Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.349

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 29 stycznia 2018 r.
w sprawie warunków wykonywania kontroli celno-skarbowej przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa warunki wykonywania kontroli celno-skarbowej:
1) przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów w obrocie między obszarem celnym Unii Europejskiej a państwami trzecimi,
2) przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (Dz. U. poz. 1611 oraz z 2004 r. poz. 386 i 890),
3) stosowania receptur, o których mowa w pkt 2, oraz prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową,
4) działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową,
5) prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 549, z późn. zm.) i na zasadach określonych w tytule V rozdziale III tego rozporządzenia,
6) wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towarów podlegających ograniczeniom lub zakazom

- zwanej dalej "kontrolą".

§  2.  Kontrola autentyczności dokumentów polega na:
1) ocenie cech zewnętrznych i treści dokumentów;
2) oględzinach znaków zabezpieczających, w szczególności hologramów lub kodów, jeżeli dokument został w ten sposób zabezpieczony;
3) uzyskaniu od organów lub osób, które wystawiły dokumenty, potwierdzenia ich autentyczności;
4) dokonaniu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej, inny organ lub instytucję ekspertyzy laboratoryjnej dokumentów;
5) ustaleniu autentyczności podpisów, pieczęci i innych znaków urzędowych lub firmowych;
6) porównaniu dokumentów z ich kopiami lub uwierzytelnionymi fotokopiami, które są w posiadaniu organów Krajowej Administracji Skarbowej lub zostały bezpośrednio przekazane organom Krajowej Administracji Skarbowej przez organy lub osoby, które wystawiły te dokumenty;
7) innych czynnościach podejmowanych wobec dokumentów zmierzających do ustalenia ich autentyczności.
§  3.  Rewizję przeprowadza się na podstawie analizy ryzyka lub wyników kontroli dokumentów, wyników oględzin lub wyników kontroli wykonywanej z użyciem urządzeń technicznych lub psów służbowych.
§  4.  Kontrolę przeprowadza się w warunkach niezagrażających bezpieczeństwu osób i mienia.

Rozdział  2

Wykonywanie kontroli na przejściach granicznych, w oddziałach celnych urzędów celno-skarbowych albo miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania

§  5.  Funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej, zwany dalej "funkcjonariuszem", przystępując do kontroli, okazuje na żądanie kontrolowanego stałe upoważnienie do wykonywania kontroli, a także podaje podstawę prawną podjęcia kontroli.
§  6. 
1.  Kontrolę towarów zgłoszonych wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej i wyprowadzanych z tego obszaru wykonuje się przez podjęcie czynności określonych w przepisach tytułu V w rozdziale 3 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego unijny kodeks celny (Dz. Urz. UE L 343 z 29.12.2015, str. 558, z późn. zm.).
2.  Kontrola towarów wprowadzanych na obszar celny Unii Europejskiej przed objęciem towaru procedurą celną jest wykonywana przez weryfikację:
1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;
2) danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi przywozowych deklaracji skróconych.
§  7.  Kontroli poza kolejnością dokonuje się w przypadku:
1) wyposażenia i środków pomocy przewożonych przez członków grup ratowniczych;
2) towarów przewożonych przez członków załóg pojazdów straży pożarnej, sanitarnych oraz towarów przewożonych przez osoby uczestniczące w akcjach ratowniczych;
3) autobusów w komunikacji międzynarodowej dokonujących regularnych przewozów osób;
4) środków transportu przewożących żywe zwierzęta, towary łatwo psujące się, niebezpieczne lub pomoc humanitarną;
5) towarów przewożonych przez upoważnionych przedsiębiorców posiadających pozwolenie AEO.
§  8. 
1.  W przypadku przywozu lub wywozu towarów, których posiadanie, obrót lub rozpowszechnianie przepisy prawa uzależniają od spełnienia określonych wymogów, kontrola jest wykonywana:
1) po dokonaniu zgłoszenia celnego;
2) przed objęciem towaru procedurą celną - w przypadku gdy objęcie towaru tą procedurą nie wymaga dokonania zgłoszenia celnego.
2.  Jeżeli przepisy prawa uzależniają przywóz lub wywóz towaru od posiadania pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, funkcjonariusz w momencie przyjęcia zgłoszenia celnego jest obowiązany:
1) dokonać adnotacji na oryginale pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu:
a) o ilości lub wartości przywożonego lub wywożonego towaru,
b) o całkowitym wykorzystaniu pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu, jeżeli towar objęty pozwoleniem, zezwoleniem, licencją lub innym dokumentem został w całości przywieziony lub wywieziony,
2) zwrócić oryginał pozwolenia, zezwolenia, licencji lub innego dokumentu zgłaszającemu

- chyba że przepisy odrębne określają inny sposób postępowania lub pozwolenie, zezwolenie, licencja lub inny dokument obsługiwany jest w postaci elektronicznej.

§  9. 
1.  Kontrola wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu znakami akcyzy, na podstawie przepisów o podatku akcyzowym, jest wykonywana przez sprawdzenie prawidłowości naniesienia znaków akcyzy na wyrób akcyzowy oraz sprawdzenie, czy znaki akcyzy:
1) są autentyczne i odpowiednie;
2) nie są zniszczone lub uszkodzone.
2.  W przypadku przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrobów akcyzowych, na które polskie znaki akcyzy nałożono za granicą, kontrola jest wykonywana również przez sprawdzenie, czy znaki te zostały wywiezione z kraju zgodnie z zobowiązującymi przepisami, oraz sprawdzenie, czy został spełniony obowiązek określony w art. 136 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60, 937 i 2216 oraz z 2018 r. poz. 137 i 317).
§  10.  Kontrola towarów przemieszczanych za pomocą stałych instalacji przesyłowych, takich jak rurociągi, gazociągi i sieć energetyczna, jest wykonywana przez porównanie danych zawartych w zgłoszeniu celnym z dokumentami stanowiącymi podstawę do ustalenia ilości lub masy tych towarów, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne (Dz. U. z 2018 r. poz. 167). W trakcie kontroli funkcjonariusz kontroluje również stan zamknięć urzędowych.
§  11. 
1.  Kontrola prowadzenia magazynu czasowego składowania jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności jego prowadzenia z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem na prowadzenie magazynu czasowego składowania, w tym ustalenie, czy:
1) stan miejsca, w którym jest prowadzony magazyn czasowego składowania, oraz jego wyposażenie zapewniają odpowiednie warunki składowania towarów, umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;
2) formalności celne związane z wprowadzaniem towarów do magazynu czasowego składowania i wyprowadzaniem ich z niego są dokonywane zgodnie z przepisami prawa celnego;
3) tożsamość oraz stan towarów złożonych w magazynie czasowego składowania są zgodne z dokumentami dotyczącymi tych towarów;
4) ewidencja towarów składowanych w magazynie czasowego składowania jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz zawiera informacje, których zakres został zatwierdzony przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
5) ilość towarów znajdujących się w magazynie czasowego składowania jest zgodna z ilością wykazaną w ewidencji towarów składowanych w magazynie czasowego składowania oraz innych dokumentach dotyczących towaru.
2.  W przypadkach uzasadnionych rezultatami analizy ryzyka, kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana również przy wprowadzeniu towarów do magazynu czasowego składowania w obecności funkcjonariusza.

Rozdział  3

Wykonywanie kontroli w siedzibie, w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejscu zamieszkania kontrolowanego

§  12. 
1.  Kontrola stosowania uproszczeń, których sposób weryfikacji nie został określony w przepisach prawa celnego, wykonywana jest przez ustalenie, czy posiadacz pozwolenia nie naruszył:
1) przepisów dotyczących uproszczeń;
2) przepisów związanych z przywozem, przewozem lub wywozem towarów;
3) warunków określonych w pozwoleniu;
4) warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonana przez weryfikację prowadzonej przez kontrolowanego dokumentacji, ewidencji elektronicznych lub przez porównanie stanu towaru z dokumentacją.
§  13.  W trakcie kontroli kontrolujący zabezpiecza zgromadzone dowody przez:
1) przechowanie ich u kontrolowanego w oddzielnym, zamkniętym pomieszczeniu, na które zostały nałożone zamknięcia urzędowe;
2) nałożenie zamknięć urzędowych i oddanie za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi podlegającemu kontroli;
3) odebranie ich za pokwitowaniem.

Rozdział  4

Wykonywanie kontroli w miejscach innych niż urząd celno-skarbowy albo miejsce wyznaczone lub uznane przez organ Krajowej Administracji Skarbowej do przedstawienia towaru i czasowego składowania oraz innych niż siedziba, miejsce prowadzenia działalności gospodarczej oraz miejsce zamieszkania kontrolowanego

§  14. 
1.  Legitymację służbową, w przypadkach, o których mowa w art. 62 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej dalej "ustawą", okazuje się w sposób umożliwiający odczytanie i odnotowanie danych funkcjonariusza, w szczególności jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument.
2.  W przypadku gdy w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych nie stwierdzono nieprawidłowości, funkcjonariusz poucza kontrolowanego o prawie złożenia żądania sporządzenia protokołu z wykonanych czynności kontrolnych.
§  15.  Kontrola jest wykonywana w miejscu, w którym są zapewnione warunki do jej przeprowadzenia.

Rozdział  5

Wykonywanie kontroli stosowania procedur celnych

§  16. 
1.  Kontrola stosowania procedury dopuszczenia do obrotu jest wykonywana przez sprawdzenie przestrzegania obowiązujących przepisów prawa celnego warunkujących dopuszczalność zastosowania tej procedury.
2.  Kontrole przeprowadza się w szczególności w przypadku, gdy towar został zwolniony z należności celnych przywozowych ze względu na przeznaczenie lub cel przywozu albo pod warunkiem nieodstępowania towaru, a także gdy zostały zastosowane obniżone lub preferencyjne stawki celne albo inne środki taryfowe.
§  17.  Kontrola stosowania procedury końcowego przeznaczenia jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) towary nie zostały usunięte spod dozoru celnego przed otrzymaniem określonego w pozwoleniu końcowego przeznaczenia;
2) towary zostały wykorzystane w celu przewidzianym do zastosowania zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej;
3) przestrzegane są terminy, w których towary objęte procedurą końcowego przeznaczenia powinny otrzymać określone dla nich końcowe przeznaczenie;
4) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;
5) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury końcowego przeznaczenia;
6) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;
7) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.
§  18.  Kontrola stosowania procedury tranzytu jest wykonywana przez sprawdzenie:
1) dokumentów wymaganych na podstawie przepisów prawa;
2) zamknięć urzędowych;
3) przestrzegania terminu dostarczenia towarów i dokumentów do urzędu przeznaczenia;
4) komunikatów przesyłanych w Nowym Skomputeryzowanym Systemie Tranzytowym (NCTS2), w tym terminów ich przesyłania;
5) zgodności stanu faktycznego przewożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dołączonych dokumentach.
§  19. 
1.  Kontrola stosowania procedury uszlachetniania czynnego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania czynnego;
3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;
4) procesy przetwarzania są realizowane zgodnie z przepisami prawa i warunkami określonymi w pozwoleniu;
5) towary są poddawane procesom przetwarzania zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;
6) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;
7) rozliczenie zamknięcia procedury jest składane zgodnie z warunkami pozwolenia;
8) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;
9) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego, wykonywanie oględzin towaru lub miejsca, w którym są wykonywane czynności w ramach procedury uszlachetniania czynnego, lub przez podjęcie czynności, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 12 i 13 ustawy.
§  20. 
1.  Kontrola stosowania procedury odprawy czasowej jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) wykorzystuje towar objęty procedurą odprawy czasowej zgodnie z przepisami prawa celnego;
2) przestrzega wyznaczonych terminów, w tym terminu, w którym towary przywożone powinny zostać powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną;
3) przestrzega warunków niezbędnych do udzielenia pozwolenia oraz warunków określonych w pozwoleniu.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana przez weryfikację posiadanej przez kontrolowanego dokumentacji oraz przez oględziny towaru, jak również miejsc, w których jest on wykorzystywany.
§  21. 
1.  Kontrola stosowania procedury uszlachetniania biernego jest wykonywana przez sprawdzenie, czy kontrolowany prowadzi działalność zgodnie z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) ewidencja prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
2) przestrzegane są warunki, na jakich dozwolone zostało przeniesienie praw i obowiązków osoby uprawnionej do korzystania z procedury uszlachetniania biernego;
3) przestrzegane są przepisy dotyczące przemieszczenia towarów;
4) prawidłowo zastosowane są przepisy dotyczące obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w odniesieniu do produktów przetworzonych lub produktów zamiennych;
5) zamknięcie procedury następuje zgodnie z warunkami określonymi w pozwoleniu;
6) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania towarów ekwiwalentnych;
7) przestrzegane są warunki dotyczące uznawania i wykorzystywania produktów zamiennych;
8) przestrzegane są warunki niezbędne do udzielenia pozwolenia oraz warunki określone w pozwoleniu.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, może być wykonywana w szczególności przez weryfikację dokumentacji posiadanej przez kontrolowanego oraz wykonywanie oględzin i rewizji towaru.
§  22. 
1.  Kontrola stosowania procedury wywozu jest wykonywana przez sprawdzenie, czy podmiot podlegający kontroli przestrzega określonych przepisami prawa warunków stosowania tej procedury.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest wykonywana w szczególności przez weryfikację:
1) danych z komunikatów przesyłanych w systemie informatycznym obsługi wywozowych zgłoszeń celnych;
2) zgodności faktycznie wywożonego towaru z danymi zawartymi w zgłoszeniu celnym oraz w dokumentach stanowiących załączniki do zgłoszenia celnego.

Rozdział  6

Wykonywanie kontroli działalności składów celnych i działalności wolnego obszaru celnego

§  23. 
1.  Kontrola działalności składu celnego, w tym stosowania procedury składowania celnego, jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z przepisami prawa celnego i udzielonym pozwoleniem, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) stan i wyposażenie miejsca przeznaczonego do składowania celnego umożliwiają prowadzenie kontroli i gwarantują pozostawanie towarów pod dozorem celnym;
2) towary są składowane zgodnie z ustalonymi w pozwoleniu warunkami;
3) ewidencja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa celnego oraz warunkami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej w pozwoleniu;
4) operacje dotyczące:
a) składowania towarów unijnych nieobjętych procedurą składowania celnego,
b) przetwarzania towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą końcowego przeznaczenia w składzie celnym

- nie ograniczają możliwości sprawowania dozoru celnego;

5) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w składzie celnym jest zgodna z zapisami w ewidencji oraz w dokumentach celnych;
6) prawidłowo są wypełniane obowiązki wynikające ze składowania towarów;
7) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają wydanie pozwolenia na prowadzenie składu celnego.
2.  W uzasadnionych potrzebą zapewnienia dozoru celnego i kontroli przypadkach organ Krajowej Administracji Skarbowej może nie zezwolić na wprowadzenie towarów do składu celnego lub wyprowadzenie towarów ze składu celnego przez okres niezbędny do przeprowadzenia czynności kontrolnych w składzie celnym.
§  24.  Kontrola działalności wolnego obszaru celnego jest wykonywana przez sprawdzenie zgodności prowadzenia tej działalności z prawem celnym, w tym przez sprawdzenie, czy:
1) granice wolnego obszaru celnego są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
2) granice oraz miejsca wejścia do i wyjścia z wolnego obszaru celnego zapewniają możliwość skutecznego sprawowania dozoru celnego i zapobiegają nieprawidłowemu wyprowadzaniu towarów z tego obszaru;
3) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają ustanowienie wolnego obszaru celnego;
4) prace budowlane i modernizacyjne na terenie wolnego obszaru celnego są realizowane zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa celnego;
5) działalność gospodarcza w wolnym obszarze celnym jest prowadzona zgodnie z zakresem i warunkami ustalonymi w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym, wydanej przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
6) ilość i tożsamość towarów znajdujących się w wolnym obszarze celnym jest zgodna z dokumentami celnymi oraz zapisami w ewidencji;
7) ewidencja jest prowadzona zgodnie z zasadami określonymi przez organ Krajowej Administracji Skarbowej;
8) spełnione są wymogi, od których przepisy prawa celnego uzależniają udzielenie zgody na prowadzenie działalności gospodarczej w wolnym obszarze celnym;
9) przestrzegane są terminy pozostawania towarów w wolnym obszarze celnym, jeżeli terminy takie zostały wyznaczone.

Rozdział  7

Wykonywanie kontroli wynikających ze Wspólnej Polityki Rolnej

§  25. 
1.  Kontrola przystosowania zakładów produkcyjnych do rejestrowania receptur we właściwej agencji płatniczej i stosowania receptur zarejestrowanych we właściwej agencji płatniczej, ustanowionej zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 30 lipca 2003 r. o uruchamianiu środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, jest wykonywana przez sprawdzenie, czy:
1) zakład prowadzi działalność w zakresie produkcji produktów przetworzonych;
2) surowce wykorzystywane do wytwarzania produktów przetworzonych i wywożonych w celu uzyskania refundacji wywozowej są przechowywane oddzielnie od innych surowców lub zapewnione są warunki do prawidłowego lokalizowania i identyfikowania surowców na podstawie dokumentacji handlowej, produkcyjnej lub magazynowej;
3) producent zapewnia warunki do prowadzenia w zakładzie produkcyjnym stałej ewidencji surowców, z wyszczególnieniem ich pochodzenia, używanych półproduktów, produktów ubocznych, strat oraz gotowych produktów lub produktów przetworzonych, jak również dokumentacji handlowej dotyczącej wszystkich zgłoszonych i zarejestrowanych receptur;
4) producent zapewnia warunki do archiwizowania dokumentacji produkcyjnej, handlowej i magazynowej w porządku chronologicznym.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej.
3.  Dokumentacja handlowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, oznacza dokumenty handlowe w rozumieniu art. 79 ust. 3 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 352/78, (WE) nr 165/94, (WE) nr 2799/98, (WE) nr 814/2000, (WE) nr 1290/2005 i (WE) nr 485/2008.
§  26. 
1.  Kontrola stosowania receptur, o których mowa w § 25 ust. 1, oraz kontrola prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z refundacją wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy:
1) spełnione są warunki, o których mowa w § 25 ust. 1;
2) receptura stosowana przez producenta jest zgodna z recepturą zarejestrowaną przez agencję płatniczą.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.
§  27. 
1.  Kontrola działalności zakładów produkcyjnych i przetwórczych w zakresie prawidłowości deklaracji dotyczących surowców wykorzystywanych przy produkcji towarów wywożonych z wnioskiem o refundację wywozową jest wykonywana przez ustalenie, czy zużycie produktów rolnych w celu wytworzenia towarów wywożonych z wnioskiem o refundację jest zgodne z deklaracją eksportera.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, jest przeprowadzana na wniosek agencji płatniczej albo z urzędu.
§  28.  Kontrola stosowania procedury planowej jest wykonywana przez ustalenie, czy podmiot podlegający kontroli spełnia warunki określone przepisami prawa i określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne, w tym przez ustalenie, czy:
1) stan faktyczny wywożonego towaru jest zgodny z danymi zawartymi w dokumentach, na podstawie których następuje jego dostawa;
2) dane zawarte w zgłoszeniu celnym i wniosku o refundację wywozową są zgodne zdanymi zawartymi w rejestrze, ewidencjach księgowych oraz innych dokumentach.
§  29.  Kontrola magazynów żywnościowych jest wykonywana przez ustalenie, czy:
1) są przestrzegane warunki określone w pozwoleniu, o którym mowa w art. 96 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. - Prawo celne;
2) towar wprowadzony do magazynu nie został usunięty spod dozoru celnego;
3) ilość, wartość, tożsamość oraz stan towaru złożonego w magazynie są zgodne z odpowiednią dokumentacją;
4) rejestry magazynowe są prowadzone prawidłowo;
5) towar wyprowadzany z magazynu dostarczany jest zgodnie z przeznaczeniem do miejsc wskazanych w art. 37 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 612/2009 z dnia 7 lipca 2009 r. ustanawiającego wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu refundacji wywozowych do produktów rolnych (Dz. Urz. UE L 186 z 17.07.2009, str. 1, z późn. zm.);
6) przestrzegane są terminy przechowywania towarów w magazynie.
§  30.  Kontrola podmiotu wnioskującego o udzielenie pozwolenia na prowadzenie składu celnego, w którym składowane będą towary na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1741/2006 z dnia 24 listopada 2006 r. ustanawiającego warunki przyznawania specjalnych refundacji wywozowych do wołowiny bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, objętej procedurą składu celnego przed wywozem (Dz. Urz. UE L 329 z 25.11.2006, str. 7, z późn. zm.), jest wykonywana przez ustalenie, czy wnioskodawca spełnia określone przepisami prawa warunki do udzielenia pozwolenia oraz warunki związane z prowadzeniem przez wnioskodawcę komputerowej bazy danych produktów objętych procedurą składowania celnego.
§  31. 
1.  Do kontroli składu celnego, w którym składowana jest przed wywozem wołowina bez kości z dorosłego bydła płci męskiej, stosuje się odpowiednio § 23.
2.  Organ Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza rocznie co najmniej dwie kontrole dotyczące stosowania procedury składowania. Obejmują one co najmniej 5% ogólnych ilości produktów składowanych w składzie celnym w dniu rozpoczęcia kontroli.
3.  Funkcjonariusz w szczególności sprawdza stan rzeczywisty z danymi zawartymi w komputerowej bazie danych.
§  32.  Kontrola miejsca przeznaczonego do wykorzystania cielęciny i wołowiny do produkcji konserw kwalifikujących się do refundacji na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 1731/2006 z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie szczególnych zasad stosowania refundacji wywozowych w odniesieniu do niektórych konserw z wołowiny i cielęciny (Dz. Urz. UE L 325 z 24.11.2006, str. 12, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1731/2006", jest wykonywana przez ustalenie, czy:
1) osoba, która dokonuje przetwarzania, prowadzi działalność zgodnie z zasadami wskazanymi w przepisach prawa celnego;
2) mięso przeznaczone do produkcji konserw jest przechowywane w oddzielnych pomieszczeniach w sposób wskazany w art. 3 ust. 1 akapit 3 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostało usunięte spod dozoru celnego;
3) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z mięsa objętego deklaracją objęcia kontrolą celną, o której mowa w art. 3 ust. 1 rozporządzenia nr 1731/2006;
4) kwalifikujące się do refundacji konserwy produkowane są z uwzględnieniem zasad wskazanych w art. 3 ust. 6 oraz art. 4 rozporządzenia nr 1731/2006 i nie zostały usunięte spod dozoru celnego;
5) prowadzony jest oddzielny rejestr przyjmowanej wołowiny i cielęciny przeznaczonej do produkcji konserw, który jest aktualizowany w odniesieniu do każdej partii produkcyjnej.
§  33. 
1.  Kontrola prawidłowości wypłaty refundacji wywozowych przyznawanych w przypadku wywozu produktów rolnych do państw trzecich, realizowanych w ramach finansowania wspólnej polityki rolnej, polega na ustaleniu, czy transakcje stanowiące część systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji rzeczywiście zostały przeprowadzone i wykonane prawidłowo.
2.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, polega na kontroli dokumentów handlowych przedsiębiorców otrzymujących płatności, odnoszących się bezpośrednio lub pośrednio do systemu finansowania przez Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG).
3.  Kontrola, o której mowa w ust. 1, może polegać na sprawdzeniu warunków dotyczących:
1) cech produktu w odniesieniu do Nomenklatury Scalonej (CN);
2) cech produktu w odniesieniu do nomenklatury eksportowej ERN;
3) pochodzenia produktu;
4) jakości handlowej produktu;
5) ilości produktu;
6) dokonania formalności celnych wywozowych;
7) statusu celnego produktu;
8) dokonania formalności przywozowych w kraju przeznaczenia w przypadku zróżnicowanych stawek refundacji eksportowych;
9) składu produktu - w przypadku towarów przetworzonych;
10) terminowego wywozu w stanie niezmienionym;
11) innych szczególnych kryteriów wynikających z przepisów prawa.

Rozdział  8

Przepis końcowy

§  34.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie wykonywania kontroli przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem i wywozem towarów (Dz. U. z 2017 r. poz. 1313), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 256 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379, 1537, 1926 i 2409).