Warunki wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1124 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 stycznia 2005 r.
w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą pracownikom jednostek doradztwa rolniczego

Na podstawie art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 474) zarządza się, co następuje:
Ustala się:
1)
tabelę miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
tabelę procentowych stawek dodatku funkcyjnego, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
tabelę stanowisk, zaszeregowań i wymagań kwalifikacyjnych pracowników jednostek doradztwa rolniczego, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego, zwanemu dalej "pracownikiem", zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują wszystkie składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku wymagającym kierowania zespołem oraz radcy prawnemu przysługuje dodatek funkcyjny.
2. 
Dodatek, o którym mowa w ust. 1, może być przyznany również pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku niezwiązanym z kierowaniem zespołem, dla którego w załączniku nr 3 do rozporządzenia przewiduje się dodatek funkcyjny.
1. 
Pracownikowi przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 5 latach pracy. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy następny rok pracy do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego po 20 i więcej latach pracy.
2. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się zakończone okresy poprzedniego zatrudnienia.
3. 
Do okresów pracy uprawniających do dodatku za wysługę lat wlicza się także inne okresy, jeżeli podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
4. 
W razie gdy praca w jednostkach doradztwa rolniczego stanowi dodatkowe zatrudnienie, prawo do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Do okresu dodatkowego zatrudnienia nie zalicza się okresów zatrudnienia podstawowego.
5. 
Dodatek za wysługę lat przysługuje pracownikowi za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, oraz za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby albo konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które pracownik otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego.
6. 
Dodatek za wysługę lat jest wypłacany w terminie wypłaty wynagrodzenia:
1)
począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pracownik nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w czasie trwania miesiąca;
2)
za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej stawki dodatku nastąpiło pierwszego dnia miesiąca.
1. 
Pracownikowi jednostki doradztwa rolniczego przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości:
1)
po 20 latach pracy - 75% miesięcznego wynagrodzenia;
2)
po 25 latach pracy - 100% miesięcznego wynagrodzenia;
3)
po 30 latach pracy - 150% miesięcznego wynagrodzenia;
4)
po 35 latach pracy - 200% miesięcznego wynagrodzenia;
5)
po 40 latach pracy - 300% miesięcznego wynagrodzenia;
6)
po 45 latach pracy - 400% miesięcznego wynagrodzenia.
2. 
Do okresu pracy uprawniającego do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednie zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
3. 
W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do nagrody wlicza się jeden z tych okresów.
4. 
Pracownik nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do nagrody.
5. 
Pracownik powinien udokumentować swoje prawo do nagrody, jeżeli w jego aktach osobowych brak jest dokumentacji w tym zakresie.
6. 
Wypłata nagrody jubileuszowej następuje niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.
7. 
Podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika jest to korzystniejsze - wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty. Jeżeli pracownik nabył prawo do nagrody będąc zatrudnionym w innym wymiarze czasu pracy niż w dniu jej wypłaty, podstawę obliczenia nagrody stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w dniu nabycia prawa do nagrody. Nagrodę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.
8. 
W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, pracownikowi, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.
1. 
Pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje jednorazowa odprawa pieniężna w wysokości:
1)
jednomiesięcznego wynagrodzenia - jeżeli był zatrudniony krócej niż 15 lat;
2)
dwumiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 15 lat;
3)
trzymiesięcznego wynagrodzenia - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.
2. 
Przy ustalaniu okresów pracy i innych okresów uprawniających do odprawy stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat.
3. 
Odprawę oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy.
1. 
W ramach środków na wynagrodzenia tworzy się fundusz premiowy, z przeznaczeniem na premie dla pracowników.
2. 
Wysokość funduszu premiowego oraz zasady przyznawania i wypłacania premii określa zakładowy regulamin premiowania.
W ramach dostępnych środków na wynagrodzenia może być utworzony fundusz nagród, pozostający w dyspozycji pracodawcy, z przeznaczeniem na nagrody dla pracowników merytorycznych za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej.
Godzinową stawkę wynagrodzenia zasadniczego wynikającego z osobistego zaszeregowania pracownika, określonego stawką miesięczną, ustala się, dzieląc miesięczną stawkę wynagrodzenia przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.
Pracownikowi wykonującemu pracę w zakresie doradztwa, wdrażania postępu rolniczego, upowszechniania i szkolenia rolniczego w indywidualnych gospodarstwach rolnych oraz jednostkach organizacyjnych związanych z rolnictwem, którego czas pracy poza jednostką doradztwa rolniczego wynosi co najmniej 12 dni roboczych w miesiącu, może być przyznany dodatek w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego.
 Wysokość wynagrodzenia miesięcznego oraz wysokość świadczeń dodatkowych, zgodnie z przepisami o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi, dla dyrektora i zastępcy dyrektora jednostki doradztwa rolniczego ustala minister właściwy do spraw rozwoju wsi.
Pracownik, który w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełnia wymagań co do wykształcenia, może być przeszeregowany tylko w ramach zajmowanego stanowiska.
Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą należnych od dnia 1 stycznia 2005 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaWynagrodzenie zasadnicze w złotych
od-do
1234
1Dyrektorwedług odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora, główny księgowywedług odrębnych przepisów
3Dyrektor oddziału jednostkiXIII3000-10 000
4Zastępca głównego księgowego, zastępca dyrektora oddziału jednostki, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowościXII2900-8000
5Radca prawnyXI2800-7000
6Główny specjalista, kierownik działu, zastępca kierownika działu, główny doradca, kierownik zespołu, zastępca kierownika zespołu, kierownik zespołu doradczego, zastępca kierownika zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwaXI2800-7000
7Koordynator, brokerX2800-6000
8Starszy specjalista, starszy doradcaX2800-6000
9Specjalista, doradcaIX2700-5500
10Stażysta specjalista, stażysta doradcaV2600-4900
11Technik doradcaV2600-4900
12Informatyk, programista, administrator sieciXII2900-8000
13Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danychX2800-6000
14Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakościąVIII2700-5300
15Specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnychVIII2700-5300
16Starszy księgowyIX2700-5500
17Starszy referent, sekretarkaVI2600-5000
18Księgowy, kasjer, referentV2600-4900
19Starszy magazynier, starszy laborantV2600-4900
20Magazynier, laborantIV2600-4500
21Pomoc laboratoryjnaII2600-4000
22Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowegoV2600-4900
23Operator ciągników i maszyn rolniczychV2600-4900
24Konserwator urządzeń i instalacjiV2600-4900
25Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)V2600-4900
26Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarzV2600-4900
27Robotnik szklarniowy, polowyIII2600-4200
28Recepcjonistka/recepcjonistaIV2600-4500
29Szef kuchniVII2700-5100
30Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiecII2600-4000
31Palacz c.o.III2600-4200
32Robotnik gospodarczy, pomoc kuchennaII2600-4000
33Sprzątaczka laboratoryjnaII2600-4000
34Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowaI2600-3700

ZAŁĄCZNIK Nr  2  4

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.StanowiskoKategoria

zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy w latach
123456
1Dyrektor--według odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora--wyższe5, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych
3Główny księgowy--według odrębnych przepisów
4Dyrektor oddziału jednostkiXIII9wyższe5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych
5Zastępca dyrektora oddziału jednostkiXII8wyższe4
6Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowościXII8ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe3 na stanowisku księgowego, starszego księgowego
średnie, średnie branżowe, policealne lub pomaturalne ekonomiczne6 na stanowisku księgowego, starszego księgowego
7Radca prawnyXI7według odrębnych przepisów
8Kierownik działu

(z wyjątkiem kierownika Działu Administracyjno- -Gospodarczego oraz kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki)

XI8wyższe4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy
Kierownik zespołu,

kierownik zespołu doradczego,

kierownik terenowego zespołu doradczego,

kierownik gospodarstwa,

kierownik Działu

Administracyjno-

-Gospodarczego,

kierownik Działu

Zastosowań

Teleinformatyki

XI7wyższe4
Zastępca kierownika działu, zastępca kierownika zespołu, zastępca kierownika zespołu doradczego, zastępca kierownika terenowego zespołu doradczegoXI7wyższe4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty lub starszego doradcy
Główny specjalistą główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolnośrodowiskowy*XI7wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy
9Starszy specjalista, starszy doradcą starszy doradca rolniczy*, starszy doradca rolnośrodowiskowy*, koordynator, brokerX6wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*3 na stanowisku specjalisty, doradcy
10Specjalista, doradca, doradca rolniczy*, doradca rolnośrodowiskowy*IX-wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*0,5
11Stażysta specjalistą, stażysta doradcaV-wyższe-
12Technik doradcaV-średnie, średnie branżowe-
13InformatykXII8wyższe lub średnie informatyczne2
14ProgramistaXII8wyższe2
15Administrator sieciXII8wyższe-
16Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrzny, inspektor ochrony danychX-wyższe3
17Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakością, specjalista do spraw zarządzania kryzysowego i spraw obronnychVIII-wyższe1
18Starszy księgowyIX-średnie, średnie branżowe2
19Starszy referent, sekretarkaVI-średnie, średnie branżowe2
20Księgowy, kasjer, referentV-średnie, średnie branżowe1
21Starszy magazynier,

starszy laborant

V-średnie, średnie branżowe-
22Magazynier, laborantIV-średnie,

średnie branżowe

-
23Pomoc laboratoryjnaII-średnie,

średnie branżowe

-
24Kierowca: autobusu,

samochodu ciężarowego,

dostawczego,

osobowego

V-według odrębnych przepisów2
25Operator ciągników i maszyn rolniczychV-według odrębnych przepisów-
26Konserwator urządzeń i instalacjiV-średnie, średnie branżowe3
27Rzemieślnik

(betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)

V-średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe3
28Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarzV5zasadnicze zawodowe,

zasadnicze branżowe

-
29Robotnik szklarniowy, połowyIII-zasadnicze zawodowe,

zasadnicze branżowe

-
30RecepcjonistkaIV-średnie, średnie branżowe-
31Szef kuchniVII5średnie zawodowe, średnie branżowe lub zasadnicze i tytuł mistrza, zasadnicze branżowe4
32Kucharz, bufetowa,

kelner, barman,

intendent-zaopatrzeniowiec

II-średnie, średnie branżowe lub zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe1
33Palacz c.o.III-zasadnicze zawodowe,

zasadnicze branżowe

2
34Robotnik gospodarczy, pomoc kuchennaII-zasadnicze zawodowe,

zasadnicze branżowe

-
35Sprzątaczka laboratoryjnaII-podstawowe-
36Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowaI-podstawowe-
* Dotyczy uprawnień do doradzania, uzyskanych na podstawie przepisów w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, lub doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 

TABELA STANOWISK, ZASZEREGOWAŃ I WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH PRACOWNIKÓW JEDNOSTEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Lp.StanowiskoKategoria zaszeregowaniaStawka dodatku funkcyjnegoWymagane kwalifikacje
wykształceniestaż pracy w latach
123456
1Dyrektor--według odrębnych przepisów
2Zastępca dyrektora--wyższe5, w tym 3 na stanowiskach kierowniczych
3Główny księgowy--według odrębnych przepisów
4Dyrektor oddziału jednostkiXIII9wyższe5, w tym 2 na stanowiskach kierowniczych
5Zastępca dyrektora oddziału jednostkiXII8wyższe4
6Zastępca głównego księgowego, główny księgowy oddziału jednostki, kierownik działu księgowości, kierownik zespołu księgowościXII8ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe3 na stanowisku księgowy, starszy księgowy
średnie, policealne lub pomaturalne ekonomiczne6 na stanowisku księgowy, starszy księgowy
7Radca prawnyXI7według odrębnych przepisów
8Główny specjalista, główny doradca, główny doradca rolniczy*, główny doradca rolnośrodowiskowy*, kierownik działu (z wyjątkiem kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego oraz kierownika Działu Zastosowań Teleinformatyki), kierownik zespołu doradczego, kierownik terenowego zespołu doradczego, kierownik gospodarstwaXI7wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*4, w tym 2 na stanowisku starszego specjalisty, starszego doradcy
kierownik Działu Administracyjno-Gospodarczego, kierownik Działu Zastosowań Teleinformatyki4
9Starszy specjalista, starszy doradca, starszy doradca rolniczy*, starszy doradca rolnośrodowiskowy*X6wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*3 na stanowisku specjalisty, doradcy
10Specjalista, doradca, doradca rolniczy*, doradca rolnośrodowiskowy*IX-wyższe, posiadanie specjalistycznych kwalifikacji*0,5
11Stażysta specjalista, stażysta doradcaV-wyższe-
12Technik doradcaV-średnie-
13InformatykXII8wyższe lub średnie informatyczne2
14ProgramistaXII8wyższe2
15Administrator sieciXII8wyższe-
16Starszy specjalista do spraw BHP, starszy specjalista do spraw zarządzania jakością, audytor wewnętrznyX-wyższe3
17Specjalista do spraw BHP, specjalista do spraw zarządzania jakościąVIII-wyższe1
18Starszy księgowyIX-średnie2
19Starszy referent, sekretarkaVI-średnie2
20Księgowy, kasjer, referentV-średnie1
21Starszy magazynier, starszy laborantV-średnie-
22Magazynier, laborantIV-średnie-
23Pomoc laboratoryjnaII-średnie-
24Kierowca: autobusu, samochodu ciężarowego, dostawczego, osobowegoV-według odrębnych przepisów2
25Operator ciągników i maszyn rolniczychV-według odrębnych przepisów-
26Konserwator urządzeń i instalacjiV-średnie3
27Rzemieślnik (betoniarz, cieśla, elektromonter, ślusarz, malarz, murarz, spawacz, stolarz, tokarz, rymarz, monter, mechanik warsztatowy, elektryk, poligraf)V-średnie lub zasadnicze zawodowe3
28Brygadzista, rolnik hodowca, ogrodnik, pszczelarzV5zasadnicze zawodowe-
29Robotnik szklarniowy, polowyIII-zasadnicze zawodowe-
30RecepcjonistkaIV-średnie-
31Szef kuchniVII5średnie zawodowe lub zasadnicze i tytuł mistrza4
32Kucharz, bufetowa, kelner, barman, intendent-zaopatrzeniowiecII-średnie lub zasadnicze zawodowe1
33Palacz c.o.III-zasadnicze zawodowe2
34Robotnik gospodarczy, pomoc kuchennaII-zasadnicze zawodowe-
35Sprzątaczka laboratoryjnaII-podstawowe-
36Portier, szatniarz, dozorca, sprzątaczka pokojowaI-podstawowe-
*
Dotyczy uprawnień do doradzania, uzyskanych na podstawie przepisów w sprawie szkoleń dla podmiotów, których dotyczą działania objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, lub doradzania odnośnie do sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowej przeznaczonej na wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz.U.2011.248.1486).
2 § 11 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 12 sierpnia 2016 r. (Dz.U.2016.1287) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 sierpnia 2016 r.
3 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 września 2020 r. (Dz.U.2020.1712) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.
4 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 września 2020 r. (Dz.U.2020.1712) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.