Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1026 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 czerwca 2020 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa warunki wykonywania usług powszechnych, zwanych dalej "usługami", przez operatora wyznaczonego obejmujące:
1) wskaźniki czasu przebiegu przesyłek pocztowych w obrocie krajowym;
2) wymagania w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym:
a) warunki przyjmowania przesyłek,
b) sposób postępowania z przesyłkami uszkodzonymi,
c) sposób dokumentowania wykonania usługi doręczenia przesyłek rejestrowanych,
d) terminy odbioru przesyłek z placówki pocztowej operatora wyznaczonego,
e) wymagania w zakresie opakowania przesyłek,
f) sposób rozmieszczenia oznaczenia adresata, adresu, informacji o opłacie pocztowej oraz innych oznaczeń na stronie adresowej przesyłki listowej;
3) sposób rozmieszczenia placówek pocztowych operatora wyznaczonego;
4) minimalny procentowy udział nadawczych skrzynek pocztowych operatora wyznaczonego umieszczanych w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich osobie niepełnosprawnej, poruszającej się za pomocą wózka inwalidzkiego, w szczególności nadawczych skrzynek pocztowych instalowanych w placówce pocztowej lub na nieruchomości użytkowanej przez tę placówkę;
5) sposób świadczenia usług.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) cenniku - rozumie się przez to obowiązujący cennik usług, o którym mowa w art. 57 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
2) granicznej wartości przesyłki pocztowej - rozumie się przez to równowartość kwoty stanowiącej 120% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający rok, w którym nastąpiło nadanie przesyłki pocztowej, ogłoszonego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", i zaokrąglonej w górę do pełnych setek złotych;
3) miejscowym obszarze pocztowym - rozumie się przez to obszar obejmujący granice administracyjne miejscowości, w której usytuowane są co najmniej jedna placówka nadawcza i jedna placówka oddawcza;
4) placówce nadawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, w której zawierana jest umowa;
5) placówce oddawczej - rozumie się przez to placówkę pocztową operatora wyznaczonego, która doręcza adresatowi przesyłkę pocztową;
6) regulaminie - rozumie się przez to regulamin świadczenia usług, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe;
7) umowie - rozumie się przez to umowę o świadczenie usługi pocztowej, o której mowa w art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, której przedmiotem jest świadczenie usługi;
8) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe.