Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  3

Wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych

§  4. 
1.  Operator wyznaczony stosuje jednolite wzory formularzy lub blankietów niezbędnych do świadczenia usług.
2.  Operator wyznaczony podaje do publicznej wiadomości wzory formularzy lub blankietów, o których mowa w ust. 1.
§  5.  Przesyłki rejestrowane nadawane jednorazowo w liczbie co najmniej dziesięciu sztuk są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia w kolejności wpisu na formularzu nadania.
§  6.  Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę pocztową zawierającą monety, banknoty, papiery wartościowe, wartości dewizowe, platynę, złoto, srebro, wyroby jubilerskie, kamienie szlachetne i inne przedmioty wartościowe pod warunkiem, że jest ona nadawana jako przesyłka z zadeklarowaną wartością.
§  7.  Przesyłka z zadeklarowaną wartością jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia, gdy kwota deklarowanej wartości, podana w złotych, cyframi i słownie, bez skreśleń, zamazywań i innych poprawek, jest naniesiona przez nadawcę w sposób trwały na opakowaniu, bezpośrednio poniżej informacji identyfikującej nadawcę.
§  8. 
1.  Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia przesyłkę listową z zadeklarowaną wartością, której wartość nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, określoną w cenniku.
2.  Podaną masę przesyłki listowej z zadeklarowaną wartością ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi.
§  9. 
1.  Operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia paczki pocztowe nadawane jako paczki z zadeklarowaną wartością, jeżeli wartość tę nadawca określił w kwocie nieprzekraczającej maksymalnej wartości paczki z zadeklarowaną wartością określoną w cenniku,
2.  Masę paczki pocztowej z zadeklarowaną wartością, ważącej nie więcej niż 2000 g, ustala się z tolerancją do 1 g rzeczywistego wskazania wagi, a w pozostałych przypadkach - z tolerancją do 0,2% rzeczywistego wskazania wagi.
§  10.  Opakowanie i zabezpieczenie przesyłki pocztowej wlicza się do jej masy.
§  11.  Przesyłka listowa w formie pojedynczej kartki wykonanej ze sztywnego papieru, nadana bez opakowania, z wydzieloną prawą częścią strony adresowej przeznaczoną na oznaczenie adresata i jego adres, oraz opatrzona znakiem opłaty pocztowej jest traktowana przez operatora wyznaczonego jako kartka pocztowa.
§  12. 
1.  Do przemieszczenia i doręczenia operator wyznaczony przyjmuje, jako przesyłkę dla ociemniałych, przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej symbolem, którego wzór określa załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz oznaczeniem nadawców, o których mowa w art. 26 ustawy, i ich adresami.
2.  Przesyłkę dla ociemniałych nadawaną przez nadawców, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy, oraz odsyłaną przez osoby niewidome lub ociemniałe do tych podmiotów operator wyznaczony przyjmuje do przemieszczenia i doręczenia opakowaną w woreczek z materiału zabezpieczony odciskiem pieczęci nadawcy, a w przypadku zwrotu przesyłki przez osobę niewidomą lub ociemniałą - pieczęcią placówki nadawczej operatora wyznaczonego. Dopuszcza się inny sposób opakowania i zabezpieczenia tej przesyłki, o ile został on uzgodniony z operatorem wyznaczonym.
§  13.  Do przemieszczenia i doręczenia operator wyznaczony przyjmuje jako przesyłkę zawierającą obowiązkowe egzemplarze biblioteczne przesyłkę oznaczoną przez nadawcę na stronie adresowej napisem "Obowiązkowe egzemplarze biblioteczne".
§  14. 
1.  Nie są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia na warunkach świadczenia usług powszechnych paczki pocztowe, które ze względu na zawartość podlegają przemieszczeniu na warunkach szczególnych.
2.  Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przemieszczania paczek pocztowych zawierających:
1) pszczoły lub pisklęta ptactwa domowego, jeżeli nadawca zabezpieczył przesyłkę w sposób gwarantujący utrzymanie funkcji życiowych przemieszczanych zwierząt;
2) próbki z mlekiem, jeżeli nadawca umieścił je w nietłukącym się opakowaniu i zabezpieczył przed wylaniem zawartości.

Do paczek, o których mowa w pkt 1 i 2, stosuje się przepisy § 10 i 18.

3.  Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2, są przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki najszybszej kategorii.
4.  Paczki pocztowe, o których mowa w ust. 2 pkt 2, mogą być przyjmowane do przemieszczenia i doręczenia jako przesyłki niebędące przesyłkami najszybszej kategorii, pod warunkiem że nadawca zabezpieczył je przed zepsuciem przez zastosowanie środka konserwującego.
§  15.  Na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie przesyłki polecone i nierejestrowane mogą być przyjmowane przez listonosza w celu ich nadania w placówce pocztowej operatora wyznaczonego.
§  16. 
1.  Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka pocztowa opakowana:
1) odpowiednio do zawartości, formy, masy i wielkości, a także w sposób zapewniający zabezpieczenie przed czynnikami zewnętrznymi, niepowodujący uszkodzeń przemieszczanych przesyłek oraz niezagrażający zdrowiu, życiu, mieniu i środowisku naturalnemu;
2) przy użyciu materiałów umożliwiających wyraźne i trwałe umieszczenie oznaczenia adresata, adresu oraz innych niezbędnych informacji.
2.  Nie jest przyjmowana do przemieszczenia i doręczenia przesyłka pocztowa, na której opakowaniu umieszczono metalowe lub plastikowe klamry, spinacze, zszywki i inne podobne materiały.
3.  Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka pocztowa bez opakowania, jeżeli przesyłana rzecz:
1) nie jest narażona na uszkodzenie lub zaginięcie części składowych;
2) nie może uszkodzić innych przesyłek;
3) nie zagraża środowisku naturalnemu;
4) została oznaczona w sposób trwały i czytelny informacją identyfikującą w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresami wraz z właściwymi kodami pocztowymi; wymóg oznaczenia informacją identyfikującą nadawcę nie dotyczy kartki pocztowej.
4.  Do przemieszczenia i doręczenia jest przyjmowana przesyłka z zadeklarowaną wartością, której opakowanie:
1) jest wykonane z nieprzezroczystego materiału;
2) uniemożliwia dostęp do zawartości przesyłki bez pozostawienia widocznych śladów;
3) umożliwia umieszczenie dodatkowych zabezpieczeń w postaci pieczęci lakowych, plomb, nalepek samoprzylepnych, taśmy samoprzylepnej lub innego skutecznego środka.
§  17. 
1.  Do przemieszczenia i doręczenia, z zastrzeżeniem § 16 ust. 3, jest przyjmowana przesyłka pocztowa oznaczona przez:
1) naniesienie w sposób trwały i czytelny na jej opakowaniu informacji identyfikujących w sposób jednoznaczny adresata i nadawcę oraz ich adresy wraz z właściwymi kodami pocztowymi;
2) umieszczenie znaku opłaty pocztowej lub oznaczenia służącego do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej.
2.  W przypadku przesyłki listowej opakowanej w kopertę:
1) znak opłaty pocztowej lub oznaczenie służące do potwierdzenia opłacenia usługi pocztowej powinny być umieszczone w górnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym o wysokości 40 mm z tolerancją 2 mm, licząc od górnej krawędzi, i długości 74 mm, licząc od prawej krawędzi;
2) informacja identyfikująca adresata powinna być umieszczona w dolnej prawej części strony adresowej przesyłki pocztowej w polu prostokątnym umieszczonym co najmniej w odległości 40 mm od górnej krawędzi koperty, z tolerancją 2 mm, i 15 mm od prawej krawędzi oraz 15 mm od dolnej krawędzi i w maksymalnej odległości 140 mm od prawej krawędzi;
3) informacja identyfikująca nadawcę powinna być umieszczona w górnej lewej części strony adresowej przesyłki pocztowej;
4) dolna część strony adresowej przesyłki pocztowej o wysokości 15 mm od dolnej krawędzi zarezerwowana jest na oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
3.  W przypadku kartki pocztowej - co najmniej połowa strony adresowej kartki pocztowej jest przeznaczona na oznaczenie adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym, znak opłaty pocztowej i oznaczenia kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego. Znaki opłaty pocztowej umieszcza się w prawym górnym rogu tej połowy, a dolna część strony adresowej kartki pocztowej o wysokości 15 mm zarezerwowana jest na oznaczenie kodowe nanoszone przez operatora wyznaczonego.
4.  W przypadku stosowania jako opakowania przesyłki listowej koperty z przezroczystym okienkiem adresowym, do przemieszczenia i doręczenia przyjmowana jest wyłącznie przesyłka pocztowa, której zawartość złożona jest w taki sposób, aby oznaczenie adresata i jego adres wraz z właściwym kodem pocztowym pozostawał całkowicie widoczny w polu okienka, nawet jeśli zawartość przesunie się wewnątrz koperty.
5.  W przypadku stosowania koperty jako opakowania przesyłki pocztowej stronę adresową przesyłki stanowi jej przednia część bez sklejeń, w innych przypadkach - gładka część opakowania o największej powierzchni.
§  18.  Strona adresowa paczki pocztowej nie może być mniejsza od minimalnych wymiarów określonych dla strony adresowej przesyłki listowej wynoszących 90 x 140 mm.
§  19. 
1.  W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania przesyłki pocztowej operator wyznaczony powinien niezwłocznie zabezpieczyć ją w odpowiedni sposób, a w przypadku znacznych uszkodzeń przesyłki rejestrowanej - sporządzić protokolarny opis jej stanu, bez wglądu w jej zawartość, z zastrzeżeniem ust, 2,
2.  W przypadku stwierdzenia, że w wyniku uszkodzenia przesyłki rejestrowanej może wystąpić dalsze uszkodzenie lub ubytek jej zawartości, operator wyznaczony może otworzyć tę przesyłkę w celu sprawdzenia stanu jej zawartości i zabezpieczenia przed ewentualnym dalszym uszkodzeniem lub ubytkiem, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
3.  Przed doręczeniem przesyłki, o której mowa w ust. 2, placówka oddawcza pisemnie zawiadamia adresata o:
1) stanie przesyłki;
2) możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki;
3) możliwości odbioru przesyłki, z zastrzeżeniem roszczenia o odszkodowanie;
4) terminie odbioru przesyłki.
4.  Uszkodzoną przesyłkę rejestrowaną wydaje się wyłącznie w placówce oddawczej.
5.  Sprawdzenie zawartości uszkodzonej przesyłki rejestrowanej na wniosek adresata powinno nastąpić w jego obecności. Sprawdzenie to powinno być potwierdzone protokołem. Adresat może odmówić pokwitowania odbioru uszkodzonej przesyłki.
6.  Jeżeli adresat odmówił pokwitowania odbioru uszkodzonej przesyłki rejestrowanej lub nie zgłosił się po jej odbiór w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym mowa w § 37, przesyłka zwracana jest nadawcy.
§  20. 
1.  W razie stwierdzenia, że zawartość paczki pocztowej uległa zepsuciu w stopniu uniemożliwiającym dalsze jej przemieszczanie, operator wyznaczony może komisyjnie zniszczyć zepsutą zawartość, sporządzając protokół z przeprowadzonej czynności.
2.  O zniszczeniu zawartości paczki pocztowej operator wyznaczony zawiadamia pisemnie nadawcę.
§  21. 
1.  Przesyłki rejestrowane doręcza się zgodnie z art. 37 ustawy za pokwitowaniem odbioru, po stwierdzeniu tożsamości osoby uprawnionej do odbioru.
2.  Doręczający przesyłkę może odstąpić od żądania okazania jednego z dokumentów, o których mowa w § 22, jeżeli osoba uprawniona do odbioru jest osobiście znana doręczającemu.
3.  Pokwitowanie odbioru przesyłki rejestrowanej powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy i datę odbioru.
3a.  Jeżeli odbiorca nie może pokwitować odbioru przesyłki rejestrowanej, doręczający przesyłkę sam stwierdza datę doręczenia oraz wskazuje osobę, która odebrała przesyłkę, i przyczynę braku jej podpisu.
4.  Jeżeli adresatem przesyłki rejestrowanej jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, pokwitowanie odbioru powinno zawierać czytelny podpis odbiorcy, datę odbioru i odcisk stempla firmowego, a w przypadku braku stempla firmowego - informację o dokumencie potwierdzającym uprawnienie do odbioru przesyłki.
§  22. 
1.  Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych dokonuje się na podstawie jednego z następujących dokumentów:
1) dowodu osobistego;
2) paszportu;
3) prawa jazdy;
4) innego dokumentu z fotografią, odciskiem pieczęci urzędowej z wizerunkiem orła oraz podpisem jego posiadacza;
5) w przypadku cudzoziemców nieposiadających żadnego z dokumentów, o których mowa w pkt 1-4, innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.
2.  Stwierdzenia tożsamości osób uprawnionych do odbioru przesyłek rejestrowanych można dokonać również na podstawie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 19e ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568 i 695), przez okazanie tego dokumentu na ekranie urządzenia mobilnego osobie stwierdzającej tożsamość.
§  23. 
1.  Odmowę pokwitowania odbioru przesyłki rejestrowanej uważa się za odmowę jej przyjęcia. W takiej sytuacji przesyłka rejestrowana zwracana jest nadawcy. Za czynności związane ze zwrotem operator wyznaczony pobiera od nadawcy opłatę nie wyższą jednak niż opłata pobierana za przyjęcie, sortowanie, przemieszczenie i doręczenie przesyłki tego samego rodzaju.
2.  Nie traktuje się jako odmowy przyjęcia przesyłki rejestrowanej odmowy pokwitowania odbioru przez osobę pełnoletnią zamieszkałą wraz z adresatem, a niebędącą jego pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym. Przepis § 34 ust. 1 stosuje się odpowiednio.