Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. - Dz.U.1997.160.1092 - OpenLEX

Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.160.1092

Akt utracił moc
Wersja od: 29 grudnia 1997 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ
z dnia 17 grudnia 1997 r.
w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej.

Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (Dz. U. Nr 55, poz. 236 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:
1.
Wynagrodzenie mediatora z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej, zwanego dalej "mediatorem", ustala się w wysokości:
1)
250 zł za pierwszy dzień mediacji,
2)
200 zł za drugi dzień mediacji,
3)
150 zł za trzeci i każdy następny dzień mediacji.
2.
Umowa zawarta przez mediatora ze stronami sporu zbiorowego może określić wynagrodzenie wyższe od ustalonego w ust. 1.
Warunki wynagradzania mediatorów mają zastosowanie do umów o prowadzenie mediacji zawartych począwszy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.