  dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 10 lat.
2.  Przy ustalaniu okresów uprawniających do jednorazowej odprawy pieniężnej stosuje się przepisy obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3.  Jednorazową odprawę pieniężną oblicza się zgodnie z przepisami obowiązującymi przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
4.  Pracownik, który otrzymał jednorazową odprawę pieniężną, nie może ponownie nabyć do niej prawa.
§  15.  Pracownik zatrudniony w szkole na stanowisku kucharza lub pomocy kuchennej jest uprawniony do korzystania z bezpłatnego wyżywienia w czasie wykonywania pracy w okresie prowadzenia żywienia w szkole. Pracownikowi niekorzystającemu z wyżywienia, w tym także z powodu nieobecności w pracy, nie przysługuje ekwiwalent pieniężny z tego tytułu.
§  16.  Pracodawca może, w uzasadnionych przypadkach, skrócić pracownikowi okres pracy zawodowej wymagany na danym stanowisku, z wyłączeniem stanowisk, dla których wymagany okres pracy zawodowej określają odrębne przepisy.
§  17.  Pracownik zatrudniony w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, który nie posiada kwalifikacji zawodowych przewidzianych dla stanowiska zajmowanego przez niego w dniu wejścia w życie rozporządzenia, może być nadal zatrudniany na tym stanowisku.
§  18.  Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w jednostce, o której mowa w § 1 ust. 1, w dniu 1 czerwca 2008 r., ustalone na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, nie może być niższe od wynagrodzenia przysługującego przed tym dniem.
§  19.  Miesięczne stawki wynagrodzenia zasadniczego określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń należnych od dnia 1 stycznia 2008 r.
§  20.  Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lipca 1996 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń dla pracowników niebędących nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz w niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz. U. poz. 375, z późn. zm.), z wyjątkiem § 5, 11, 15, 16, 19, 20, 22, 23 i 24, które tracą moc z dniem 31 maja 2008 r.
§  21.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 7, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2008 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  6

TABELE MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

Tabela 1. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz b rozporządzenia
Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 200-4 000
II1 500-4 200
III1 540-4 400
IV1 580-4 600
V1 620-4 800
VI1 680-5 000
VII1 720-5 200
VIII1 760-5 400
IX1 800-5 600
X1 850-5 800
XI1 900-6 000
XII1 950-6 200
XIII2 000-6 400
XIV2 050-6 600
XV2 100-6 800
XVI2 150-7 000
XVII2 200-7 200
XVIII2 300-7 400
XIX2 500-7 600

Tabela 2. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. c, e, f, g oraz h rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 100-2 500
II1 130-2 510
III1 140-2 520
IV1 150-2 530
V1 160-2 540
VI1 170-2 560
VII1 180-2 600
VIII1 190-2 650
IX1 200-2 750
X1 220-2 890
XI1 240-3 040
XII1 260-3 200
XIII1 280-3 360
XIV1 300-3 530
XV1 320-3 730
XVI1 350-3 930
XVII1 380-4 130
XVIII1 420-4 330
XIX1 460-4 530

Tabela 3. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 320-2 700
II1 330-2 710
III1 340-2 720
IV1 350-2 730
V1 360-2 740
VI1 370-2 760
VII1 380-2 800
VIII1 390-2 850
IX1 400-2 950
X1 420-3 090
XI1 440-3 240
XII1 460-3 400
XIII1 480-3 560
XIV1 500-3 730
XV1 520-3 930
XVI1 550-4 130
XVII1 580-4 330
XVIII1 620-4 530
XIX1 660-4 730

Tabela 4. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 200-2 250
II1 220-2 260
III1 240-2 270
IV1 260-2 280
V1 280-2 300
VI1 300-2 400
VII1 320-2 600
VIII1 340-2 800
IX1 360-3 000
X1 380-3 300
XI1 400-3 600
XII1 420-3 900
XIII1 440-4 200
XIV1 460-4 500
XV1 500-4 800

Tabela 5. Tabela miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz d rozporządzenia

Kategoria zaszeregowaniaKwota w złotych
12
I1 200-2 250
II1 450-2 500
III1 460-2 700
IV1 480-3 000
V1 500-3 300
VI1 520-3 700
VII1 540-4 100
VIII1 560-4 500
IX1 580-5 000
X1 600-5 500
XI1 620-6 000
XII1 640-6 500
XIII1 660-7 000
XIV1 680-7 500
XV1 700-8 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

TABELE STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

I. Pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy, o których mowa w art. 128 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształcenieliczba lat pracy
123456
1Dyrektor szkoły nieposiadający kwalifikacji pedagogicznych--według odrębnych przepisów
dyrektorwyższe8
2Zastępca dyrektora (wicedyrektor)--wyższe7
3Główny księgowy--według odrębnych przepisów

II. Pracowników szkół

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaWymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat pracy
12345
A. Pracownicy szkół
1Radca prawnyXV-XVIIwedług odrębnych przepisów
2Kierownik gospodarczyXIII-XVIIwyższe2
średnie6
3Sekretarz szkołyXII-XIVśrednie5
4SpecjalistaXII-XIVwyższe2
średnie5
5Starszy księgowyX-XIIśrednie4
6Starszy operator elektronicznych monitorów ekranowych,IX-XIIśrednie6
samodzielny referent,4
starszy magazynier4
7Starszy laborant,VIII-XIśrednie4
starszy referent,3
starszy intendent,3
kasjer1
8Starszy recepcjonista,VIII-Xśrednie4
starsza maszynistka,-
intendent,-
magazynier-
9RecepcjonistaVII-Xśrednie-
10Księgowy,VI-Xśrednie1
laborant,-
referent-
11MaszynistkaVII-IXśrednie-
12Starszy lekarzXVII-XIXwedług odrębnych przepisów
13LekarzXVI-XVIII
14Starszy felczer,

felczer

XIV-XVI
15Starsza pielęgniarkaXII-XIV
16PielęgniarkaXI-XIII
17Starsza higienistka stomatologiczna,

starsza higienistka szkolna

XII-XIVśrednie medyczne5
18Asystent wychowawcy w zakładzie poprawczym albo schronisku dla nieletnichXI-XIVśrednie5
19Higienistka stomatologiczna, higienistka szkolnaXI-XIIIśrednie medyczne-
20Instruktor terapii uzależnieńX-XIIśrednie i szkolenie specjalistyczne1
B. Pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym i komisji egzaminacyjnych
1Kierownik: wydziału, zespołu, pracowniXVI-XVIIIwyższe7
2Radca prawnyXV-XVIIIwedług odrębnych przepisów
2aAudytor wewnętrznyXV-XVIIIwedług odrębnych przepisów
3Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowniXV-XVIIwyższe7
3aKierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnejXV-XVIIwyższe7
4Główny specjalistaXIV-XVIIwyższe7
5Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnejXIV-XVIwyższe7
Starszy: specjalista, ekspert6
6Specjalista, ekspertXIII-XVwyższe5
7Samodzielny referent,

starszy księgowy,

programista

XI-XIIIśrednie6

4

6

8Starszy kasjerX-XIIIśrednie4
9Starszy referentVIII-XIIśrednie4
10KasjerIX-XIśrednie-
11Referent,

księgowy

VI-XIśrednie-
C. Pracownicy warsztatów szkolnych szkół zawodowych
1Kierownik biura warsztatowegoXVI-XIXwyższe7
2Główny specjalistaXIV-XVIwyższe6
3Zastępca głównego księgowego,

starszy specjalista

XIII-XVwyższe5
4Kierownik robót,

starszy mistrz,

kierownik zmiany

XII-XVśrednie7
kierownik sekcji
5MistrzXI-XIVśrednie6
6Kierownik magazynu,

samodzielny referent

X-XIIIśrednie4

6

7Samodzielny magazynier,

starszy księgowy

IX-XIIIśrednie4
8Starszy: laborant, referentVIII-XIIśrednie4
księgowy-
9Magazynier,

starsza maszynistka

VIII-XIśrednie3

-

10Sekretarz,

laborant,

referent

VI-XIśrednie1

-

-

11MaszynistkaVII-Xśrednie-
D. Pracownicy obsługi
1Konserwator maszyn,

konserwator instrumentów muzycznych,

stroiciel instrumentów muzycznych,

konserwator sprzętu i urządzeń sportowych lub elektronicznych, akustycznych, automatycznych, operator sprzętu audiowizualnego lub urządzeń powielających

IX-XIIIśrednie4
2Kierowca autobusuX-XIwedług odrębnych przepisów
kierowca samochodu ciężarowegoIX-X
kierowca samochodu osobowegoVII-VIII
3Starszy strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnichVII-XIIIśrednie4
4Starszy rzemieślnikVII-XIIśrednie4
5Rzemieślnik (ślusarz, mechanik, elektrotechnik, murarz, stolarz, ogrodnik, fotograf, montażysta wystaw itp.), kucharzVII-XIzasadnicze-
palacz c.o.podstawowe i kurs dla palaczy-
starszy strażnikpodstawowe2
starszy woźny,

robotnik do pracy ciężkiej,

praczka

-
6Strażnik w zakładzie poprawczym albo w schronisku dla nieletnichVI-XIśrednie-
7Starszy portier,

woźny,

dozorca,

robotnik do pracy lekkiej,

strażnik

VI-IXpodstawowe-
8Szatniarz,

portier,

sprzątaczka,

pomoc kuchenna

III-VIIIpodstawowe-
9GoniecI-Vpodstawowe-

III. Pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaWymagane kwalifikacje*)
wykształcenieliczba lat pracy
12345
1Naczelnik wydziałuXIV-XVwyższe6
2Główny specjalistaXII-XIIIwyższe6
3Radca prawnywedług odrębnych przepisów
4Starszy specjalistaX-XIIwyższe4
5SpecjalistaIX-XIwyższe2
6Samodzielny księgowyVIII-Xwyższe2
średnie4
7Samodzielny referentVII-IXwyższe-
średnie2
8KsięgowyVI-VIIIśrednie-
9Starszy referentV-VIIśrednie1
10SekretarkaIV-VIśrednie-
11ReferentIII-Vśrednie-
12Sprzątaczka, portier, dozorcaII-IVpodstawowe-
13GoniecI-IIIpodstawowe-

______

*) Wymagane kwalifikacje dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy określają odrębne przepisy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ STANOWISK UPRAWNIONYCH DO DODATKU FUNKCYJNEGO

ORAZ TABELA STAWEK DODATKU FUNKCYJNEGO

I. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w szkołach i placówkach oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia
Lp.StanowiskoStawka dodatku funkcyjnego
123
I. Pracownicy szkół i placówek oświatowych
1Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni4-6
2Radca prawny, audytor wewnętrzny3-6
3Kierownik: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej3-6
4Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni3-5
5Zastępca kierownika: wydziału, zespołu, pracowni w okręgowej komisji egzaminacyjnej2-5
6Kierownik gospodarczy,

sekretarz szkoły

2-4
II. Pracownicy warsztatów szkolnych
1Kierownik biura warsztatowego2-6
2Główny specjalista*)2-5
3Kierownik robót,

starszy mistrz,

kierownik zmiany

1-4
4Kierownik sekcji,

mistrz,

kierownik magazynu

1-3

______

*) Głównemu specjaliście przyznaje się dodatek funkcyjny w przypadku, gdy ze względów organizacyjnych nie przewiduje się w warsztatach stanowiska kierownika biura warsztatowego, a kierowanie pracą w zakresie jednej z wymienionych komórek powierza się głównemu specjaliście.

II. Wykaz stanowisk uprawnionych do dodatku funkcyjnego w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Lp.StanowiskoStawka dodatku funkcyjnego
123
1Naczelnik wydziału2-4
2Główny specjalista, radca prawny1-3

III. Tabela stawek dodatku funkcyjnego

Tabela A. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników szkół i placówek oświatowych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
15-15
26-20
38-30
410-50
512-70
615-100

Tabela B. Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia

Stawka dodatku funkcyjnegoProcent najniższego wynagrodzenia zasadniczego
150-105
260-120
370-135
480-150

ZAŁĄCZNIK Nr  4 

WYSOKOŚĆ I WARUNKI PRZYZNAWANIA DODATKU SPECJALNEGO ZA TRUDNĄ PRACĘ

1. Dodatek specjalny za trudną pracę z nieletnimi jest ustalany w relacji procentowej do wynagrodzenia zasadniczego.

WYKAZ PRACOWNIKÓW UPRAWNIONYCH DO DODATKU ORAZ WYSOKOŚĆ DODATKU

WyszczególnienieKategoria placówki
IIIIII
Lekarze, felczerzy, pielęgniarki, higienistki, instruktor terapii uzależnień, strażnicy, pracownicy biur warsztatów szkolnych, asystent wychowawcy, pracownicy obsługi, robotnicy40%35%30%
Pracownicy administracyjno-ekonomiczni35%30%25%

2. Pracownikowi posiadającemu 25-letni staż pracy w placówkach resocjalizacyjnych dyrektor placówki może podwyższyć o 10% wysokość najwyższego dodatku specjalnego za trudną pracę, przewidzianego dla danej grupy pracowników.

3. Dodatek nie przysługuje:

1) w okresie zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych;

2) za okres przekraczający 2 miesiące niepełnienia obowiązków służbowych z innych przyczyn niż określone w pkt 1.

4. Do poszczególnych kategorii placówek zalicza się:

1) do I kategorii:

a) zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

- o charakterze zamkniętym,

- o wzmożonym nadzorze wychowawczym,

b) zakłady resocjalizacyjno-rewalidacyjne,

c) zakłady resocjalizacyjno-terapeutyczne,

d) schroniska dla nieletnich:

- zwykłe,

- interwencyjne;

2) do II kategorii - zakłady poprawcze resocjalizacyjne:

a) o charakterze otwartym - młodzieżowe ośrodki adaptacji społecznej,

b) o charakterze półotwartym;

3) do III kategorii - placówki resocjalizacyjne dla wychowanków umieszczonych przez sądy powszechne w związku z popełnieniem czynu karalnego.

1 Obecnie działem administracji rządowej - praca kieruje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz.U.2017.2329).
2 § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b zmieniona przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2019 r.
3 § 10 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2019 r.
4 § 10 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2019 r.
5 § 14 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2019 r.
6 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 kwietnia 2019 r. (Dz.U.2019.732) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 kwietnia 2019 r., zobacz § 2 tego rozporządzenia.