Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  5

Sposób świadczenia usług

§  27.  W przypadku przesyłek rejestrowanych umowę uważa się za zawartą z chwilą wydania nadawcy przez operatora wyznaczonego dowodu przyjęcia przesyłki rejestrowanej.
§  28.  Operator wyznaczony wycofuje i zwraca nadawcy przesyłkę rejestrowaną w przypadku, gdy nadawca złożył w placówce nadawczej, w której przesyłka została nadana, pisemne żądanie odstąpienia od umowy. Żądanie to powinno być złożone przed doręczeniem przesyłki rejestrowanej.
§  29.  Operator wyznaczony przyjmuje od nadawcy pisemne żądanie zmiany umowy w zakresie adresu lub adresata przesyłki pocztowej:
1) w placówce nadawczej - w przypadku przesyłki rejestrowanej;
2) w każdej placówce pocztowej operatora wyznaczonego - w przypadku przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną, o ile na wykonanie tego żądania pozwala technologia świadczenia usługi przez operatora wyznaczonego.
§  30. 
1.  Operator wyznaczony przyjmuje, w każdej swojej placówce pocztowej, od adresata pisemne żądanie przesyłania przesyłek pocztowych pod adres wskazany w tym żądaniu, w terminie określonym w regulaminie.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2.
3.  Na wniosek adresata operator wyznaczony wydaje potwierdzenie przyjęcia żądania, o którym mowa w ust. 1.
§  31. 
1.  Operator wyznaczony świadczy usługę w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej, wyłącznie na pisemne żądanie nadawcy.
2.  Uzyskanie dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej polega na doręczeniu nadawcy formularza, w postaci papierowej, na którym adresat pokwitował odbiór przesyłki rejestrowanej, albo dostarczenie nadawcy na jego wniosek informacji o doręczeniu przesyłki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony. Do doręczenia formularza stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ustawy.
3.  Operator wyznaczony przyjmuje w placówce nadawczej od nadawcy żądanie, o którym mowa w ust. 1, na odpowiednio wypełnionym formularzu w postaci papierowej dołączonym do przesyłki, opatrzonym napisem "Potwierdzenie odbioru" albo, na wniosek nadawcy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
§  32. 
1.  Operator wyznaczony przyjmuje od adresata pisemne zastrzeżenie w zakresie niedoręczania przesyłek rejestrowanych osobie pełnoletniej zamieszkałej wraz z adresatem.
2.  Zastrzeżenie, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony przyjmuje we właściwej dla miejsca doręczenia placówce oddawczej.
3.  Na wniosek adresata operator wyznaczony wydaje potwierdzenie przyjęcia zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1.
§  33.  W przypadku przesyłek z zadeklarowaną wartością, w rozumieniu art. 3 pkt 26 ustawy, przekraczających graniczną wartość przesyłki pocztowej, doręczenie może być dokonane przez pozostawienie zawiadomienia o nadejściu przesyłki pocztowej wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka ta jest przechowywana.
§  34. 
1.  Jeżeli w chwili doręczania przesyłki rejestrowanej stwierdzono nieobecność adresata lub innych osób uprawnionych do jej odbioru, o których mowa w art. 37 ustawy, zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka ta jest przechowywana, operator wyznaczony pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Zawiadomienie to ma postać papierową.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być na wniosek nadawcy lub adresata przekazane adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
3.  W miastach liczących powyżej 100 000 mieszkańców operator wyznaczony, pozostawiając zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki rejestrowanej, powinien umożliwić jej odbiór w placówce oddawczej w tym samym dniu, chyba że godzina powrotu doręczającego do placówki oddawczej, wynikająca z przyjętej organizacji pracy w tej placówce, to uniemożliwia. Nie dotyczy to paczki pocztowej, której odbiór operator wyznaczony zapewnia w dniu następnym.
§  35. 
1.  W przypadku przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną, której wymiary lub kształt nie pozwalają na umieszczenie jej w oddawczej skrzynce pocztowej adresata, zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej wraz z informacją w postaci papierowej o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka pocztowa jest przechowywana, operator wyznaczony pozostawia w oddawczej skrzynce pocztowej adresata.
2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być przekazane adresatowi na wniosek nadawcy lub adresata przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
§  36. 
1.  W przypadku przyjętych do przemieszczenia i doręczenia poza miejscowym obszarem pocztowym:
1) paczek pocztowych o masie przekraczającej 2000 g albo
2) przesyłek pocztowych obciążonych należnościami celnymi

- doręczenie może być dokonane przez pozostawienie w oddawczej skrzynce pocztowej adresata zawiadomienia w postaci papierowej o nadejściu przesyłki wraz z informacją o terminie jej odbioru i adresie placówki oddawczej, w której przesyłka jest przechowywana.

2.  Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, może być na wniosek nadawcy lub adresata przekazane adresatowi przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, o ile formę taką dopuszcza operator wyznaczony.
3.  Informację o trybie doręczenia, o którym mowa w ust. 1, operator wyznaczony umieszcza w regulaminie.
§  37. 
1.  Przesyłki pocztowe operator wyznaczony wydaje adresatowi w placówce oddawczej w terminie 14 dni, zwanym dalej "terminem odbioru".
2.  Termin odbioru przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2, wynosi 48 godzin.
3.  Bieg terminu odbioru rozpoczyna się od dnia następnego po dniu doręczenia zawiadomienia, o którym mowa w § 33, § 34 ust. 1, § 35 ust. 1 oraz § 36 ust. 1, a dla przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2 - od godziny następnej po doręczeniu zawiadomienia, o którym mowa w § 34 ust. 1.
4.  Placówka oddawcza może przechowywać przesyłkę pocztową przez okres wskazany przez operatora wyznaczonego w regulaminie, z wyłączeniem przesyłek pocztowych, o których mowa w § 14 ust. 2, oraz przesyłek pocztowych nadawanych i doręczanych w sposób, na zasadach i w trybie określonym w przepisach szczególnych, po upływie terminu odbioru, jeżeli adresat złoży w tym zakresie pisemne żądanie.
5.  Przesyłka pocztowa nieodebrana w terminie odbioru jest zwracana nadawcy.
§  38.  Przesyłki rejestrowane mogą być wydawane w placówce oddawczej, jeżeli umowa obejmuje dodatkowo uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki.
§  39. 
1.  Operator wyznaczony, doręczając przesyłkę rejestrowaną, na żądanie adresata zgłoszone w chwili jej odbioru, umieszcza na opakowaniu przesyłki pocztowej datę doręczenia i podpis doręczającego.
2.  Jeżeli przesyłka z zadeklarowaną wartością jest wydawana w placówce oddawczej, operator wyznaczony, na żądanie odbiorcy, sprawdza jej masę.
§  40. 
1.  Przesyłka pocztowa przyjęta do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłka najszybszej kategorii zwracana jest nadawcy jako przesyłka pocztowa niebędąca przesyłką najszybszej kategorii w przypadku:
1) o którym mowa w art. 33 ust. 8 ustawy,
2) o którym mowa w § 23 ust. 1, § 28 lub § 37 ust. 5,
3) zgonu adresata

- chyba że nadawca zgłosił, w formie określonej przez operatora wyznaczonego w regulaminie, żądanie zwrotu takiej przesyłki jako przesyłki najszybszej kategorii.

2.  Przesyłki pocztowe, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 1, zwracane są nadawcy wyłącznie jako przesyłki najszybszej kategorii.