Warunki wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i... - Dz.U.2004.132.1420 - OpenLEX

Warunki wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunki i wymagania, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.132.1420

Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 27 maja 2004 r.
w sprawie warunków wstępnego uznawania grup producentów owoców i warzyw, uznawania organizacji producentów owoców i warzyw oraz warunków i wymagań, jakie powinny spełniać plany dochodzenia do uznania

.................................................
Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany nin. rozporządzenia, wprowadzone przez art. 1 pkt 7 i art 4 ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz.U.08.158.989), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez nin. rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego (Dz. U. Nr 223, poz. 2221 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959) zarządza się, co następuje:

1. 1
 Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję marszałka województwa o wstępnym uznaniu za grupę producentów, jeżeli:
1)
złoży wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami;
2)
jest utworzony co najmniej przez 5 producentów kategorii produktów określonych przepisami Unii Europejskiej, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie;
3)
wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w pkt 2, i sprzedanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o wstępne uznanie grupy producentów wynosi co najmniej równowartość w walucie polskiej 50 tysięcy euro;
4)
przedłoży oświadczenie, w którym zobowiązuje się, że w każdym roku realizacji planu dochodzenia do uznania co najmniej połowa przychodów ze sprzedaży produktów należących do kategorii, ze względu na które wnioskuje o wstępne uznanie, będzie pochodziła ze sprzedaży tych produktów wytworzonych przez producentów zrzeszonych w tym podmiocie;
5)
statut albo umowa, oprócz wymagań określonych odrębnymi przepisami, zawiera w szczególności:
a)
wymóg przynależności tylko do jednej wstępnie uznanej grupy producentów lub uznanej organizacji producentów, dla kategorii produktów, ze względu na które podmiot wnioskuje o wstępne uznanie,
b)
zasady przyjmowania i występowania członków oraz minimalny okres członkostwa,
c)
zasady prowadzenia rachunkowości i opracowywania budżetu niezbędne dla funkcjonowania tego podmiotu,
d)
zasady i zakres dostarczania temu podmiotowi informacji dotyczących powierzchni upraw, plonów, wysokości zbiorów oraz sprzedaży bezpośredniej poszczególnych gatunków owoców i warzyw przez jego członków,
e)
procedury związane z określaniem i uchwalaniem zasad obowiązujących producentów owoców i warzyw zrzeszonych w tym podmiocie w odniesieniu do produkcji, marketingu, sprawozdawczości i ochrony środowiska,
f)
zasady i warunki sprzedaży owoców i warzyw wytworzonych przez członków tego podmiotu,
g)
zasady umożliwiające producentom owoców i warzyw zrzeszonym w tym podmiocie udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji przez ten podmiot oraz kontrolę ich realizacji,
h)
zasady i sposoby finansowania działalności tego podmiotu przez producentów owoców i warzyw w nim zrzeszonych,
i)
sankcje wobec członka, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków;
6)
przedłoży oświadczenia producentów, o których mowa w pkt 2, o nieprzynależności:
a)
do innej wstępnie uznanej grupy producentów dla tej samej kategorii produktów lub
b)
do innej uznanej organizacji producentów dla tej samej kategorii produktów

- wraz z numerem PESEL, numerem identyfikacji podatkowej (NIP), numerem identyfikacyjnym krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) albo numerem paszportu w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego.

2.
W przypadku gdy członkiem podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw jest osoba prawna, oświadczenia, o których mowa w pkt 6, składają również producenci owoców i warzyw będący jej członkami.
Plan dochodzenia do uznania jest opracowywany na okres nieprzekraczający 5 lat i określa w szczególności:
1)
wykaz producentów owoców i warzyw wchodzących w skład podmiotu zrzeszającego producentów owoców i warzyw, a w przypadku gdy członkiem tego podmiotu jest osoba prawna, również wykaz producentów owoców i warzyw będących jej członkami - zawierający imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedzibę oraz numer PESEL, numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer paszportu w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego;
2)
informacje o powierzchni upraw poszczególnych gatunków owoców i warzyw, wielkości zbiorów, ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw dotyczące roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o wstępne uznanie - na podstawie oświadczeń złożonych przez każdego z producentów owoców i warzyw wymienionego w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
3)
określenie liczby i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażony jest podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw lub w które wyposażeni są poszczególni producenci owoców i warzyw wymienieni w wykazie, o którym mowa w pkt 1;
4) 2
 określenie czasu trwania, sposobu realizacji, zakresu oraz harmonogramu działań, które zamierza realizować wstępnie uznana grupa producentów, a w szczególności dotyczące planowania produkcji, strategii sprzedaży, rozwoju kanałów marketingowych i promocji, podniesienia jakości produktów oraz przedsięwzięć inwestycyjnych (inwestycji) realizowanych w poszczególnych latach, w celu spełnienia warunków uznania tej grupy producentów za organizację producentów;
4a) 3
 w przypadku inwestycji dotyczących budowy, rozbudowy, przebudowy, remontu budynków oraz budowli, infrastruktury technicznej i technicznego wyposażenia budynków oraz budowli, zakupu i instalacji maszyn oraz urządzeń:
a)
poszczególne etapy realizacji inwestycji,
b)
miejsce realizacji inwestycji;
4b) 4
 planowane wydatki na realizację działań, o których mowa w pkt 4;
5)
prognozę powierzchni i wielkości produkcji poszczególnych gatunków owoców i warzyw oraz ilości i wartości sprzedanych owoców i warzyw - dla każdego roku realizacji planu dochodzenia do uznania;
6)
przewidywaną liczbę i opis maszyn, urządzeń służących do produkcji oraz zbioru owoców i warzyw, środków transportowych i innych środków technicznych, w szczególności umożliwiających przechowywanie, magazynowanie, sortowanie oraz pakowanie owoców i warzyw, w które wyposażona będzie wstępnie uznana grupa producentów po zrealizowaniu planu dochodzenia do uznania;
7)
wskazanie źródeł i struktury finansowania planu dochodzenia do uznania;
8)
analizę końcowych wyników realizacji, przez wstępnie uznaną grupę producentów, planu dochodzenia do uznania w zakresie spełniania warunków uznania za organizację producentów.
1. 5
 Podmiot zrzeszający producentów owoców i warzyw może uzyskać decyzję marszałka województwa o uznaniu za organizację producentów, jeżeli:
1)
spełni warunki określone w § 1 ust. 1 pkt 1, 2 i 6 i ust. 2;
2)
wartość produktów wytworzonych przez producentów, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, i sprzedanych w roku poprzedzającym złożenie wniosku o uznanie za organizację producentów wynosi co najmniej równowartość w walucie polskiej 100 tysięcy euro;
3)
spełni pozostałe warunki określone w przepisach Unii Europejskiej w zakresie uznawania organizacji producentów.
2.
Wstępnie uznana grupa producentów, w celu uzyskania uznania za organizację producentów, powinna spełniać warunki określone w ust. 1 pkt 2 i 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 maja 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 106, poz. 1125).

1 § 1 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2006 r.
2 § 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2006 r.
3 § 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2006 r.
4 § 2 pkt 4b dodany przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2006 r.
5 § 3 ust. 1 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 17 stycznia 2006 r. (Dz.U.06.17.137) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 lutego 2006 r.