§ 4. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem. - Dz.U.1931.68.560 - OpenLEX

§ 4. - Warunki uzyskania zwolnienia od cła przy rybołówstwie morskiem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1931.68.560

Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1931 r.
§  4.
(1)
Przed wyruszeniem statku z portu (§ 3 ust. 1) winien armator przedstawić urzędowi celnemu deklarację według załączonego wzoru Nr. 1, w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdego statku swej floty.

Deklaracja musi zawierać:

a)
rodzaj, nazwę i port macierzysty statku;
b)
nazwisko i miejsce zamieszkania armatora i kapitana statku oraz najstarszego po nim rangą członka załogi; pozostałą ilość osób załogi;
c)
rodzaj zamierzonego rybołówstwa;
d)
wyliczenie przedmiotów wyposażenia (narzędzi rybackich i t. d.);
e)
sposób zamierzonego przyrządzenia albo przerobu oraz miejsce przepakowania, o ile chodzi o śledzie solone;
f)
rodzaj, ilość i znaki opakowania, przeznaczonego do zapakowania połowu albo przetworów;
g)
ilość zapasu octu, oliwy, smalcu, korzeni, innych materjałów, używanych do przyprawiania, jak również soli, z wymienieniem osobno jadalnej a osobno soli przeznaczonej na cele przemysłowe, nabytej po zniżonej cenie;
h)
oświadczenie z dołączeniem dowodów, że wszystkie zapasy wymienione pod f) i g), z wyjątkiem soli i beczek drewnianych, pochodzą z wolnego obrotu na polskim obszarze celnym oraz oznajmienie o pochodzeniu soli i beczek drewnianych do pakowania śledzi;
i)
dzień odejścia statku.
(2)
Deklarację podpisują armator lub jego pełnomocnik oraz kapitan statku. Pełnomocnikiem armatora do podpisania deklaracji nie może być kapitan statku. Za rzetelność deklaracji odpowiada wobec władz celnych armator.
(3)
Przed wysłaniem statku transportowego (§ 3 ust. 2), obowiązany jest armator przedstawić deklarację wymienioną w ustępie pierwszym, która obok danych żądanych pod literami a), b), e), f), g), h), i), winna również wykazywać dla jakiego statku lub jakiej flotylli (grupy statków) przeznaczone są przesyłane dodatkowe zapasy. O ile w deklaracji byłaby podana grupa statków, obowiązany jest armator dodatkowo przedstawić wykaz podziału zapasów między poszczególne statki. Deklaracje i wykazy podpisuje armator.