Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1648

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 22 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) i art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa warunki wynagradzania:
1) egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu:
a) egzaminu ósmoklasisty,
b) egzaminu maturalnego,
c) egzaminu zawodowego, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny;
2) nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego;
3) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
2.  Rozporządzenie określa także warunki wynagradzania:
1) egzaminatorów z zakresu:
a) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny,
b) obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowym planie nauczania:
dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych,
dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych;
2) asystentów technicznych biorących udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa.
3.  Warunki wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy eksternistyczne z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej określają przepisy wydane na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
4.  Rozporządzenie nie dotyczy nauczycieli, o których mowa w art. 9c ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, będących egzaminatorami biorącymi udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§  2.  Podstawą ustalenia wynagrodzenia egzaminatora, asystenta technicznego i nauczyciela akademickiego, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, jest minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela dyplomowanego posiadającego tytuł zawodowy magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, określona w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287), zwana dalej "stawką".
§  3. 
1.  Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 4 i § 5.
2.  Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz ucznia niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku sprawdzania zadań przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych zgodnie z § 4, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę ucznia.
3.  Warunki wynagradzania nauczycieli akademickich biorących udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.  Egzaminatorowi obserwującemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie za udział w jednej zmianie egzaminu w wysokości 5,809% stawki.
5.  Przez zmianę egzaminu, o której mowa w ust. 4, należy rozumieć część praktyczną egzaminu zawodowego przeprowadzaną w danym dniu o danej godzinie dla zdających w danej sali egzaminacyjnej.
6.  Egzaminatorowi sprawdzającemu i oceniającemu część praktyczną egzaminu zawodowego, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,968% stawki za każdą sprawdzoną pracę egzaminacyjną.
7.  Asystentowi technicznemu biorącemu udział w przeprowadzaniu części praktycznej egzaminu zawodowego, której rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest wyrób lub usługa, w tym dla osób, które zdają ten egzamin jako eksternistyczny, przysługuje wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,52% stawki za każdą godzinę udziału w jednej zmianie egzaminu, zgodnie z czasem trwania części praktycznej egzaminu zawodowego, określonym w informatorze, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, na podstawie art. 44zzzm ust. 3 tej ustawy, oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział.
8.  Asystentowi technicznemu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także wynagrodzenie w wysokości określonej jako iloczyn 0,52% stawki za każdą godzinę przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu oraz liczby zmian egzaminu, w których bierze udział. Czas przygotowywania stanowisk egzaminacyjnych dla jednej zmiany egzaminu nie może być dłuższy niż trzy godziny.
§  4. 
1.  Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty z matematyki, sprawdzających zadania przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, z uwzględnieniem ust. 4.
2.  Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty, przekazuje dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych informację o stopniu trudności sprawdzania zadań z matematyki zawartych w arkuszu egzaminacyjnym do egzaminu ósmoklasisty, sprawdzanych przez egzaminatorów przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, uwzględniając regułę, że suma kwot wynagrodzenia za sprawdzenie wszystkich zawartych w danym arkuszu zadań nie może przekraczać kwoty, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.
3.  Przy ustalaniu stopnia trudności sprawdzania zadań, o którym mowa w ust. 2, bierze się pod uwagę szacowany czas potrzebny do sprawdzenia przez egzaminatora rozwiązania danego zadania oraz złożoność zasad oceniania tego zadania.
4.  W przypadku gdy uczeń nie podjął próby rozwiązania zadania sprawdzanego przez egzaminatora przy wykorzystaniu narzędzi elektronicznych, egzaminator otrzymuje 5% wynagrodzenia, o którym mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 1 lit. b.
§  5.  Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów:
1) sprawdzających prace egzaminacyjne uczniów zdających egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu i przyznających punkty,
2) sprawdzających prace egzaminacyjne zdających część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i przyznających punkty,
3) sprawdzających i oceniających część praktyczną egzaminu zawodowego, jeżeli jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja

- przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.

§  6.  Dyrektor szkoły, w terminie trzech dni od dnia zakończenia części ustnej egzaminu maturalnego w szkole, przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej pisemne potwierdzenie udziału nauczyciela akademickiego w przeprowadzeniu części ustnej egzaminu maturalnego.
§  7. 
1.  Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015, z języka polskiego - poziom podstawowy, określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli w lp. 3 w lit. c stosuje się począwszy od roku szkolnego 2020/2021.
2.  W roku szkolnym 2019/2020 do ustalenia wynagrodzenia egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadzanego na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015, z języka polskiego - poziom podstawowy przyjmuje się kwotę wynagrodzenia za jednego zdającego w wysokości 0,923% stawki.
§  8. 
1.  Warunki wynagradzania egzaminatorów biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego dla osób, o których mowa w art. 296 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287), określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2.  Egzaminatorowi biorącemu udział w przeprowadzaniu egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, który odpowiedzi zaznaczone na zestawie zadań przez słuchacza ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz słuchacza niepełnosprawnego przenosi na kartę odpowiedzi, w przypadku zadań z:
1) części pierwszej - humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie,
2) części drugiej - matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii,
3) części trzeciej z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 0,05% stawki za każdą pracę słuchacza.
3.  Egzaminatorowi będącemu przewodniczącym zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzaminacyjne słuchaczy zdających dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego i przyznających punkty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 13% łącznej kwoty wynagrodzeń przysługujących egzaminatorom wchodzącym w skład danego zespołu, nie mniej niż 150 zł.
§  9.  Do egzaminatorów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a, biorących udział w przeprowadzaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie przeprowadzanego zgodnie z art. 130 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, i asystentów technicznych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy § 2, § 3 ust. 4-8 i § 5 pkt 3.
§  10. 
1.  Wysokość wynagrodzenia osób wchodzących w skład zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynosi:
1) dla przewodniczącego zespołu nadzorującego - 1,5% stawki za godzinę;
2) dla członka zespołu nadzorującego - 1% stawki za godzinę.
2.  Wysokość wynagrodzenia dla egzaminatorów sprawdzających i oceniających rozwiązania zadań egzaminacyjnych zapisane przez zdających w arkuszach egzaminacyjnych i wypełniających karty punktowania z egzaminów, o których mowa w art. 272 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, z zakresu obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w ramowych planach nauczania:
1) dotychczasowego gimnazjum dla dorosłych - wynosi 0,35% stawki,
2) dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych - wynosi 0,50% stawki - za każdy sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny i wypełnioną kartę punktowania łącznie.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY I EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.EgzaminKwota wynagrodzenia za jednego zdającego
123
1egzamin ósmoklasisty z:
a) języka polskiego0,559% stawki
b) matematyki0,354% stawki
c) języka obcego nowożytnego0,354% stawki
d) jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia - od roku szkolnego 2021/20220,354% stawki
2egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący do roku szkolnego 2013/2014 włącznie:
a) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego i matematyki) - poziom podstawowy0,657% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy0,627% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom podstawowy i rozszerzony,

- języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych

0,923% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych0,790% stawki
3egzamin maturalny przeprowadzany na warunkach i w sposób obowiązujący od roku szkolnego 2014/2015:
a) część pisemna egzaminu maturalnego z matematyki - poziom podstawowy0,627% stawki
b) część pisemna egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego - poziom podstawowy0,386% stawki
c) część pisemna egzaminu maturalnego z języka polskiego - poziom podstawowy:
- część testowa0,270% stawki
- wypracowanie0,653% stawki
d) część pisemna egzaminu maturalnego z:

- języka polskiego - poziom rozszerzony

- języka mniejszości narodowej - poziom podstawowy i rozszerzony - języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego - poziom rozszerzony - języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

0,923% stawki
e) część pisemna egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego nowożytnego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego) - poziom rozszerzony i poziom dla absolwentów szkół i oddziałów dwujęzycznych0,790% stawki

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WARUNKI WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO

Lp.Przedmiot/poziom egzaminuKwota wynagrodzenia za jednego zdającego
123
1język polski, język mniejszości narodowej, język mniejszości etnicznej, język regionalny0,657% stawki
2język obcy nowożytny - bez określenia poziomu egzaminu0,267% stawki
3język obcy nowożytny - poziom rozszerzony, poziom dwujęzyczny0,400% stawki

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY Z MATEMATYKI, SPRAWDZAJĄCYCH ZADANIA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI ELEKTRONICZNYCH

Lp.Stopień trudności sprawdzania zadania zawartego w arkuszu egzaminacyjnymKwota wynagrodzenia za sprawdzenie jednego zadania
123
11. stopień trudności0,049% stawki
22. stopień trudności0,069% stawki

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WARUNKI WYNAGRADZANIA EGZAMINATORÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W PRZEPROWADZANIU EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

Lp.Egzamin gimnazjalnyKwota wynagrodzenia za jednego zdającego
123
1część pierwsza - humanistyczna - z zakresu języka polskiego0,285% stawki
2część druga - matematyczno-przyrodnicza - z zakresu matematyki0,212% stawki
3część trzecia - z zakresu języka obcego nowożytnego - poziom rozszerzony0,212% stawki
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1281, z 2016 r. poz. 1691 oraz z 2019 r. poz. 419), które traci moc z dniem 1 września 2019 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287).