§ 3. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy. - Dz.U.2004.269.2673 - OpenLEX

§ 3. - Warunki wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez ministra właściwego do spraw pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.269.2673

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2004 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 czerwca 2001 r. w sprawie warunków wynagradzania mediatorów z listy ustalonej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 72, poz. 756).